РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З УПРОВАДЖЕННЯ АНДРАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • О. Ю. Семенова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: професійна підготовка, здобувач вищої освіти, андрагогічний підхід, андрагогічна культура, викладач-андрагог

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми модернізації методів і форм організації навчання в магістратурі на засадах андрагогічного підходу. Мета статті полягає у висвітленні результатів педагогічного експерименту з упровадження андрагогічного підходу в процес професійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спрямованого на формування їх особистості як викладачів-андрагогів. Особлива увага приділяється аналізу провідних позицій проекту закону України «Про освіту дорослих», у якому особистість організатора освітнього процесу тлумачиться як «усебічно обізнаний та професійно компетентний андрагог, спроможний суттєво перетворити контекст дидактичних відносин у системі надання й отримання освітніх послуг, замінюючи пасивну роль тих, хто навчається (як «об’єктів педагогічного впливу»), на їх статус активних та вмотивованих суб’єктів власного інтелектуально-творчого розвитку й професійно-особистісного саморозвитку». Проведене дослідження засвідчило, що мета впровадження андрагогічного підходу в процес професійної підготовки магістрантів полягає в проектуванні такого розвивального освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти, яке засноване на суб’єкт-суб’єктній дидактичній взаємодії, що пробуджує здатність здобувачів діяти відповідно до актуальної чи перспективної освітньої ситуації. Для цього суб’єкти, які здійснюють професійно-педагогічну діяльність із викладання навчальних дисциплін, повинні набути властивостей фахівців-андрагогів через опанування адрагогічної культури, щоб бути здатними до виконання рольових функцій консультанта, тьютора, наставника, супервізора, модератора, фасилітатора, медіатора, коуча, едвайзера. У процесі проведення дослідно-експериментальної роботи з’ясовано, що більшість випускників магістратури (79%) зацікавлені в опануванні означених функціональних ролей викладача-андрагога. За результатами експерименту встановлено, що впровадження андрагогічного підходу в процес професійної підготовки здобувачів вищої освіти зумовлює формування в них андрагогічної культури на високому (32%), середньому (44%) та низькому (24%) рівнях.

Посилання

1. Вавилова Л.Н. Формирование андрагогической компетентности методиста в процессе повышения квалификации : дис. … канд. пед. наук /13.00.08. Кемерово, 2005. 230 с.
2. Зель І.О. Формування андрагогічної компетентності у студентів гуманітарних факультетів класичних університетів : дис. … канд. пед. наук /13.00.04. Черкаси, 2009. 22 с.
3. Лук’янова Л. Андрагог – соціальний посередник в інформаційно-освітніх процесах дорослої людини. Професійне становлення особистості. 2013. № 2. С. 20–26.
4. Огієнко О.І. Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2015. № 6 (50). С. 336–341.
5. Про освіту дорослих : проект закону України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlyagromadskogo-obgovorennya-zakonoproyekt-pro-osvitu-doroslih.
6. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. Санкт-Петербург : ООО «Речь», 2001. 350 с.
7. Чоросова О.М., Герасимова Р.Е. Профессиональный стандарт андрагога: контекст и формы профессиональной переподготовки на преподавателя высшей школы с андрагогическим образованием. Формирование трудовых ресурсов высокой квалификации: сборник научно-методических материалов. Киров : МЦНИП, 2013. Вып. 2. С. 451–459.
8. Jögi L. & Gross M. The professionalisation of adult educators in the Baltic states. European Journal of Education, 2009. No44(2). Р. 221–242.
9. Key competencies for adult learning professionals, contribution to the development of a reference framework of key competences for adult learning professionals: Research voor Beleid: final report. Brussels: European Commission, 2010. 157 р.
10. Knowles M.S., Holton III, E.E., Swanson, R.A. The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. 6th edition. London, New York : ELSEVIER Butterworth Heinemann, 2005. 378 p.
11. Samoilenko O. Formation and development of adult education in Ukraine and Slovak Republic: comparative analysis. Scientific Herald of the Institute оf Vocational education and Training of NAES of Ukraine: collection of researches. Kyiv, 2019. Issue: 1(18). P. 195–201.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Семенова, О. Ю. (2021). РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З УПРОВАДЖЕННЯ АНДРАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 135-140. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-21
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ