КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

  • Семі Сеага Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: агресія, агресивна поведінка, культурно-дозвіллєва діяльність, дозвілля, корекція, принципи культурно- дозвіллєвої діяльності

Анотація

У статті розглянуто психолого-педагогічні підходи до трактування наукової дефініції «агресія». Установлено, що дитяча агресивність найчастіше є наслідком поганого ставлення до дітей, яка зумовлена відсутністю поваги, толерантності в спілкуванні, а також використанням надмірної строгості й зловживанням покараннями. Агресивна поведінка є системою реагування на несприятливі ситуації, за допомогою якої підлітки розв’язують важливі особистісні чи суспільні проблеми. За допомогою агресивної поведінки підлітки отримують можливість утвердити свою самобутність, гідність, підвищити самооцінку, захистити свої права та посилити контроль над своїм оточенням. У методологічному аспекті агресивна поведінка є ефективним прийомом психологічного розвантаження, способом самореалізації та самоствердження, а також методом психологічного та емоційного впливу. Проаналізовано біогенетичний, психологічний, екологічний і соціальний напрями, які пояснюють виникнення агресивної поведінки особистості. З’ясовано, що важлива роль у профілактиці агресивної поведінки належить діяльнісному підходу. Цей підхід має позитивний вплив на профілактику агресивної поведінки. Із точки зору діяльнісного підходу культурно- дозвіллєва діяльність відіграє особливу роль під час налагодження внутрішньої діяльності. Із психолого-педагогічної точки зору дозвілля охоплює сукупність різних видів занять, що здійснюються у вільний час, які сприяють розвитку особистісних якостей та позитивно впливають на задоволення духовних, фізичних та соціально значущих потреб підлітків. Для підлітків дозвілля сприймається як усвідомлена необхідність. Саме тому культурно-дозвіллєва діяльність позитивно впливає на профілактику агресивної поведінки. У методологічному аспекті під час організації культурно-дозвіллєвої діяльності основний акцент необхідно робити на таких принципах: інтересу, єдності рекреації та пізнання, спільної діяльності. Під час профілактичної діяльності щодо подолання агресії необхідно так організувати дозвілля підлітків, щоб забезпечити саморозвиток внутрішніх ресурсів й активізувати самоактуалізацію. Саме дозвілля збагачує духовне й фізичне здоров’я підлітків, допомагає повністю розв’язати чи нейтралізувати проблеми й кризові ситуації.

Посилання

1. Психология. Словарь. Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. Москва, 1990. 494 с.
2. Галаган В.Я., Орлов В.Ф., Отич О.М., Фурса О.О. Психологія конфлікту : навчально-методичний посібник для підготовки магістрів усіх форм навчання. Київ: ДЕТУТ, 2008. 422 с.
3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник : 2 вид., доп. й випр. Рівне : Волинські обереги, 2011. 552 с.
4. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. Москва : ТЦ «Сфера», 2001. 480 с.
5. Громова О.Н. Конфликтология : курс лекций. Москва : Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2000. 320 с.
6. Дмитриев А.В. Конфликтология : учебное пособие. Москва : Гардарики, 2000. 320 с.
7. Пірен М.І. Конфліктологія: підручник. Київ : МАУП, 2003. 360 с.
8. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 208 с.
9. Воловик А., Воловик В. Педагогіка дозвілля. Харків : Харк. держ. акад. культури, 1999. 332 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Сеага, С. (2021). КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 71-75. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-11