ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ» ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ В ТУРИЗМІ ТА ГОСТИННОСТІ»

  • І. О. Чуєва Запорізький національний університет
  • І. Є. Дядечко Запорізький національний університет
  • Е. А. Криволапов Запорізький національний університет
Ключові слова: мотивація, магістр, здобувач, студент, види інновацій, інтернальні інновації, методичні інновації, адміністративні інновації, ідеологічні інновації

Анотація

Статтю присвячено аналізу інноваційних форм навчання магістрів спеціальності 242 «Туризм» освітньої програми «Управління в туризмі та гостинності». Доведено, що цей контингент здобувачів має такі визначальні риси, як досвід навчання, професійний досвід, а це означає, що ця категорія студентів мають відмінну мотивацію у виборі цілей та запропонованих методів навчання. У статті автори розглядають інноваційні форми навчання, які використовує кафедра туризму та готельно-ресторанної Запорізького національного університету в освітньому процесі. Пропонується така їх класифікація: внутрішні інновації (інтернальні), методологічні інновації, управлінські (адміністративні) інновації та ідеологічні інновації. Установлено, що в умовах сьогодення випускник закладу вищої освіти повинен бути конкурентоспроможним, затребуваним на ринку праці фахівцем, що передбачає високий рівень його загального розвитку, знань та комунікативних можливостей, високий професіоналізм та здатність приймати самостійні рішення. Доведено, що випускник закладу вищої освіти повинен мати навички нестандартного мислення та продуктивної адаптації до нинішніх змінних умов. Інноваційна педагогічна діяльність визначена як один важливих факторів успішності освітньої діяльності будь-якого закладу освіти. Обґрунтовано твердження щодо того, що, з одного боку, інновації створюють основу для створення конкурентоспроможності навчальних закладів на ринку освітніх послуг, а з іншого – задають вектор професійного розвитку педагогів, їх творчих пошуків та сприяють розвитку особистості студента. У дослідженні розглядається питання про підвищення ефективності навчання як однієї з найдавніших та найактуальніших у навчальному процесі. Зазначено, що з появою нової інформації, технологій, інтернету, смартфонів і планшетів відбулися зміни в тому, як користувачі використовують ці досягнення в повсякденному житті. Зміни в технологічній сфері впливають не лише на освітню галузь, але й продовжують безпосередньо впливати на процеси, що відбуваються в ній. У статті представлено алгоритм проведення інтерактивного заняття зі студентами, яке сприятиме підвищенню їх загальнокультурного розвитку та подальшому вдосконаленню навичок володіння комп’ютерною технікою, формуванню професійних компетенцій та підвищенню рівня навчальної мотивації.

Посилання

1. Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі : монографія. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. Переяслав-Хмельницький : Вид-во С.В. Карпук, 2008. 284 с.
2. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія ред. П.Ю. Саух. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 443 с
3. Галиця І. Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів. Вища школа. 2011. №1. С. 104–107.
4. Сімоненко В. Інноваційні методики у підготовці суддів. Слово національної школи суддів України. 2014. № 1. С. 108–111
5. Стратегія розвитку Запорізького національного університету на 2016–2020 рр. http://old.znu.edu.ua/docs/fwdfw___20162020.pdf
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Чуєва, І. О., Дядечко, І. Є., & Криволапов, Е. А. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ» ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ В ТУРИЗМІ ТА ГОСТИННОСТІ». Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 153-157. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-24
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ