ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Г. Л. Лисенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: іноземна мова, вища освіта, працевлаштування, конкурентоспроможність, лінгвосамоосвіта

Анотація

У цій статті розглядається концепція конкурентоспроможності випускників ВНЗ та наводяться найбільш типові вимоги роботодавців до фахівців, зокрема розглядаються вимоги до знання іноземних мов. Розглядаються деякі можливості поліпшення конкурентоспроможності випускників з огляду на сучасний ринок праці. В сучасних умовах існує потреба у молодих фахівцях, які є гнучкими, креативними та ініціативними, які можуть вирішувати проблеми, приймати рішення, критично мислити, ефективно обмінюватися ідеями та продуктивно співпрацювати. Окрім цього, роботодавці також все частіше вимагають від майбутніх співробітників знання іноземних мов. Констатується, що володіння кількома мовами збільшує такі навички, як відкритість, емпатія та креативність, які є важливими для успіху та прогресу в професійному розвитку, незалежно від рівня мовних знань. Сьогодні існують більш доступні можливості і ресурси для вивчення іноземних мов, ніж у минулому. Професійний розвиток є одним із найважливіших мотиваторів вивчення іноземних мов. Оскільки розвиток технологій сприяє появі багатьох нових варіантів кар’єри, багатомовна людина має більше шансів знайти потрібну роботу. Німецька мова є однією з 12 найбільш поширених мов у світі, другою найбільш часто використовуваною науковою мовою. Різні можливості роботи студентів в Німеччині дозволяють отримати новий досвід професійної діяльності за кордоном, допомагають у вивченні німецької мови і є способом для студентів ознайомитись з іншою культурою. Робота на умовах неповного робочого часу також може допомогти почати набувати досвід роботи та встановлювати професійні контакти. Найбільш оптимальним варіантом є робота, пов’язана з відповідним напрямом навчання або спеціалізацією. Лінгвістична та культурна компетенція дозволяють людині розвивати багатосторонню особистість та посилену здатність до подальшого вивчення мови та більшої відкритості до нового культурного досвіду. Відповідно до визнаних Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти слід заохочувати методи викладання іноземних мов, які сприятимуть зміцненню незалежності думок, суджень та дій у поєднанні із соціальними навичками та відповідальністю.

Посилання

1. Котляр Е.В., Пушкарева Е.М. Модель повышения конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда, на примере направления менеджмент. Бизнес-образование в экономике знаний. 2017. № 3(8). С. 55–57.
2. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Планування самостійної роботи в процесі вивчення іноземної мови та перекладу: навчально-виховні аспекти. Молодий вчений. 2018. № 5. С. 527–530.
3. Лисенко Г.Л., Чепурна З.В. Перспективи розвитку мовних компетентностей фахівця в інформаційну епоху. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація. Херсон, 2019. № 1. С. 296–301.
4. Мутовкина Н. Ю., Галкина М. В. Знание иностранных языков как один из главных факторов конкурентоспособности выпускника: статистический аналіз. Проблемы управления в социально-гуманитарных, экономических и технических системах: материалы Всероссийской (заочной) научно-практической конференции 15 марта 2016 г. Тверь : Тверской государственный технический ун-т. 2016. Ч. 2. С. 205–211.
5. Coulmas F. Language and Economy. Wiley-Blackwell. 1992. 377 p.
6. Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року/ Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1396-р від 24.12.2019. Урядовий кур’єр. 2020. № 9.
7. Заклади вищої освіти. Демографічна та соціальна статистика. Освіта / Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html (дата звернення: 20.10.2020).
8. Про вищу освіту: Закон України. Голос України. 2014. № 148 (5898).
9. What are the top 200 most spoken languages? Ethnologue: Languages of the World. URL: https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200 (дата звернення: 20.10.2020).
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Лисенко, Г. Л. (2021). ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 251-256. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-39