ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА РАДИКАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  • А. А. Загородня Національна академія педагогічних наук України
Ключові слова: загальна середня освіта, зміст освіти, профілізація, старша школа, учні

Анотація

Стаття присвячена аналізу ґенези втілення ідей профільного навчання в шкільну освіту України в період з кінця XX – початку XIX століття. Наведено перелік нормативно-правових документів, що регламентують реформи освіти й загальної середньої освіти в Україні, зокрема: Закон України «Про загальну середню освіту» (1999 р.), Постанова Кабінету Міністрів «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» (2000 р.); «Національна доктрина розвитку освіти» (2002 р.), Концепція профільного навчання в старшій школі (2003 р.), Наказ Міністерства освіти і науки України № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» (2010 р.). Визначено особливості протікання процесу профілізації змісту навчання у старшій загальноосвітній школі. Окреслено пріоритетні завдання щодо запровадження профільного навчання в шкільну освіту України, які наведені в цих документах. Визначено рівні засвоєння змісту освіти, як-от: загального теоретичного уявлення; навчального предмета; навчального матеріалу; практичної діяльності навчання; змісту освіти як результату навчання. Представлено комплекс сучасних загальнонаукових методів, використаних у процесі реалізації дослідження. Розкрито сутність поняття «профільне навчання» з погляду різних наукових підходів. Подано авторське визначення поняття «профільне навчання», яке трактуємо як вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті та структурі організації навчання. Здійснено аналіз рівнів оволодіння учнями загальноосвітніх навчальних закладів змісту профільних предметів (стандарт, академічний рівень, рівень профільної підготовки) та візуалізовано означені дані у таблиці розподілу годин на вивчення предметів у профільній школі (10–11 клас). Схарактеризовано умови, що ефективно впливатимуть на процес впровадження профільного навчання в старшій школі.

Посилання

1. Готовність учня до профільного навчання / Упоряд. В. Рибалка; за заг. ред. С. Максименко, О. Главник. Київ : Мікрос СВС, 2003. 112 с.
2. Загородня А.А. Диференціація змісту навчання в старшій школі України (1991–2010 рр.). Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: зб. мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11-12 жовтня 2018 р. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. С. 141–148.
3. Загородня А.А. Відображення процесів диференціації в змісті освіти старшокласників (2000-і роки). Вісник ЗНУ: Педагогічні науки. 2018. №1. С. 5–11.
4. Загородня А.А. Диференціація змісту навчання у старшій школі: історико-аналітичний аспект. Молодь і ринок. 2018. Вип. № 3(158). С. 30–35. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.128884.
5. Загородня А.А. Профілізація загальної середньої освіти в контексті ідей НУШ. Науково-пед. журн. «Молодь і ринок». 2019. Вип. № 10(177). C. 126–130.
6. Закон України «Про загальну середню освіту» № 2442-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.545
7. Концепція профільного навчанняю. URL: http://www.uazakon.com/document/fpart86/idx86618.htm.
8. Липова Л. Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи. Рідна школа. 2011. № 1–2. С. 56–60.
9. Наказ Міністерства освіти і науки України № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» № 834 від 27.08.10 року
10. Пересмотренная рекомендация о техническом и профессиональном образовании, принятая Генеральной конференцией на восемнадцатой сессии. Париж, ЮНЕСКО. 19 ноября, 1974.
11. Постанова КМУ «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» № 1717 від 16.11.2000 року
12. Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти від 17.04.2002». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.
13. Чистякова, С. Н. Теоретические проблемы взаимодействия школы, семьи и общественности в подготовке учащихся к выбору профессии. Профессиональная ориентация школьников. Москва : Педагогика, 1983. С. 3–7.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Загородня, А. А. (2021). ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА РАДИКАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 17-22. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-02
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ