ІННОВАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

  • О. В. Шубна Донбаська державна машинобудівна академія
  • О. В. Толстікова Миронівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2 Бахмутської районної ради Донецької області
  • І. Ф. Вєнгріна Миронівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2 Бахмутської районної ради Донецької області
Ключові слова: Нова українська школа, освітня траєкторія, інноваційні технології, науково-методична робота, учитель, педагогічні кадри, загальна середня освіта

Анотація

У статті визначено головні напрями діяльності Нової української школи, які свідчать про те, що перед педагогічною наукою і практикою висунуто низку складних і відповідальних завдань, пов’язаних з упровадженням формальних моделей професійного зростання вчителя через створенням інноваційних офлайн- і онлайн-продуктів. Представлено структуру Нової української школи та її цільові групи. Доведено, що серед нетрадиційних форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у творчих групах необхідно широко запроваджувати інноваційні технології, а саме: технології педагогічного моделювання; проектні технології; технології розв’язання професійних завдань стосовно конкретних ситуацій, перевірки правильності та ефективності розв’язання і внесення необхідних корективів; технології проблемного навчання; технології, які розвивають рефлексивні дії; технології з розвитку нової культури; діагностичні технології; мультимедійні технології. Обґрунтовано, що успішність формування індивідуальної освітньої траєкторії залежатиме від рівня сформованості рефлексивної культури вчителя та навичок проектування власного розвитку. Запропоновано індивідуальну освітню траєкторію професійного розвитку педагога, яка дозволяє вчителеві побудувати власний освітній маршрут, змістовно наповнивши його, працюючи на випередження. Доведено, що для підвищення готовності педагогів до інноваційної діяльності з формування соціальної активності учнів необхідно створити цілісну систему методичного супроводу, який би ґрунтувався на даних моніторингу освітньої діяльності педагогів закладу загальної середньої освіти. На основі отриманих даних щодо потреб колективу та конкретних вчителів необхідно розробити систему тренінгових занять, консультацій та інших форм роботи з педагогічним колективом щодо підвищення педагогічної майстерності у сфері різних педагогічних проблем.

Посилання

1. Волкова Н.П. Педагогіка : посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Видавничий центр «Академія», 2003. 576 с.
2. Гриневич Л., Єлькін О., Калашнікова С. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2016. 40 с.
3. Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н.М. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.
4. Буряк В.К. Розвиток Болонського процесу в європейських країнах. Рідна школа. 2005. №8 (907). С. 6–8.
5. Проект Концепції розвитку педагогічної освіти. URL: https://mon.gov.ua
6. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
7. Мариновська О. Науково-методичний супровід упровадження педагогічних інновацій: сутність, специфіка, орієнтири реалізації. Рідна школа. 2012. № 8–9. С. 28–32.
8. Василенко Н. Інноваційний потенціал школи. Директор школи. 2011. № 3 (627). С. 16–26.
9. Хуторской А.В. Современная дидактика : учебник для вузов. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 544 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Шубна, О. В., Толстікова, О. В., & Вєнгріна, І. Ф. (2021). ІННОВАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 58-64. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-09
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)