СУЧАСНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ: ДОМІНАНТНІ ПІДХОДИ

  • О. С. Чупрун Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: домінантні підходи, ступенева освіта, інтегроване навчання, педагогічна етика, комунікативна культура, виховні технології

Анотація

Статтю присвячено педагогічній освіті, яка є однією з важливих у процесі підготовки майбутнього учителя. Сучасна система підготовки учителя постійно змінюється, вдосконалюється відповідно до інтеграційних загальносвітових та внутрішньодержавних процесів. Українська наукова спільнота активно розробляє питання нових концепцій, ідей, підходів у покращенні підготовки майбутнього вчителя, формуванні його індивідуальності, професійних якостей, розумінні гуманістичної місії освіти та виховання покоління що розвивається. З’являються нові та поглиблюються наявні підходи в підготовці майбутнього учителя. У статті виділяються та обґрунтовуються сучасні домінантні підходи. Так, сучасну українську педагогічну ступеневу освіту можна розглядати як важливу домінанту в підготовці педагогічних кадрів. Це передбачає послідовну професійну підготовку за певними рівнями (бакалаврський, магістерський). Серед домінантних підходів визначається ідея інтегрованого навчання, яка стає можливою формою забезпечення комплексності, повноти та цілісності знань, формування системного мислення майбутнього фахівця. Педагогічна етика є невід’ємним домінантним підходом у професійній підготовці вчителя. Розглядаючи проблему педагогічної етики, важливим є характер відносин між учителем і вихованцями, батьками, педагогічним колективом. Серед домінантних підходів у підготовці майбутнього вчителя комунікативні уміння посідають важливе місце. Комунікативна культура вчителя є вирішальною в переданні вихованцям особистісних якостей та комунікативних вмінь, при цьому формуючи дитячу культуру спілкування. Важливим домінантним підходом у підготовці майбутнього вчителя є виховні технології. Їх визначають як діяльність, як модель виховного процесу, як систему, в якій результат відповідає визначеній виховній меті. Таким чином, у статті окреслено домінантні підходи, спрямовані на найбільш ефективний процес формування майбутнього вчителя-професіонала, який здатний підготувати кожного учня до повноцінного самостійного життя.

Посилання

1. Васянович Г.П. Педагогічна етика : навчально-методичний посібник. Львів, «Норма», 2005. 344 с.
2. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Книга для учителя. Москва : Просвещение, 1987. 190 с.
3. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. Москва : 1995. 180 с.
4. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця : монографія. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2012. 200 с.
5. Ольховецька Т., Ольховецький С. Комунікативні вміння вчителя в сучасній школі. Рідна школа. Київ, 2000. № 2. С. 50–51.
6. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; за ред. І.А. Зязюна. 3-тє вид., допов. і переробл. Київ: СПД Богданова А.М., 2008. 376с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Чупрун, О. С. (2021). СУЧАСНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ: ДОМІНАНТНІ ПІДХОДИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 158-163. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-25
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ