ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

  • Л. В. Гончар Донбаський державний педагогічний університет
Ключові слова: майбутні менеджери, освітнє середовище, професійна культура, університет

Анотація

У статті розкрито сутність понять «освітнє середовище університету», «культура», «професійна культура», «професійна культура майбутнього менеджера». Визначено значення впливу освітнього середовища університету на формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів. Окреслено ефективні умови процесу формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів. Охарактеризовано фактори впливу на формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів. Визначено загальну мету формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів. Проаналізовано форми активної діяльності студентської молоді у формуванні культури професійної діяльності майбутніх менеджерів. Наведено перелік навчальних дисциплін, що сприяють ефективному формуванню культури професійної діяльності майбутніх менеджерів. Виявлено форми, методи, засоби формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів. Представлено інформацію щодо педагогічного інструментарію як чинника ефективного формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів, серед яких слід назвати лекції, семінарські заняття, дискусії, спостереження за роботою професійних менеджерів, самостійну роботу з науковою літературою, написання міні-творів, підготовку доповідей, перегляд відеозаписів роботи менеджерів-професіоналів, екскурсії на кращі підприємства туристської сфери, когнітивні тренінги, рефлексивні тренінги, само- і взаємооцінки, дискусії, круглі столи за участю фахівців- практиків, занурення в професійні ситуації, моделювання професійних ситуацій, ділові і рольові ігри, рольові тренінги, складання життєвих і професійних планів та перспектив, стратегії професійного розвитку, професійні практикуми, квести, флешмоби, ділові ігри, брейн-ринги, кейси, психологічні тренінги, індивідуальні консультації, виконання контрольних робіт, ситуаційні методи, майстер-класи, вебінари, воркшопи, роботу клубів, гуртків, секцій, науково-практичних конференцій, SWOT-аналіз. Окреслено новітні засоби й методи, що сприяють формуванню професійної культури майбутніх менеджерів, такі як ділові, психолого-економічні, інтелектуальні тренінги, ділові ігри, коучинг-тренінги, мозковий штурм, ігри на згуртування колективу, моделювання нестандартних, конфліктних і критичних ситуацій.

Посилання

1. Вахрушева Т. Теоретичні аспекти активних методів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2008. № 3. С. 46–49.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
3. Горбунова Н. Информационно-образовательная среда вуза как средство формирования информационной компетентности студентов. Вестник Ишимского государственного педагогического института им. П.П. Ершова. 2012. № 6. С. 50–54.
4. Зязюн И. Профессиональное развитие личности в контексте культурных цінностей. Проблемы постсекундарного профессионального образования. Киев : Высшая школа, 1998. 236 с.
5. Романовський О. Шляхи впровадження інновацій, підприємництва та підприємницької освіти в системі національної освіти України : монографія. Вінниця : Нова книга, 2010. 416 с.
6. Скибицкий Э. О соотношении понятий «информационно-образовательное пространство» и «информационно-образовательная среда». Сибирский педагогический журнал. 2007. № 14. С. 186–196.
7. Сластенин В. Формирование профессиональной культуры учителя : учебное пособие. Москва : МПГУ, 1993. 175 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Гончар, Л. В. (2021). ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 227-231. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-35