ІННОВАЦІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • В. В. Гончарук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  • В. А. Гончарук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  • І. М. Макаревич Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  • Л. О. Чистякова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Ключові слова: освітній процес, інноваційні технології, заклади вищої освіти, дистанційне навчання, майбутні вчителі

Анотація

У статті проаналізовано важливі аспекти модернізації та трансформації освітньої галузі. Дистанційне навчання розглядається як важливий індивідуалізований процес передачі і засвоєння знань та вмінь, що потребує подальшого обґрунтування основних засад його впровадження. Розкрито особливості структури запровадження педагогічних технологій дистанційного навчання у процесі фахової підготовки майбутніх учителів. Визначено місце та роль дистанційних технологій навчання у системі вищої освіти. Зазначено, що з розвитком технічних можливостей методики та технології навчання, засоби навчальної діяльності викладача змінюються. З’явилася можливість використовувати нові організаційні форми навчального процесу за допомогою ІКТ. Сьогодні освіта орієнтується на «вільний розвиток», високу культуру, творчу ініціативу, самостійність, мобільність майбутніх фахівців. Виявлено, що головною метою використання технологій дистанційного навчання у ЗВО є забезпечення студентам доступу до електронних освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій та соціальних мереж. Технології дистанційного навчання у вищій освіті розкривають можливості позитивного впливу на вирішення головних проблем під час підготовки майбутніх фахівців, таких як підвищення рівня якості освіти у ЗОВ; реалізація потреб майбутніх фахівців в освітніх послугах; підвищення професійної мобільності й активності майбутніх фахівців; формування єдиного освітнього простору в рамках вищої освіти; індивідуалізація навчання в разі масовості вищої освіти. Результати дослідження дають змогу обґрунтувати доцільність впровадження технологій дистанційного навчання під час підготовки майбутніх учителів. Встановлено, що дистанційне навчання надає здобувачам вищої освіти доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної та індивідуальної роботи, створює абсолютно нові можливості для творчого самовираження, розвитку та вдосконалення різних професійних навичок, а викладачам дає змогу реалізовувати в освітньому процесі абсолютно нові форми й методи навчання із застосуванням інформаційних технологій.

Посилання

1. Алексеев Н.Г. Принципы и критерии экспертизы программ развития образования. Вопросы методологии. 1994. № 1–2. С. 65–78.
2. Андрущенко В.П. Роздуми про освіту. Статті. Нариси. Інтерв’ю. Київ : Знання України, 2004. 738 с.
3. Байденко В.І. Компетентністний підхід до проєктування державних освітніх стандартів вищої професійної освіти (методологічні і методичні питання): методична допомога. Москва, 2004. 203 с.
4. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на пороге ХХI века. Москва : УР АО, 1999. 208 с.
5. Луговий В.І. Педагогічна освіта в України: структура, функціонування, тенденції розвитку / за заг. ред. О.Г. Морозова. Київ : МАУП, 1994. 196 с.
6. Осадчий В.В. Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх вчителів. Вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. URL: http://www.nbuv.gov.ua/znpbdpu/Ped/2009_4/Osadchiy.pdf.
7. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р.
8. Жалдак М.І., Лапінський В.В., Шут М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики : посібник для вчителів. Київ : Дініт, 2004. 110 с.
9. Морзе Н.В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах : дис. ... докт. пед. наук. Київ : НПУ ім. Драгоманова, 2003. 600 с.
10. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. Москва : Наука, 1987. 552 с.
11. Згуровський М.З. Розвиток системи дистанційної освіти в Україні. Higher Education Open and Distance Learning Knowledge Base for Decision Makers : Proceedings of the Meeting of IITE Focal Points in CIS Countries on UNESCO Cross-Cutting Project, Ukraine, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”. Kyiv, October 10–12, 2002. 167 р.
12. Демкин В.П., Можаева Г.В. Организационно-методическая работа при дистанционном обучении. Открытое и дистанционное образование. 2002. № 2 (6). С. 15–23.
13. Гончарук В.В. Психолого-педагогічні основи компетентнісного підходу у процесі фахової підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст. : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 січня 2020 року). Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. Ч. 1. С. 132–136.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Гончарук, В. В., Гончарук, В. А., Макаревич, І. М., & Чистякова, Л. О. (2021). ІННОВАЦІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 88-94. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-14
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ