ІНТЕГРАТИВНІ ПРОЦЕСИ В ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

  • І. Я. Пастирська Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: зміст освіти, впровадження інтеграції, педагогічний досвід, інтегрований курс, єдність знань

Анотація

У статті показано, що інтеграція як один із найважливіших засобів досягнення єдності повинна оптимально використовуватись у процесі навчання. Проблема цілісності знань є необхідним компонентом формування змісту освіти. Наголошено, що необхідно, розвиваючи наукові основи інтеграції знань, перебудувати навчальні програми саме на основі інтеграції (з мінімальними втратами інформації) шляхом узагальнення, якісного оновлення інформації, за принципами акумуляції знань, а не простого відкидання тієї чи іншої теми, яка в певний момент здалась комусь менш важливою. Упровадження в практику інтегрованих курсів у зарубіжних країнах потребує глибокого теоретичного обґрунтування. У зарубіжній педагогіці, враховуючи проблеми інтеграції, історично виділяють три напрями побудови процесу навчання. Визнано, що педагогами європейських країн поки що не віднайдено чітких критеріїв визначення оптимального співвідношення між предметами гуманітарного й природничо-математичного циклів. Здебільшого цей баланс установлюється на засадах практичного досвіду, емпіричних уявлень фахівців, які намагаються враховувати суспільні вимоги, потреби і громадські настрої щодо цього. Інтегрування різних видів знань провадиться з метою надання їм більшої компактності, щільності й цілісності. У статті наголошено, що однією з найважливіших особливостей сучасної науки є посилення інтеграційних процесів, котрі можна визначити як особливий механізм конструювання наукового знання. Аналіз педагогічного досвіду, який є сьогодні в цій галузі в різних країнах світу, свідчить про те, що наявні лише часткові розв’язання й рішення, тоді як проблема загалом і низка її окремих аспектів залишаються поки що відкритими і потребують свого дослідження. Зроблено висновок, що зростання інтересу до проблеми інтеграції змісту шкільної освіти як в Україні, так і в інших країнах світу відбувається у зв’язку з необхідністю приведення цього змісту у відповідність до рівня і темпів розвитку сучасної науки й тенденцій суспільного розвитку.

Посилання

1. Воронка Г. Університети в Канаді та Великобританії. Науковий світ. 2005. № 4. С. 10–11.
2. Омельяненко Б.Л. Профессионально-техническое образование в зарубежных странах. Москва : Высшая школа. 1989. 224 с.
3. Єгоров Г.С. Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу. Київ : КМПУ ім. Б. Грінченка, 2003. 186 с.
4. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. Київ, Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.
5. Гончаренко С.У. Методика як наука. Хмельницький : Вид-во ХГПК, 2000. 30 с.
6. Чапаев Н.К. Структура и содержание теоретико-методологического обеспечения педагогической интеграции : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01. Екатеринбург, 1998. 502 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Пастирська, І. Я. (2021). ІНТЕГРАТИВНІ ПРОЦЕСИ В ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 23-28. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-03
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ