ТЕАТРАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

  • С. Р. Хлєбік Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Ключові слова: виховний потенціал, театральне мистецтво, соціокультурний досвід, саморегуляція, самопізнання, емоційний інтелект

Анотація

Статтю присвячено актуальним проблемам використання театральних технологій як умові формування соціально-творчої особистості. Проаналізовано використання таких методів і способів виховного впливу театрального мистецтва, які є стимулом для набуття особистістю соціального досвіду, сприяють її соціально-творчому розвитку і відповідають вимогам розвитку особистості як єдиної системи. Питання розвитку соціально-творчої особистості ґрунтовно висвітлено у філософській та психологічній літературі. Проте в соціальній педагогіці як галузі педагогічної науки його значно менше досліджено. Проведений аналіз наукових джерел дозволив визначити, що соціально- творча особистість ‒ це соціально-активна й діяльна особа. Її діяльність спрямована на перетворення уже сформованих і створення якісно нових форм соціальних відносин і соціальної дійсності. Це передбачає мобілізацію її інтелектуальних, духовних і фізичних сил, дозволяє розкрити свої здібності, спрямувати свою енергію на досягнення інтересів колективу та суспільства в цілому. За умов активної участі особистості в роботі молодіжного театру безпосередньо відбувається її соціально-творчий розвиток. Спілкування з театральним мистецтвом формує в молодої людини особистісне ставлення до героїв та подій вистави. Особа накопичує досвід емпатійних переживань. Вона формує особливе емоційне ставлення до навколишньої дійсності, здатності співпереживати героям, подіям, брати активну участь у роботі театру. Під час діяльності молодіжного театру соціально-творча особистість набуває внутрішнього досвіду, зокрема отримує глибокі та міцні знання, способи дій (загальні й конкретні), що перетворюються на свідомо сформовану внутрішню схему як орієнтовну основу практичної діяльності. Результатом сформованості набутого соціокультурного досвіду особистості є активізація діяльності самосвідомості й розвиток на цій основі інтегративних якостей і характеристик особистості (співпереживання, співчуття, співтворчості), що проявляється у зміні чи побудові нових способів поведінки, які відповідають суспільним нормам, і гуманістичній спрямованості ставлення до оточення.

Посилання

1. Дергач М.А. Формування особистості засобами театрального мистецтва: історія становлення педагогічної думки і практики : монографія. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2009. 408 с.
2. Локарєва Г.В. Соціокультурні компетентності як складова загальної культури творчої особистості. Вісник Запорізького національного університету. Сер. Педагогічні науки. 2015. Вип. 2 (25). С. 179–189.
3. Мерзлякова О. Психологічний театр імпровізації. Методика оволодіння навичками вирішення проблемних ситуацій взаємодії. Відкритий урок: розробки, технології, досвід: науково-методичний журнал. 2005. № 11/12. С. 66–71
4. Полякова О.М. Театральні технології як засіб професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Вісник Запорізького національного університету. Сер. Педагогічні науки. 2011. Вип.1 (14). С. 80–85.
5. Форум-театр: формула виходу з кризи : навчально-методичний посібник для бажаючих створити форум-театр / Л. Гук, М. Григоріва, Д. Доусет та ін. Київ, 2007. 68 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Хлєбік, С. Р. (2021). ТЕАТРАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 200-205. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-31