ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ФАСИЛІТАТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМ’Ї

  • Г. В. Трухан Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: підтримка, педагогічна підтримка, технологія педагогічної підтримки, фасилітативна педагогічна підтримка, педагог- фасилітатор, сім’я

Анотація

У статті доведено актуальність взаємодії освітнього закладу як відкритої соціально-педагогічної системи із сім’ями дітей, які в ньому навчаються. Наголошується на необхідності підготовки майбутніх учителів до надання фасилітативної педагогічної підтримки сім’ї, визначаючи її як ефективну форму взаємодії. Акцент зроблено на тому, що саме фасилітативна підтримка сприяє кращому розкриттю дитини, а залучення в процес членів сім’ї дозволяє створити безпечні та комфортні умови для всебічного розвитку і дитини, і дорослих. Мета статті полягає в розкритті сутті й змісту категорії «фасилітативна педагогічна підтримка сім’ї». На основі опрацювання широкого кола наукових джерел з’ясовано, що досліджувана категорія є порівняно новою у вітчизняній педагогічній науці та потребує ретельного тлумачення. Автором розкрито значення понять «підтримка» та «допомога». На основі порівняльного аналізу встановлено, що «підтримка» та «допомога» часто використовуються як взаємозамінні, однак мають певні відмінності. Підтримка – це комплекс цілеспрямованих форм взаємодії, за якої враховується потенціал суб’єкта підтримки. Допомога ж частіше має короткочасний характер, застосовується для нагальних проблем та орієнтована на можливості того, хто допомагає. Виявлено, що педагогічна підтримка досліджувалася багатьма науковцями. З’ясовано, що педагогічна підтримка не протиставляється вихованню, розглядається як принцип особистісно орієнованої системи виховання, розуміється як педагогічна технологія, спрямована на сприяння процесам самовизначення, самотворення і самовираження особистості дитини, розвитку його індивідуальності. Установлено, що технологія надання педагогічної підтримки має гуманістичну та особистісну спрямованість і реалізується педагогом- фасилітатором. Доведено, що фасилітативна педагогічна підтримка сім’ї – це цілеспрямований процес взаємодії вчителя з дитиною та дорослими, які беруть участь у її вихованні, ініційований педагогом-фасилітатором і заснований на гуманістичних максимах.

Посилання

1. Анненкова Н.В. Педагогическая поддержка родителей как стратегия социальной политики. Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 2009. С. 64–70.
2. Офіційний сайт Громадської правозахисної організації «Ла Страда-Україна». URL: https://la-strada.org.ua/
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 ч. Санкт-Петербург, 1863–1866. URL: http://slovardalja.net/
4. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, Перун. 2005. 1728 с.
5. Коляденко С.М. Партнерська взаємодія для здійснення соціальної підтримки студентської молоді в умовах ВНЗ Психолого-педагогічні науки. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Ніжин. 2016. № 1. С. 134–140.
6. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Современные подходы в воспитании. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания. Москва: ТЦ Сфера. 2003. С. 61–68.
7. Фаласеніді Т.М. Сутність поняття і зміст педагогічної підтримки дітей з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2014, № 3. С. 134–144.
8. Нестеренко В.В. Фасилітативна підтримка студентів у процесі їхньої самореалізації і саморозвитку як суб’єктів самостійної навчальної діяльності. Збірник наукових праць ХДУ. Педагогічні науки. 2014. Вип. 65. С. 248–254.
9. Коленіченко Т.І. Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми соціально-педагогічної підтримки людей похилого віку в закладах соціального обслуговування. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. 2014. С. 147–153.
10. Трофимова Т.В. Приемы фасилитативных технологий в организации взаимодействия педагогов с родителями. Вестник Донецкого педагогического института. № 2. 2017. С. 145–149.
11. Голованова Н.Ф. Общая педагогика : учебник. Санкт-Петербург: Речь, 2005. С. 317. URL: http://studentam.net/content/view/1694/127/
12. Трухан Г.В. Педагогічна фасилітація як наукова категорія. Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць. № 6 (92). 2018. С. 125–131.
13. Артюшин Г., Кабачинський М., Фасилітативні функції педагогічних технологій у підготовці військових фахівців. Педагогічні науки збірник наукових праць національної академії державної прикордонної служби україни серія: педагогічні науки. № 4 (11). 2 0 1 7. С. 18–29.
14. Иванова И.В. Педагогическая поддержка как современная образовательная практика. Педагогическое образование в России. 2015. № 12. С. 108–112.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Трухан, Г. В. (2021). ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ФАСИЛІТАТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМ’Ї. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 193-199. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-30