ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПСИХОЛОГІЇ

  • Н. Г. Кошелева Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету
Ключові слова: майбутні викладачі психології, методична компетентність, методична підготовка, педагогічні умови, бакалаври- психологи, магістранти, дидактичне проєктування

Анотація

У статті запропоновано варіант вирішення актуальної проблеми формування методичної компетентності майбутніх викладачів психології під час навчання у закладах вищої освіти. Проаналізовано наукові праці з питань формування професійно-педагогічної компетентності викладача та визначено, що методична компетентність є її важливим компонентом. Розроблено та обґрунтовано модель методичної компетентності майбутніх викладачів психології на основі теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна. У структурі досліджуваної компетентності виділено мотиваційний, когнітивний, операційний і контрольно-корекційний компоненти. Запропоновано використовувати розроблену модель як теоретичне підґрунтя для визначення педагогічних умов формування методичної компетентності майбутніх викладачів психології. За результатами аналізу наукових праць визначено сутність поняття «педагогічні умови» та їхні властивості. З огляду на структуру методичної компетентності майбутніх викладачів психології запропоновані педагогічні умови її формування у магістрантів спеціальності 053 «Психологія». Першою умовою є системне використання методів стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності у процесі методичної підготовки майбутніх викладачів психології. Друга педагогічна умова передбачає оновлення змісту методичної підготовки майбутніх викладачів психології на засадах компетентнісного підходу. Третя умова спрямована на системне використання засобів дидактичного проєктування в процесі методичної підготовки майбутніх викладачів психології. Остання педагогічна умова пропонує використання проєктного підходу до організації педагогічної практики майбутніх викладачів психології. Відзначено, що розроблені педагогічні умови спрямовані на формування кожного з компонентів методичної компетентності майбутніх викладачів психології. Визначено, що системна реалізація розроблених педагогічних умов у процесі методичної підготовки магістрантів спеціальності 053 «Психологія» забезпечить ефективне формування їхньої цілісної методичної компетентності. Подальші дослідження можуть бути присвячені розробці педагогічних технологій формування всіх компонентів досліджуваної компетентності та визначенню критеріїв і показників їхньої сформованості.

Посилання

1. Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія» (затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 564). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/053-psikhologiya-mag.pdf (дата звернення 25.10.2020).
2. Ніколаєв О.М., Рубаняк Л.А. Методична компетентність як одна із основних складових професіоналізму майбутнього вчителя фізики. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. 2016. Вип. 22. С. 99–102.
3. Професійний стандарт на посади «Асистент», «Викладач», «Старший викладач», «Доцент», «Професор» (проект) // Міністерство освіти і науки України: веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-profstandartu-na-posadi-asistent-vikladachstarshij-vikladach-docent-profesor (дата звернення 26.10.2020).
4. Хриков Є.М. Методологія педагогічного дослідження: монографія. Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. 298 с.
5. Гальперин П.Я. Введение в психологию. Москва : Книжный дом «Университет», 2006. 327 с.
6. Коваленко О.Е., Брюханова Н.О., Корольова Н.В., Шматков Є.В. Методика професійного навчання: навч. посібник. Харків : ВПП «Контраст», 2008. 488 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Кошелева, Н. Г. (2021). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПСИХОЛОГІЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 238-243. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-37