МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Н. Я. Скіба Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: компетентнісний підхід, інтегрований підхід, комунікативно-діяльнісний підхід, рефлексивний підхід, загальнодидактичні та методичні принципи

Анотація

У статті обґрунтовано теоретико-методологічну та методичну бази для інтегрованого формування в майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей іншомовної комунікативної та методичної компетентностей, здійснено огляд ефективних підходів та принципів. Установлено, що формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей таких фахівців ґрунтується на засадах компетентнісного, інтегрованого, комунікативно-діяльнісного й рефлексивного підходів. Компетентнісний підхід визначає формування професійної компетентності та її інваріантних складників, інтегрований підхід передбачає врахування особливостей інтеграції змістового й організаційного компонентів, комунікативно-діяльнісний підхід забезпечує формування досвіду комунікативної діяльності студентів як активних учасників навчального процесу, рефлексивний підхід пов’язаний із процесами самоаналізу та осмислення власної діяльності. Доведено, що дидактичну й методичну основу інтегрованого формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей становлять загальнодидактичні та методичні принципи. Загальнодидактичні включають принцип системної єдності (забезпечує цілісність процесу формування компетентностей на всіх етапах), принцип індивідуальності (передбачає врахування індивідуальних психофізичних особливостей студентів у навчальному процесі), принцип суб’єктності (полягає у зверненні студентів до особистого досвіду в процесі засвоєння мовного матеріалу й матеріалу методичного характеру). Методичні складають принцип комунікативності (забезпечує формування компетентностей в умовах реальної комунікації під час виконання професійних функцій і ролей), принцип ситуативності (передбачає створення, імітацію, моделювання проблемних ситуацій), принцип новизни (дозволяє урізноманітнити процес формування згаданих компетентностей), принцип паралельного формування знань, навичок та вмінь (означає взаємопов’язане навчання аспектів англійської мови для економіки й методики навчання англійської мови за професійним спрямуванням), принцип урахування навчальних потреб та інтересів (дозволяє суттєво підвищити мотивацію студентів).

Посилання

1. Еuropean Comission. Supporting Teacher Competenсе Development for Better Learning Outcomes. Education and Training, July 2013. 59 p. URL: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/expertsgroups/2011-2013/teacher/teachercomp_en.pdf
2. Kelly М., Grenfell M., Allan R., Kriza C., McEvoy W. European Profile for Language Teacher Education: a Frame of Reference. Final Report. A Report to the European Commission Directorate General for Education and Culture. Brussels, 2004. 124 р. URL: https://www.researchgate.net/publication/235937694_European_Profile_for_Language_Teacher_Education_-_A_Frame_of_Reference
3. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручн. для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О.Б. Бігич, Н.Ф. Бориско, Г.Е. Борецька та ін. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.
4. Морська Н.О. Інтегрований підхід до викладання іноземної мови. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2001. Вип. 419. С. 18–20.
5. Dudley-Evans T., St.John M. J. Developments in English for Specific Purposes. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 301 p.
6. Андронік Н.П. Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2009. 338 с.
7. Оліяр М.П. Закономірності та принципи процесу формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Гірська школа українських Карпат. 2015. № 12–13. С. 215–219.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Скіба, Н. Я. (2021). МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 52-57. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-08
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)