METHODOLOGICAL APPROACHES TO POLICE OFFICERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION TO PREVENTION OF JUVENILE OFFENSES

  • Anatolii Shkliar Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Keywords: methodological approaches, professional competence, police officers, prevention, delinquency, minors

Abstract

The article considers methodological approaches to the study and analysis of the police officers’ professional competence formation in the prevention of juvenile delinquency. It is established that competence is a person’s ability to perform a certain type of activity. This activity is expressed through knowledge, understanding, skills, values and other personal qualities. It was found that professional competence provides an opportunity to become a competitive specialist who is in demand and can perform professional activities at a high level. In our understanding, the professional competence of a police officer is an integral set of personal and professional characteristics acquired in the process of professional training, reflecting the level of theoretical knowledge and practical skills aimed at carrying out professional activities. The article also highlights a number of methodological approaches, such as: systemic, personal, activity, which should be based on in the process of forming the professional competence of police officers to prevent juvenile delinquency. It is established that the system approach provides research of professional competence of the future police officer as a multifaceted concept of interconnected elements: goals, objectives, methodological approaches, principles, forms, methods, training technologies, results. The competency approach emphasizes the professional competence and importance of professional training, in the process of which cadets get acquainted with the basic requirements for preventive measures with minors. Preventive activities of the National Police include general prevention; prevention of special orientation, which aims to prevent the commission of certain types of offenses or their commission by certain minors; individual crime prevention. From the standpoint of a personal approach, the formation of professional competence of police officers to the prevention of juvenile delinquency focuses on the personality of the officer with personal and professional characteristics, qualities, traits. The activity approach focuses on the very process of prevention with juvenile offenders.

References

1. Борисюк О.М. Психологічні умови формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів поліції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: Психологічна. 2018. № 2. С. 197–207.
2. Гаврілова Л. Науково-методологічні підходи до аналізу професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Слов’янськ, 2015. Вип. 2. С. 7–17.
3. Запорожан В.М., Каштальян М.М., Чернецька О.В. Сучасні підходи до освітнього процесу з підготовки високопрофесійних фахівців. Медична освіта: матеріали XIV Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. уч., присвяченої 60 річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18–19 травня 2017 р. Тернопіль, 2017. С. 27–31.
4. Кузьмин В.П. Исторические предпосылки и гносеологические основания системного похода. Психологический журнал. 1982. Т. 3. № 4. С. 41–51.
5. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України : Наказ МВС України від 19.12.2017 р. № 1044 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text
6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. URL: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf
7. Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О.В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. 112 с.
8. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF.
9. Фелик В.І. Класифікація видів профілактичної діяльності національної поліції України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. C. 39–42.
10. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2014. 456 с.
Published
2021-02-09
How to Cite
Shkliar, A. (2021). METHODOLOGICAL APPROACHES TO POLICE OFFICERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION TO PREVENTION OF JUVENILE OFFENSES. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (2), 164-169. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-26
Section
SECTION IV. THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION