НАУКОВІ ПІДХОДИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Л. В. Соляр Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка
Ключові слова: методологія, підхід, професійний розвиток, підготовка, магістри, музичне мистецтво

Анотація

У статті здійснено аналіз дефініції «науковий підхід» та акцентовано увагу на визначенні їх необхідності у висвітленні методології педагогічної проблеми. Виокремлено низку підходів (діалектичний, особистісний, комплексний, акмеологічний, професіографічний, системний), які дають можливість науковцям вибирати найбільш дієві. Розглянуто діалектику як метод пізнання природи, суспільства й мислення, яка перебуває в єдності з логікою й теорією пізнання, є фундаментальним науковим принципом дослідження багатопланової й суперечної дійсності в усіх її проявах. Зазначено, що особистісний підхід у професійній підготовці сприяє розвитку духовної особистості, є визначальним чинником дій і поведінки, ціннісних орієнтацій, а також відповідає за життєву й громадську позицію магістрів. Визначено, що в контексті комплексного підходу виражається тенденція наростання взаємодії різних галузей знань і наук, які підвищують рівень професійної підготовки майбутнього фахівця. За допомогою акмеологічного підходу окреслено особливості фахової наповненості підготовки магістрів як професіоналів, здатних до досягнення вершин педагогічної компетентності, а також визначено, з якою педагогічною системою вони мають безпосередній зв’язок, щоб відбувся перехід від кульмінації до кульмінації. Обґрунтовано сутність професіографічного підходу, що полягає в його здатності й готовності до виконання різноманітних видів педагогічної діяльності в освітньому просторі як суб’єкта педагогічного пізнання, спілкування та праці на основі засвоєння компетентностей, а також шляхом професіоналізації його вищих психічних функцій. Висвітлено професійний зв’язок підготовки магістрів музичного мистецтва як цілісної системи на засадах системного підходу, обґрунтовано його цілі та зміст. Доведено необхідність застосування цих наукових підходів, оскільки вони створюють сукупність дій, що забезпечують опанування магістрами музичного мистецтва професійних й особистісних характеристик відповідно до вимог професійної підготовки в умовах прогресивного соціуму.

Посилання

1. Педагогіка вищої школи / В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, І.С. Волощук та ін.; за ред. В.Г. Кременя, В.П. Андрущенка, В.І. Лугового. Київ : Педагогічна думка. 2009. 256 с.
2. Сисоєва С.О. Методологія науково-педагогічних досліджень : підручник. Рівне: Волинські обереги, 2013. 360 с.
3. Чумакова В. Наукові підходи та методи дослідження міграційної політики у європейській науковій літературі. Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики: науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Вип. 10. Луцьк, 2013.
4. Саух П.Ю. Філософія : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. С. 181
5. Бордовская Н.В. Педагогика : учебник для вузов. Серия «Учебник нового века». Санкт-Петербург : Питер, 2000. 304 с.
6. Акмеологія – новий напрямок міждисциплінарних досліджень людини. URL: http://medbib.in.ua/akmeologiya574.html (дата звернення: 01.10.2020).
7. Бех І. Особистісні цінності як духовне надбання людини. Виховання особистості: у 2 х кн. Київ : «Либідь», 2003. Кн. 1. 278 с.
8. Кава А.А. Особистісний підхід як основа педагогічної майстерності у вітчизняній педагогічній думці. Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць. Полтава, 2011. С. 132.
9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навчальний посібник 4-е видання, доповнене. Київ : Гардарики, 2003. С. 40.
10. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ. Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.
11. Деркач А.А., Зазикин В.Г. Акмеология : учебное пособие. Санкт-Петербург: Питер, 2003. 256 с.
12. Дубасенюк О.А. Акмеологічний підхід як стратегічний орієнтир особистісно-орієнтованої педагогічної освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць. Вип. 84. Житомир-Київ, 2015. С. 25–30.
13. Сидорчук Н.Г. Професійно-педагогічна підготовка студентів університетів у контексті єдиного європейського освітнього простору: історико-педагогічний аспект : монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 608 с.
14. Драч І.І. Акмеологічний підхід до формування професійної компетентності студентів у вищому навчальному закладі. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/2/09drachs.pdf. (дата звернення: 24.09.2020).
15. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учебное пособие. Москва : «Академия», 2004. 304 с.
16. Дубасенюк О.А. Професіографічний підхід у системі вищої освіти: монографія / колектив авторів, за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во О.О. Євенок, 2019. 328 с.
17. Шабанова Ю.О. Системний підхід у вищій школі : підручник для студентів магістратури. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. 120 с.
18. Гончаренко С., Кушнір В., Кушнір Г. Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес. Шлях освіти. 2008. № 4 (50).
19. Носенко Є. Системний підхід в освіті. Нова педагогічна думка. 2014. № 3. С. 45–47. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npd_2014_3_12 (дата звернення: 29.09.2020).
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Соляр, Л. В. (2021). НАУКОВІ ПІДХОДИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 141-147. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-22
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ