МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ

  • К. Ю. Петрик Бердянський державний педагогічний університет
Ключові слова: професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи, структурно-функціональна модель, моделювання, інтерактивна навчальна взаємодія, педагогіка партнерства, студентоцентроване середовище, рефлексивна діяльність

Анотація

У статті охарактеризовано концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, що складаються з трьох блоків (методологічного, операційно-змістового, контрольно-оцінного) і спрямовані на формування готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів; визначено педагогічні умови. Методологічний блок розкриває наукові підходи (особистісно орієнтований, діяльнісний, компетентнісний) та принципи (гуманізації, інтерактивності, індивідуалізації, комфортності, рефлексії) підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів. Операційно-змістовий блок нараховує три етапи підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів (адаптації, інтенсифікації, ідентифікації), які реалізуються завдяки оновленню змісту фахових дисциплін («Дидактика», «Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного читання»), виробничої (стажистської) практики та включення системи інтерактивно- фахових завдань практико орієнтованого характеру; використання ресурсу дисципліни вільного вибору студентів «Особливості організації інтерактивної навчальної взаємодії здобувачів початкової освіти» та забезпечують формування окремих компонентів готовності (ціннісно- мотиваційний, змістовно-процесуальний, особистісно-рефлексивний). Контрольно-оцінний блок відображає критерії (професійно-мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний), показники та рівні (високий, достатній, середній, низький) сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів. Результатом підготовки майбутніх учителів початкової школи є готовність до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.

Посилання

1. Бахмат Н.В. Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до педагогічного моделювання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2011. 222 с.
2. Кічук Н. Cуб’єкт-суб’єктна взаємодія як пріоритет педагогіки толерантності та особистісно-професійної підготовки майбутнього фахівця. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. «Педагогічні науки» : зб. наук. пр. Ізмаїл, 2019. Вип. 42. С. 99–104.
3. Коваль Л.В. Нове педагогічне мислення магістрів початкової освіти в контексті євроінтеграційних процесів. Наук. зб. «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. № 28. Т. 2. С. 137–143.
4. Ліба О.М. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2016. 352 с.
5. Ліннік О.О. Система підготовки майбутнього вчителя до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкових класів : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Старобільськ, 2016. 520 с.
6. Матвієнко О.В. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної взаємодії : монографія. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. 384 с.
7. Руднік Ю.В. Підготовка вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2018. 338 с.
8. Теличко Н.В. Теоретичні і методичні засади формування основ педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2014. 559 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Петрик, К. Ю. (2021). МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 127-134. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-20
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ