ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • І. В. Єнгаличева Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: освітній процес, заклад дошкільної освіти. кооперативне навчання, кооперативно-групове навчання, ситуативне моделювання, технологія опрацювання дискусійних питань, SMART-освіта

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано особливості застосування інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти. На думку автора, застосування педагогічних інновації має модернізувати освітній процес у закладах вищої освіти та забезпечити високу якість оволодіння студентами професійною компетентністю. Передусім у дослідженні особлива увага зосереджується на особливостях застосування інноваційних технологій навчання та викладання у закладах вищої освіти. Для розуміння сутності поняття «інноваційні технології» автор на початку статті уточнює терміни «інновація» та «технологія». Проаналізувавши погляди науковців на ключові слова, автором потрактовано поняття «інноваційні технології» як сукупність нових або вдосконалення традиційних методів, прийомів, засобів навчання, яка охоплює освітній процес від початку і до отримання результатів. Спираючись на наукові розвідки та враховуючи власну професійну діяльність, автор детально описує інноваційні технології на прикладі їх застосування в освітньому процесі закладу вищої освіти у підготовці фахівців дошкільної сфери. У дослідженні розглянуто такі групи технологій, як: особистісно- орієнтовані, інтерактивні, інформаційно-комунікативні, технології навчальних проєктів, інтегровані розвивальні технології. Відтак прикладом застосування особистісно-орієнтованих технологій є реалізація в освітньому процесі технології співробітництва, що дає можливість студентам брати участь у різноманітних міжнародних форумах, майстер-класах, конференціях тощо. Великою популярністю у закладах вищої освіти користуються інтерактивні технології навчання, до яких належать технології кооперативного навчання, кооперативно-групового, ситуативного моделювання та технології опрацювання дискусійних питань. Враховуючи комп’ютеризацію освітнього процесу, у дослідженні згадано про інформаційно-комунікативні технології, основним засобом навчання якого є мультимедійне обладнання та програмне забезпечення. У статті вказано на цінність проєктної технології, що полягає у створенні студентами власних навчально-методичних надбань у галузі дошкільної освіти (розробки дидактичних ігор, інформаційних плакатів, листів та буклетів тощо). Ефективним, на думку автора, є використання в освітньому процесі ЗВО інтегрованих технологій, що дає змогу сформувати у студентів вміння виявляти однотипні елементи в суміжних заняттях, структурувати отриману інформацію в блоки та допоможе сформувати ґрунтовні знання й практичні навички у майбутнього фахівця дошкільної освіти. Особливу увагу автор звертає на використання системи електронного навчання, зокрема SMART-освіти, що зумовлена переходом навчання на дистанційну форму у зв’язку з поширенням пандемії.

Посилання

1. Березюк В.С. Інноваційні технології в ДНЗ. Харків : Вид. група «Основа», 2017. 224 с.
2. Гінкул А., Магурян Я. Smart-освіта та особливості її впровадження в Україні. Smart-освіта: ресурси та перспективи матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Київ, 2018. С. 18–21.
3. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академвидав, 2012. 352 с.
4. Дубасенюк О.А. Інноваційні навчальні технології – основа модернізації університетської освіти. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін: Збірник науково-методичних праць. Житомир : Вид-во ЖДУ, 2004. С. 3-14.
5. Кадемія М. Використання інтерактивних технологій навчання. Інновації у підготовці сучасних фахівців. 2003. №3. С. 125–132.
6. Кошечко Н. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015. № 1(1). С. 35–38.
7. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін. За ред. О.А. Дубасенюк. Збірник наукових праць. Житомир : Житомирський державний університет, 2004. 250 с.
8. Особистісно-орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах: колективна монографія. В. Андрущенко, Н. Давінська, Б. Корольов та ін. ; за заг. ред. В. Андрущенка, В. Лугового. Київ : Педагогічна думка, 2008. 256 с.
9. Остапчук Д., Мирончук Н. Інтерактивні методи навчання у вищих навчальних закладах. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном : збірник наукових праць / за заг. ред. д.п.н., проф. С. С. Вітвицької, к.п.н., доц. Н. М. Мирончук. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 140–143.
10. Стеблюк С.В. Інноваційні технології навчання у вищій школі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота», 2016. Вип. 20. С. 141–142.
11. Стрельніков В.Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. 309 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Єнгаличева, І. В. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 100-105. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-16
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ