МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

  • Анатолій Шкляр Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: методологічні підходи, професійна компетентність, офіцери поліції, профілактика, правопорушення, неповнолітні

Анотація

У статті розглянуто методологічні підходи до вивчення й аналізу формування професійної компетентності офіцерів поліції до профілактики правопорушень неповнолітніх. Установлено, що компетентність є здатністю особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, вміння, цінності та інші особисті якості. З’ясовано, що професійна компетентність забезпечує можливість стати конкурентоспроможним фахівцем, який користується попитом і може якісно, на високому рівні виконувати професійну діяльність. У нашому розумінні професійна компетентність офіцера поліції є інтегральною сукупністю особистісних і професійних характеристик, набутих у процесі професійної підготовки, що відображають рівень теоретичних знань і практичних умінь і навичок, спрямованих на здійснення професійної діяльності. Також у статті виокремлено низку таких методологічних підходів, як системний, особистісний, діяльнісний, на які доцільно спиратися в процесі формування професійної компетентності офіцерів поліції до профілактики правопорушень неповнолітніх. Установлено, що системний підхід забезпечує дослідження професійної компетентності майбутнього офіцера поліції як багатоаспектного поняття взаємопов’язаних елементів: мети, завдань, методологічних підходів, принципів, форм, методів, технологій навчання, результатів. Компетентнісний підхід акцентує увагу на професійній компетентності й вагомості професійної підготовки, в процесі якої курсанти ознайомлюються з основними вимогами до проведення профілактичних заходів із неповнолітніми. Профілактична діяльність Національної поліції передбачає загальну, індивідуальну та профілактику спеціальної спрямованості. Із позиції особистісного підходу, формування професійної компетентності офіцерів поліції до профілактики правопорушень неповнолітніх орієнтується на особистість офіцера з особистісно-професійними характеристиками, якостями, рисами. Діяльнісний підхід зосереджує увагу на самому процесі профілактики з неповнолітніми правопорушниками.

Посилання

1. Борисюк О.М. Психологічні умови формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів поліції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: Психологічна. 2018. № 2. С. 197–207.
2. Гаврілова Л. Науково-методологічні підходи до аналізу професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Слов’янськ, 2015. Вип. 2. С. 7–17.
3. Запорожан В.М., Каштальян М.М., Чернецька О.В. Сучасні підходи до освітнього процесу з підготовки високопрофесійних фахівців. Медична освіта: матеріали XIV Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. уч., присвяченої 60 річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18–19 травня 2017 р. Тернопіль, 2017. С. 27–31.
4. Кузьмин В.П. Исторические предпосылки и гносеологические основания системного похода. Психологический журнал. 1982. Т. 3. № 4. С. 41–51.
5. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України : Наказ МВС України від 19.12.2017 р. № 1044 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text
6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. URL: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf
7. Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О.В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. 112 с.
8. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF.
9. Фелик В.І. Класифікація видів профілактичної діяльності національної поліції України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. C. 39–42.
10. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2014. 456 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Шкляр, А. (2021). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 164-169. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-26
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ