СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

  • І. М. Дяченко Класичний приватний університет
Ключові слова: бакалавр, вища освіта, журналіст, компетентність, магістр, майбутній фахівець, професійна підготовка, сфера соціальних комунікацій

Анотація

У статті розкрито наукові підходи до формування компетентності майбутніх фахівців із журналістики та соціальних комунікацій. Окреслено основні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців бакалаврського і магістерського рівнів за освітньою програмою «Журналістика та соціальні комунікації». Підкреслюється, що стан сучасної журналістики значно мірою визначається професійною компетентністю журналістів, розумінням ними своєї суспільної ролі й соціокультурної місії, ставленням до професії. Справжній професіонал-журналіст повинен володіти не лише комплексом загальних і спеціальних професійних здібностей, але й умінням творчо реагувати на політичні, економічні, соціально-культурні зміни у світі й бути при цьому конкурентоспроможним, компетентним у вирішенні професійних завдань, що все частіше виступає запорукою його успіху у фаховій діяльності. Зазначено, що формування компетентності майбутніх фахівців із журналістики та соціальних комунікацій, їхньої готовності застосовувати отримані знання, вміння та навички у професійних ситуаціях полягає в набутті студентами інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей. Загальні компетентності фахівця із журналістики та соціальних комунікацій: перекладати державною мовою професійно- спрямовану інформацію, аргументувати вибрані варіанти рішень і нести за них особисту відповідальність. Студента необхідно навчити пошуку, обробленню та аналізу інформації з різних джерел, здатності знаходити напрями саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації та майстерності. У випускника університету спеціальності 061 «Журналістика» мають бути розвинені вміння аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, що відбуваються в суспільстві, й прогнозувати можливий розвиток їх у майбутньому. Необхідно сформувати навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; усвідомлення небезпеки і загроз, що виникають у процесі професійної діяльності в медіа. Майбутні фахівці з журналістики та соціальних комунікацій повинні володіти навичками роботи з комп’ютером як засобом управління інформацією в глобальних соціальних мережах та засобами її захисту; здатністю працювати в міжнародному контексті. Особлива роль належить формуванню здатності до групової взаємодії під час вирішення проблем; здатності до самостійного прийняття рішень у непередбачуваних умовах. Важливими є: здатність аналізувати і визначати ефективність використання сучасних напрямів розвитку інформаційних проектів; здатність зрозуміло доносити висновки та пояснення до аудиторії; здатність організовувати і проводити професійну діяльність у сфері соціальних комунікацій; здатність формувати інформаційний контент; здатність створювати інформаційний продукт; здатність ефективно просувати створений медійний продукт; здатність проводити дослідження для ефективного просування медійного продукту.

Посилання

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підручник. Київ : Либідь, 1998. 560 с.
2. Здоровега В. Європейський вибір: що брати з минулого, а чого вчитися українським ЗМІ. Про журналістику і журналістів: статті, есе, виступи. Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. № 3 (27). 141 с.
3. Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті : монографія. Полтава : ПОІППО, 2006. 328 c.
4. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О.В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. 112 c.
5. Освітньо-професійна програма вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика». Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. URL: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/2742 (дата звернення: 05.12.2020).
6. Освітньо-професійна програма вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика». Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. URL: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/2742 (дата звернення: 05.12.2020). .
7. Рогова Т.В. Розвиток професійно-педагогічної компетентності вчителя: методичний аспект. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. Xарків, 2004. Вип. 21. С. 197–206.
8. Сорокіна Г. Формування функціональних компетентностей майбутніх фахівців зв’язку. Вища освіта. 2009. № 12. С. 34–39.
9. Сысоев В.В., Сысоев И.В. Теоретические основы психологии управления : учебное пособие. Москва : Изд-во СГУ, 2006. С. 394.
10. Таизова О.С. (2015). Компетенция (основные смысловые напряжения). URL: http://gcon.pstu.ac.ru/pedsovet/ programm/–section=13_8.htm (дата обращения: 07.12.2020).
11. Ягупов В.В., Свистун В.І. Компетентісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти. Наукові записки. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. Київ : Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», 2007. Т. 71. С. 3–8.
12. Turning Education Structures in Europe. URL: http://tuning. unideusto.org. (Last accessed: 08.12.2020).
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Дяченко, І. М. (2021). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 44-49. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-06
Розділ
РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ