ВПЛИВ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ НА СТАН ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ

  • І. І. Назаренко Українська інженерно-педагогічна академія
  • Т. С. Аліпова Українська інженерно-педагогічна академія
Ключові слова: фізичне виховання, мотивація, рухова активність, фізична підготовка, дистанційне навчання, студенти, карантин

Анотація

У статті розглянуто вплив дистанційного навчання на рухову активність студентів та на рівень їх фізичної підготовленості. Досліджено сучасний стан фізичної підготовленості студентів, проаналізовано попередні дослідження з цієї проблеми та встановлено, що спостерігається тенденція до зниження обсягу рухової активності студентської молоді, зниження мотивації до занять фізичною культурою та спортом. Це негативно позначається на фізичному розвитку, фізичній підготовленості та функціональному стані молоді, що зумовлює особливу соціальну значущість збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді. Наведено результати порівняльного аналізу показників фізичної підготовленості студентів Української інженерно-педагогічної академії, які дозволяють констатувати, що спостерігається зниження рівня фізичної підготовленості після карантину. Розглянуто проблеми погіршення стану здоров’я та фізичної підготовленості студентів, що є наслідком несвідомого ставлення до свого здоров’я, до здорового способу життя, режиму праці та відпочинку. Окреслено актуальні проблеми якості дистанційного навчання, питання корекції та вдосконалення системи фізичного виховання в умовах пандемії. Найважливішим складником навчального процесу має стати самостійна робота студентів та свідоме ставлення до власного здоров’я. Маючи достатні теоретичні та практичні знання в галузі фізичних тренувань, вони зможуть забезпечити збереження та зміцнення свого фізичного та психологічного здоров’я. Указано на необхідність вести виховну роботу серед студентської молоді та прищеплювати їм любов до здорового способу життя, розвитку інтересу та звички до самостійних занять фізкультурою та спортом. У результаті досліджень виявлено необхідність у корекції навчального процесу фізичного виховання студентів у ситуації, що склалася в Україні та світі загалом, в опануванні новітніх цифрових технологій викладачами, у застосуванні найбільш вдалих методичних прийомів для опанування навчальної програми студентами в домашніх умовах, у підборі таких відеолекцій, майстер-класів, завдань та комплексів вправ для розвитку фізичних якостей, що не потребують спеціального обладнання, інвентаря та можуть бути виконані в домашніх умовах.

Посилання

1. Дурович А.П. Активный туризм: современное состояние и перспективы развития. Киев : Новое знание, 2003. С. 11–15.
2. Вовченко І.І. Фізична підготовленість і здоров’я молодших школярів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірник наукових праць. Харків, 2001. № 18. С. 42–46.
3. Носко М.О., Кривенко А.П. Вплив занять із фізичної культури на стан здоров’я та фізичну підготовленість студентської молоді. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірник наукових праць. Харків, 2000. № 22. С. 14–18.
4. Назаренко І.І. Ставлення сучасного студента до фізичного виховання у закладах вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2020. Вип. 73. Т. 2. С. 28–31.
5. Тихонова С., Харіна Д. Туризм як засіб підвищення рівня здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання : тези всеукр. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2010. С. 315–316.
Опубліковано
2021-02-10
Як цитувати
Назаренко, І. І., & Аліпова, Т. С. (2021). ВПЛИВ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ НА СТАН ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 283-287. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-44