ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

  • Г. М. Процик Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: пізнавальна активність, зарубіжний досвід, компаративістика, методи навчання, система освіти, Болонський процес, світові тенденції в галузі освіти, професіоналізм педагога

Анотація

Проаналізовано структури систем вищої освіти США, Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Англії. З’ясовано, що в кожній країні система вищої освіти різноманітна, унікальна, зі своїми особливостями щодо організації навчального процесу. Наголошено, що незважаючи на значні здобутки, інноваційні підходи та сучасні освітні методики, які використовують прогресивні зарубіжні країни, важливим є те, щоб інтеграційні освітні процеси України у світовій системі вищої освіти відбувалися зі збереженням досягнень і традицій української вищої школи. Проаналізовано зарубіжний досвід у контексті розвитку творчих здібностей студентів, їх пізнавальної активності, самостійності та ініціативності. Зосереджено увагу на компаративістиці. Визначено, що основною ціллю порівняльної педагогіки є зіставлення систем освіти двох країн задля виявлення спільного та відмінного в освітніх процесах, розуміння закономірностей і тенденцій розвитку. Зауважено, що під час проведення традиційного уроку більшу його частину вчитель пояснює, ілюструє матеріал і дуже мало часу приділяє активізації пізнавальної діяльності, наслідком чого є низький розвиток самостійного мислення, боязнь учня виходити за межі правил задля пошуку нестандартного вирішення проблеми. Акцентовано увагу на тому, що однією з альтернатив традиційному уроку є метод проєктів. Охарактеризовано методи навчання, які спрямовані на активізацію діяльності школярів: дослідницькі методи, евристичні методи, контекстне навчання, метод запитань, квест-технології тощо. Проведено дослідження та обґрунтовано його результати щодо досвіду зарубіжних країн із підготовки студентів педагогічних і філологічних спеціальностей. Акцентовано увагу на реалізації головної мети – стандартизації підходів до організації процесу навчання та функціонування вищої школи. Наголошено на необхідності якісної підготовки вчителів, розвитку їх пізнавальної активності, креативності, мобільності, самоосвіті, безперервній освіті. Констатовано, що професіоналізм педагога є невід’ємним складником успіху навчального процесу.

Посилання

1. Голобородько Є.П. Актуальність компаративістики у сфері сучасної освіти. Вивчаємо українську мову та літературу. 2017. № 19/21. С. 21–24.
2. Горпініч Т.І. Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Великої Британії та США. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2015. № 3. С. 168.
3. Крівшенко Л. Дослідження евристичного навчального діалогу в зарубіжній та вітчизняній педагогічній науці. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2017. № 3. С. 215.
4. Хуторский А.В. Современная дидактика : учебник для вузов. Питер, 2001. 544 с.
5. Хайруллин И.Т. Сравнительная педагогика: краткий конспект лекций. Казань : Каз. федер. ун-т., 2013. 118 с.
6. Чепіль М.М. Педагогічні технології : навчальний посібник Київ : Академвидав, 2012. 224 с.
7. Чепіль М. Вища школа та Болонський процес : навчальний посібник. Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. 196 с.
8. Янкович О. Праксеологічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України та Польщі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2017. № 3. С. 215.
9. Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник / за редакцією В.Г. Кременя. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. 384 с.
10. Енциклопедія освіти : акад. пед. наук України / головний ред. В.Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
11. Болонська конвенція. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D 0 % B E % D 0 % B D % D 1 % 8 1 % D 1 % 8 C % D 0 % B A % D 0 % B 0 _ % D 0 % B A % D 0 % B E % D 0 %BD%D0%B2%D0%B5%D0% BD%D1%86%D1%96%D1%8F (дата звернення: жовтень 2020)
Опубліковано
2021-02-10
Як цитувати
Процик, Г. М. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 288-296. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-45