МОВЛЕННЄВА ГОТОВНІСТЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА

  • І. Л. Паласевич Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: діти старшого дошкільного віку, мовленнєва підготовка, складники мовленнєвої підготовки, мовленнєва готовність дітей до школи, наступність у навчанні дошкільників рідної мови

Анотація

У статті проаналізовано сутнісні характеристики понять «мовленнєва підготовка» та «мовленнєва готовність» дітей до навчання у школі. З’ясовано, що мовленнєва підготовка дітей до навчання у школі передбачає опанування прийомів звукового і складового аналізу слів, ознайомлення з характеристикою звуків, із реченням, а також наявність рухових навичок, необхідних для навчання письма. Мовленнєва готовність старших дошкільників включає опанування певної суми знань, сформованість та конкретний рівень розвитку всіх видів компетенцій (фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної й монологічної) та елементарних оцінно-контрольних дій у сфері мовленнєвої діяльності, які слугують засобом свідомого засвоєння дітьми мови. Охарактеризовано загальномовленнєвий і спеціальний мовний складники мовленнєвої підготовки дітей до навчання в школі; акцентовано на тому, що мовленнєва підготовка є важливою умовою своєчасного введення дошкільників у мовну дійсність, а також розвитку довільності й усвідомленості мовлення; підґрунтям становлення навчальної діяльності майбутніх першокласників, основою для переходу від спонтанного неусвідомленого мовлення, засвоєного інтуїтивно, на практичному рівні, до контрольованої мовної поведінки як підвалини інтелектуального розвитку та успішного опанування навчальних предметів у школі. Наголошено на важливості наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, що визначає відповідність освітньої роботи в закладах дошкільної освіти до вимог початкової школи, до опору вчителя першого класу на досягнутий старшими дошкільниками рівень мовленнєвого розвитку, здобуті ними знання, навички й досвід. Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови ефективного формування мовленнєвої готовності дітей до шкільного навчання, що охоплюють комунікативну спрямованість навчання, комплексне розв’язання всіх завдань мовленнєвого розвитку, співпрацю закладу дошкільної освіти з родинами вихованців у зазначеній сфері.

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Дошкільне виховання. 2012. № 7. С. 3–23.
2. Богуш А.М. Речевая подготовка детей к школе. Киев : Рад. школа, 1984. 176 с.
3. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика : теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах / за ред. А.М. Богуш. 2-ге вид., допов. Київ : Слово, 2011. 704 с.
4. Варенцова Н.С. Возрастные особенности усвоения грамоты детьми 5-ти и 6-ти лет : автореф. дис. … канд. пед. наук : Москва, 1978. 24 с.
5. Вашуленко М. Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах переходу до 4-річного початкового навчання. Початкова школа. 2000. № 4. С. 11–14.
6. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко. Москва : Педагог, 1989. 560 с.
7. Эльконин Д.Б. Как учить детей читать. Москва : Знание, 1991. 71с.
8. Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. 2-е изд. Москва : Педагогика, 1978. 152 с.
9. Иваненко А.П. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. Киев : Рад. школа, 1987. 128 с.
10. Калмикова Л. Теоретичні основи і шляхи вдосконалення методики мовленнєвої підготовки дітей до школи. Початкова школа. 2000. № 12. С. 10–13.
11. Подготовка детей к школе в детском саду / Под ред. Ф.А. Сохина и Т.В. Тарунтаевой. Москва : Педагогика, 1977. 160 с.
12. Развитие речи детей дошкольного возраста : пособие для воспитателя детского сада / Под ред. Ф.А. Сохина. 3-е изд., испр. и доп. Москва : Просвещение, 1984. 223 с.
13. Федоренко Л.П. Закономерности усвоения родной речи. Москва : Просвещение, 1984. 159 с.
14. Шиліна Н.Є. Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць. Вип. 9. Одеса, 2001. С. 47–52.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Паласевич, І. Л. (2021). МОВЛЕННЄВА ГОТОВНІСТЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 220-226. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-34