ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ: СПЕЦИФІКА КУЛЬТУРНО- ДОЗВІЛЛЄВОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Б. В. Опальчук Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: соціальний працівник, дозвілля, функціонально-професійна діяльність, культурно- дозвіллєва діяльність, професійно-практичні функції майбутнього соціального працівника

Анотація

У статті розглядаються основні підходи до поняття «функціонально- практичний складник професійної діяльності майбутніх соціальних працівників» у контексті специфіки підготовки до культурно-дозвіллєвої діяльності. Проаналізовано внесок вітчизняних та зарубіжних науковців із проблеми загальнотеоретичних і практичних аспектів професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до організації культурно-дозвіллєвої діяльності. Аналіз наукових джерел доводить, що незважаючи на наявність у науковому фонді певної кількості досліджень особливостей професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, функціонально-практичний складник професійної діяльності в культурно-дозвіллєвій сфері все ще потребує спеціальних наукових розвідок та доповнень. Здійснено спробу уточнити особливості функціонально-практичного складника професійної діяльності майбутнього соціального працівника через трактування атрибутів сфер та напрямів діяльності, її мети, цінностей, завдань, функцій та принципів. Акцентовано увагу на аналізі культурно-дозвіллєвої діяльності, що є особливим і невід’ємним напрямом професійно-практичної діяльності майбутнього соціального працівника. Виокремлено ключові професійно- практичні функції майбутнього соціального працівника, які повинні реалізовуватися в культурно-дозвіллєвій сфері. На основі змістового аналізу функціонально-практичного складника професійної діяльності майбутнього соціального працівника виявлено критерії й рівні сформованості професійної компетентності фахівців соціальної роботи. Наведено особистісний аспект професійної діяльності майбутнього соціального працівника, які окреслюють розкриття перспектив суб’єкта, формулювання його професійно-практичних особливостей, інтересів та мотивів під час спрямованої взаємодії в системі «людина-людина», при цьому обґрунтовано серйозні вимоги до ефективності культурно- дозвіллєвої діяльності. Окремо зазначено, що культурно-дозвіллєва діяльність майбутніх соціальних працівників має поліфункціональну природу, акумулює в собі розбіжні функції, що залежать від видів та типів професійно-практичної діяльності.

Посилання

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навчальний посібник. Київ : Логос, 2003. 134 с.
2. Безпалько О.В., Капська А.Й., Вайнола Р.Х. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання). Київ : ДЦССМ, 2002. 164 с
3. Богданова І.М. Соціальна педагогіка : навчальний посібник. Київ : Знання, 2008. 343 с.
4. Вступ до соціальної роботи : навчальний посібник / Семигіна Т.В., Мигович І.І., Грига І.М. та ін.; за ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. Київ : Академвидав, 2005. 304 с.
5. Звєрєва І.Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні : дис… докт. пед. наук : 13.00.05 «Соціальна педагогіка». Київ, 1999. 451 с.
6. Карпенко О.Г. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» : навчально-методичний посібник. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2011. 248 с.
7. Коваль Л.Г., Звєрева І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота : навчальний посібник. Київ : ІЗМН, 1997. 392
8. Ковальчук Т.І. Організація роботи у сфері дозвілля: інформаційна складова : монографія. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. 536 с.
9. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика) : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2018. 368 с.
10. Міністерство освіти і науки України. Офіційний сайт. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/231-sotsialna-robota-bakalavr.pdf
11. Поліщук В.А. Теорія і методика підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : дис ...докт. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тернопіль, 2006. 454 с.
12. Соціальна педагогіка : підручник. 4-те вид. виправ. та доп. / За ред. проф. А.Й. Капської. Київ : Центр навчальної літератури, 2009. 488 с.
13. Соціальна робота: технологічний аспект : навчальний посібник / За ред. А.Й. Капської. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 352 с.
14. Филатова Е.В. Теория социальной работы : учебное пособие. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. 96 с.
15. Шевців З.М. основи соціально-педагогічної діяльності : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2012. 248 с.
16. Шинкарук В.Д., Теслюк В.М, Ковальчук Т.І. Технології соціально-педагогічної діяльності : підручник. Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. 645 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Опальчук, Б. В. (2021). ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ: СПЕЦИФІКА КУЛЬТУРНО- ДОЗВІЛЛЄВОЇ ПІДГОТОВКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 120-126. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-19
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ