КОНЦЕПЦІЯ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ У СУЧАСНІЙ МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • О. В. Малицька Бердянський державний педагогічний університет
Ключові слова: синтез мистецтв, інтеграція мистецтв в освітньому просторі педагогічного ЗВО, мистецька освіта вчителя початкової школи, загальнокультурна компетентність вчителя початкової школи, методологічні підходи у мистецькій освіті, інтегративний підхід

Анотація

Стаття присвячена розгляду основних проблем і перспектив розвитку концепції синтезу мистецтв у контексті мистецької освіти майбутнього вчителя початкової школи. Відображено, що впровадження концепції синтезу мистецтв у мистецьку освіту вчителя початкової школи трактується як феномен, зумовлений процесами глобалізації, що обіймає всі сфери сучасного суспільства. Визначено, що глобальне мислення вимагає нових способів інтегрування та сучасної подачі інформації, що своєю чергою зумовлює новий зміст, форми та методи мистецької освіти. У статті зосереджено увагу на тому, що синтез мистецтв має загальні риси еволюційного процесу у творчості та освіті, який сприяє комплексному опануванню майбутніми вчителями початкової школи різноманітних аспектів навколишньої дійсності засобами духовної та культурної спадщини. Зроблено висновок, що удосконалення та оновлення методологічного підґрунтя в контексті синтезу мистецтв буде сприяти оптимізації мистецької підготовки майбутнього фахівця початкової освіти та ефективному формуванню його загальнокультурної компетентності. Зосереджено увагу на необхідності застосування системи підходів до впровадження концепції синтезу мистецтв в художньо-естетичній підготовці здобувача вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта. Зроблено висновок, що оптимальною структурою системи методологічних підходів до впровадження концепції синтезу мистецтв в художньо- естетичній підготовці майбутнього вчителя початкової школи буде така, що органічно поєднує інтегративний, креативний, культурологічний, діяльнісний, особистісний, аксіологічний підходи. Аргументовано, що домінантним елементом у структурі цієї системи є інтегративний підхід, який визначає вектори інших методологічних підходів та є вихідним чинником для визначення педагогічних ознак та якісних характеристик комплексного освітнього простору загалом. На підставі теоретико- емпіричного дослідження проаналізовано спільні функції, які виконує в освітньому процесі педагогічного ЗВО система вищезазначених підходів. У результаті дослідження було зроблено висновок, що стратегія синтезу мистецтв у мистецькій освіті дозволяє предметно реалізовувати сучасні соціокультурні цінності у процесі художньо-естетичної діяльності майбутнього вчителя початкової школи.

Посилання

1. Реза Х.С. Глобализация и искусство. Вестник МГУКИ. № 2 (46). 2012. С. 230–233. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiiya-i-iskusstvo (дата звернення 3.11.2020).
2. Муриан И.Ф. Синтез в искусстве стран Азии. Москва : Наука, 1993. 224 с.
3. Дуцев М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре : монография. Нижний Новгород : ННГАСУ, 2013. 236 с. URL: https://docplayer.ru/41900788-M-v-ducev-koncepciyahudozhestvennoy-integracii-v-noveyshey-arhitekture.html (дата звернення 1.11.2020).
4. Малинина Т.Г. Процессы художественной интеграции в современной архитектуре: начало дискуссии. Вестник славянских культур. Вып. 42. 2016. С 185–191. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protsessyhudozhestvennoy-integratsii-v-sovremennoy-arhitekture-nachalo-diskussii (дата звернення 1.11.2020).
5. Якушевич М.В. Формы художественного синтеза и их проявление в творчестве М. Фальи. Вестник музыкальной науки. № 4. 2014. С. 24–30. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formyhudozhestvennogo-sinteza-i-ih-proyavlenie-v-tvorchestve-m-fali (дата звернення 28.10.2020).
6. Борев Ю.Б. Эстетика. Москва : Издательство политической литературы, 1981. 399 с.
7. Малицька О.В. Реалізація стратегії інтермедіальності в мистецькій освіті майбутнього вчителя: методологічні підходи. Актуальні питання гуманітарних наук : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Вип. № 33. С. 143–150.
8. Гервер Л.Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве поэтов (первые десятилетия ХХ века). Москва : Индрик, 2001. 248 с.
9. Генералюк Л.С. Взаємодія літератури і мистецтва начерк теорії словесно-візуальних інтеракцій. Studia methodologica. Вип. 29. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. С. 81–89. URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2956/1/Heneralyuk_Lesya.pdf (дата звернення 28.10.2020).
Опубліковано
2021-02-10
Як цитувати
Малицька, О. В. (2021). КОНЦЕПЦІЯ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ У СУЧАСНІЙ МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 271-275. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-42