ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОЛЕДЖІ

  • П. А. Васільєва Запорізький національний університет
Ключові слова: педагогічні умови, іншомовна комунікативна компетентність, майбутні вчителі початкової школи, коледж

Анотація

В умовах Євроінтеграції України зі світовим співтовариством, боротьби з пандемією та впровадження контрольованої дистанційної освіти актуальними стають нові вимоги до освіти та науки, включаючи посилення комунікативних взаємин на відстані, що відкриває перспективи для подальших досліджень. Для формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в коледжі рекомендується застосовувати короткі звіти іноземною мовою про практичні заняття після професійної підготовки; створення архіву аудіоматеріалів носіїв іноземної мови для використання в початковій школі, а також аудіозаписів майбутніх учителів під час самостійних занять; використання ресурсів центрів самостійної мовної підготовки та інших технічних засобів вивчення іноземних мов; залучення до спілкування за допомогою засобів зв’язку комп’ютерних програм (англомовні чати, англомовні форуми). Стаття містить здобутки про основні тенденції розвитку іншомовної комунікативної компетентності в майбутніх учителів початкової школи в коледжі. У статті розглянуто сутність педагогічних умов формування іншомовної комунікативної компетентності в майбутніх вчителів початкової школи в коледжі, проаналізовано різні підходи до трактування поняття «педагогічні умови формування іншомовної комунікативної компетентності». На підставі аналізу підходів вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо педагогічних умов формування іншомовної комунікативної компетентності в майбутніх учителів початкової школи в коледжі виділено п’ять основних умов, а саме: посилення особистісної зацікавленості до ефективного англомовного спілкування у професійній діяльності; залучення майбутніх учителів початкової школи до міжнародного англомовного комунікаційного середовища; моделювання групових комунікаційних заходів із використанням обов’язкового зворотного зв’язку «викладач-студент»; упровадження англомовного консультування з використання хмарних технологій та електронних платформ (коучинг та тьюторство); введення предмету «Іноземна мова» у список обов’язкових на етапі зовнішнього оцінювання для випускників шкіл, що виявляють бажання вступати на спеціальність «Початкова освіта».

Посилання

1. Бегека Д.А. Підготовка майбутніх магістрів іноземної філології до формування фахової комунікативної компетентності студентів педагогічного університету : автореф дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2015. 20 с. С. 15.
2. Волошина О.С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до формування іншомовної компетенції учнів. Інноваційна педагогіка. 2008. № 3. С. 96–99. С. 98.
3. Вяхк, І.А. Педагогічні умови формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. 2013. Вінниця, 227 с. С. 60.
4. Галецький С.М. Формування комунікативної компетентності викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікативних технологій : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. 2020. Житомир, 292 с. С. 81.
5. Герасимчук Т.В. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх інженерів автомобільно-дорожньої галузі з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Херсон, 2016. С. 10.
6. Дурманенко О. Теоретичний аналіз поняття «педагогічні умови» в контексті моніторингу виховної роботи у вищому навчальному закладі. Молодь і ринок. 2012. № 7(90). С. 135–138.
7. Жарко О.О. Формування комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови у закладах вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації. Молодий вчений. 2018. № 10(1). С. 54–59.
8. Ковальова О.А. Психологічні особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителів : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07. Переяслав-Хмельницький, 2018. 203 с. С. 135, 137.
9. Крикун В.Д. Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ. 251 с. С. 119.
10. Липчанко-Ковачик О.В. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця як педагогічна проблема. Вісник Національного університету оборони України. 2013. № 5(36). С. 63–67.
11. Літвінчук А.Т. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх інженерів-технологів у процесі гуманітарної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04, 2018. Рівне, 283 с. С. 146.
12. Овчаренко Л.Р. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей. Професійна освіта: проблеми та перспективи. 2016. № 11. С. 104–110.
13. Рейдало В.С. Педагогічні умови формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів української мови. Наука і освіта. 2004. № 5. С. 266–271.
14. Чеботарьова І.О. Формування комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2018. 243 с. С. 125.
15. Чорна О.О. Особливості та практика формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. 2013. № 22. С. 230–237.
16. Шафранська Т.Ю. Формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя. С. 9.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Васільєва, П. А. (2021). ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОЛЕДЖІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 21-28. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-03
Розділ
РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ