ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Л. В. Гаращенко Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка
  • С. Г. Кондратюк Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка
Ключові слова: система фахової підготовки, активізація навчальної діяльності, активні методи навчання, ділова гра, рольова гра, компетентнісний підхід

Анотація

У статті розглянуто основи технології фахової підготовки бакалаврів дошкільної освіти, головну увагу зосереджено на розвитку активності та ініціативності. Визначено особливості застосування ігрових технологій у процесі вивчення фахових дисциплін майбутніми педагогами дошкільної освіти. З’ясовано, що ігрові технології максимально забезпечують практично- діяльнісний підхід до фахової підготовки. Доведено, що для посилення професійно-практичної підготовки студентів дошкільного фаху доцільно застосовувати саме рольові та ділові ігри. Ігрові технології дають змогу реалізувати принцип активної участі студентів в опануванні навчально- професійним досвідом, дають можливість студентам мобілізувати власні інтелектуальні ресурси, потенційні можливості, механізми саморозвитку. Доведено, що студенти активно та зацікавлено включаються у професійно орієнтовані ігри, під час яких вони набувають життєвого й професійного досвіду. Місце ігрових технологій у професійній підготовці педагогів дошкільної освіти значною мірою залежить від розуміння викладачем їх функцій і значимості в реалізації компетентнісного підходу. Під час занять у формі гри створюються умови психологічного комфорту та безпеки для збереження фізичного та психічного (інтелектуального та емоційного) здоров’я студентів. Досвід проведення ігрових практичних занять засвідчує, що гра сприяє переходу від репродуктивної до творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів. Студенти активно включаються у професійно орієнтовані ігри, під час яких вони навчаються ставити цілі й завдання та визначати ефективні шляхи їх досягнення та вирішення. Доведено, що гра як метод є діяльністю творчою, емоційною, такою, що задовольняє потребу студентів у самоутвердженні та самореалізації. У процесі підготовки фахівців дошкільної освіти використовуються різні модифікації педагогічних ігор. З’ясовано, що потребує удосконалення розроблення ділових та рольових ігор для формування готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності.

Посилання

1. Богініч О. Основні механізми удосконалення системи підготовки фахівців дошкільної освіти. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. 2007. Вип. 9. Серія : Педагогічні науки. С. 10–16.
2. Кремень О. Якісна освіта – вимога сьогодення. Дошкільне виховання. 2015. № 1. С. 2–4.
3. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / за заг. ред. О. Пометун. Київ : А.С.К., 2004. 192 с.
4. Поніманська Т. Гуманізація освіти – ознака її якості. Дошкільне виховання. 2016. № 9. С. 2–5.
5. Очеретна Н. Особливості застосування ділових ігор у процесі вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2013. Вип. 14. С. 206–210.
6. Азаренкова Г., Ізюмцева Н., Лєгостаєва О. та ін. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів: (ділові та рольові ігри) : навчально-методичний посібник / за заг. ред. Н. Самородової. Львів : Новий Світ, 2010. 198 с.
7. Хлєбнікова Т. Ділова гра як метод активного навчання педагога : навчально-методичний посібник для викладачів, слухачів ІПО, директорів шкіл, керівників РУО. Харків : Основа, 2005. С. 7–11.
8. Щербань П. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : навчальний посібник. Київ : Вища школа, 2004. 207 с.
9. Кондратюк С., Кушнір І. Теоретичні основи використання ігор психологічного спрямування в роботі з дітьми дошкільного віку. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.7 (дата звернення: 16.10.2020).
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Гаращенко, Л. В., & Кондратюк, С. Г. (2021). ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 82-87. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-13
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ