МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЯК ПРОВІДНИЙ ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ

  • О. В. Боряк Сумський держаний педагогічний університет імені А. C. Макаренка
  • Ю. М. Косенко Сумський держаний педагогічний університет імені А. C. Макаренка
Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, молодший шкільний вік, мовленнєвий розвиток, мовленнєва діяльність, мовлення

Анотація

У статті представлено обґрунтування особливостей мовленнєвого розвитку дітей з особливими освітніми потребами, а саме інтелектуальними порушеннями молодшого шкільного віку. Визначено та обґрунтовано основні напрями роботи з розвитку мовлення вибраної категорії дітей в умовах сучасного освітнього простору, а саме закладів загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання. Проаналізовано методичні й організаційні аспекти розвитку мовлення дітей з особливими освітніми потребами, висвітлено можливості комплексної диференційованої системи діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності, а саме подано характеристику змісту, наведено педагогічні умови та критерії диференційованого оцінювання мовленнєвої діяльності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями, обґрунтовано показники порушень мовлення. У ході дослідження комплексно проаналізовано проблему порушень мовленнєвої діяльності, зумовлених інтелектуальними порушеннями на всіх її рівнях, за всіма показниками, що має суттєве значення для вирішення фундаментальних педагогічних проблем інклюзивної освіти; визначено характеристику змісту, педагогічні умови та критерії диференційованого оцінювання мовленнєвої діяльності за легкого та помірного ступенях розумової відсталості; виділено та охарактеризовано її складові компоненти як у логопедичному, так і у психолінгво-педагогічному напрямах; подано характеристику чотирьох рівнів розвитку мовлення за системного недорозвитку мовлення, зумовленого інтелектуальними порушеннями; обґрунтовано теоретико-методологічні засади комплексної диференційованої системи формування та корекції мовленнєвої діяльності молодших школярів із легким та помірним ступенями розумової відсталості на основі системного, індивідуально-диференційованого, мотиваційно-когнітивного, корекційно-розвивального, комунікативно- діяльнісного підходів. Визначено, що успішній соціалізації дітей з особливими освітніми потребами сприяє підвищення рівня їх комунікативних можливостей, в основу яких покладено рівень мовленнєвого розвитку.

Посилання

1. Боряк О. Діагностика, формування й корекція мовленнєвої діяльності дітей із порушеннями інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку теорія і практика : монографія. Суми : вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. 458 с.
2. Рощина Н. Формування мовленнєвої діяльності молодших школярів. URL: http://abrikosovka.ucoz.ru/load/formuvannja_movlennevoji_dijalnosti_molodshikh_shkoljariv_dopovidach_roshhina_n_o/1-1-0-40.
3. Баль Н. Характеристика нарушений речи при интеллектуальной недостаточности и направлений коррекционной работы : учебно-методическое пособие. Минск : БГПУ, 2009. 104 с.
4. Лалаева Р. Логопедическая работа в коррекционных классах. Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998. 224 с.
5. Лалаева Р. Нарушения устной речи и система их коррекции у умственно отсталых школьников. Ленинград, 1988. 224 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Боряк, О. В., & Косенко, Ю. М. (2021). МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЯК ПРОВІДНИЙ ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 65-70. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-10