ЕКСПЛІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОНЯТЬ «ФАХІВЕЦЬ ІЗ ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ» ТА «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ»

  • В. М. Михайлов Інститут державного управління та наукових досліджень із цивільного захисту
Ключові слова: цивільна безпека, фахівець із питань цивільної безпеки, професійна компетентність фахівця, підвищення кваліфікації

Анотація

У роботі зазначено, що гарантування безпечного життя та діяльності людей здійснюється фахівцями з питань цивільної безпеки, ефективність роботи яких залежить від їхньої професійної компетентності. Для цих фахівців дедалі важливішою стає здатність бути суб’єктом власного професійного розвитку і пошуку рішень стосовно соціально та професійно значущих проблем захисту населення. Для розуміння сутності процесів щодо підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки дано тлумачення найбільш поширеним дефініціям. Обґрунтовано концептуальні основи формування понятійно-термінологічного апарату в системі підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки. Основний акцент зроблено на аналізі базових, найпоширеніших, загальнотеоретичних понять, таких як «фахівець із питань цивільної безпеки», «професійна компетентність фахівця з питань цивільної безпеки». Відповідно до дослідження висловлено думку щодо поняття «фахівець із питань цивільної безпеки» як особи, яка володіє знаннями, вміннями та навичками з питань цивільної безпеки, здатної своєчасно їх актуалізувати і використати в заходах для захисту людей та територій від природних і техногенних загроз. Проблема професійної компетентності фахівця з питань цивільної безпеки загалом розглядається як важливий чинник здатності індивіда успішно виконувати роботу, застосовуючи сукупність знань, умінь, навичок і практичний досвід у межах професії/спеціальності для захисту життя та здоров’я людей, територій і навколишнього середовища в умовах запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру. Науково обґрунтований понятійний апарат дослідження дозволяє розкрити зміст, мету й завдання обраного проблемного поля, виявити суперечності в думках різних учених, що, у свою чергу, відкриває широке поле застосування загальнонаукових когнітивних заходів під час вивчення цієї проблеми.

Посилання

1. Гвоздій С.П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2017. 525 с.
2. Мельничук І.М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2011. 585 с.
3. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 4. С. 250.
4. Повстин О.В. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки до управлінської діяльності майбутніх фахівців у галузі безпеки людини : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2019. 40 с.
5. Корж Г. І. Розвиток ціннісного ставлення до власного здоров’я у майбутніх фахівців з цивільної безпеки : дис. … канд. пед. наук : 015. Львів, 2020. 232 с.
6. Клос Л.Є., Мукан Н.В., Криштанович М.Ф. Формування особистості фахівця з цивільної безпеки на засадах цінності здоров’я: гуманістична парадигма. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2020. С. 123–132. DOI: https://doi.org/10.32820/2074-8922-2020-66-123-132.
7. Туровська Г.І., Филипчук В.Л. Нові шляхи розвитку професійної освіти у підготовці фахівців з цивільної безпеки. Наукові записки РДГУ. 2017. С. 234–236.
8. Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 05.12.2020).
9. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальності 263 «Цивільна безпека» для другого (магістерського) рівня вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzhenistandarti-vishoyi-osviti
10. Бородієнко О.В. Теорія і практика розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку : монографія. за наук. ред. В.О. Радкевич. Біла Церква : Видавець Пшонківський О.В, 2017. 422 с.
11. Коваль І.С. Формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Львів, 2017. 304 с.
12. Таймасов Ю.С. Розвиток професійної компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби у системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2015. 20 с.
13. Майборода А.О. Формування акмеологічної компетентності майбутнього фахівця оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Переяслав-Хмельницький, 2014. 22 с.
14. Білоусова Л.І., Горонескуль М.М. Комп’ютерне моделювання як засіб розвитку професійних якостей майбутніх фахівців з цивільної безпеки. Стратегія якості в промисловості та освіті : матеріали VII міжнар. конфер. м. Варна, 3–10 червня 2011 р. Варна, 2016. С. 361–362.
15. Пугач С.С. Теоретичні і методичні засади формування правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування у системі неперервної освіти : дис. … докт. пед. наук : 015. Вінниця, 2020. 536 с.
16. Ножко І.О. Мотивація професійного вдосконалення як детермінанта розвитку професійної компетентності майбутнього фахівця цивільного захисту. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». № 6. 2017. С. 111–115.
17. Панчук О.П. Особливості формування професійної компетентності при вивченні дисциплін безпекового циклу. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія «Педагогічна». 2017. № 23. С. 25–27.
18. Козяр М.М., Литвин А.В. Теоретичні засади формування готовності фахівців цивільного захисту до діяльності в екстремальних ситуаціях. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2017. № 1. С. 85–98. URL: http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/handle/123456789/4632.
19. Шароватова О.П. Компетентнісний підхід при підготовці нового покоління фахівців у сфері цивільної безпеки. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. С. 295–304.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Михайлов, В. М. (2021). ЕКСПЛІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОНЯТЬ «ФАХІВЕЦЬ ІЗ ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ» ТА «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ». Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 112-119. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-18
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ