МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ ДО ФОРМУВАННЯ МЕДІАПРОСТОРУ

  • М. Д. Дяченко Класичний приватний університет
Ключові слова: вища освіта, інфографіка, інформаційне освітнє середовище, майбутній фахівець видавничо-поліграфічної галузі, педагогічна умова, професійна підготовка, формування

Анотація

У статті висвітлено наукові погляди на професійну освіту майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі, розкрито значення інформаційного освітнього середовища як основної педагогічної умови підготовки їх до формування медіапростору. Зазначено, що видавничо- поліграфічна галузь є одним із важливих чинників розвитку сучасного суспільства, соціально-економічним складником процесу розбудови держави та зміцнення її авторитету на міжнародній арені. Видавничо- поліграфічна галузь забезпечує особисті та виробничі потреби громадян у різноманітній видавничій продукції. Фахівці цієї сфери сприяють підвищенню культурно-освітнього рівня нації, вільному доступу кожної людини до загальнолюдських цінностей. Зауважується, що в галузі видавничо-поліграфічної справи спостерігається приналежність до трьох типів професій: «людина – людина», «людина – знакова система», «людина – художній образ». Підкреслюється, що основним об’єктом у діяльності будь-якого фахівця видавничо-поліграфічної справи є поліграфічний виріб як продукт, який необхідно кваліфіковано підготувати з метою випуску, опублікування, успішного просування на ринок і задоволення потреб суспільства. Акцентується увага на тому, що проблема якісної професійної підготовки фахівців поліграфічного профілю в сучасних умовах зростання ролі інформації та інформаційно- комунікаційних технологій посідає особливе місце у професійній освіті. Вказано на розширення спектру поліграфічної продукції. Наголошується на тому, що однією із ключових педагогічних умов якісної професійної підготовки майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі є створення інформаційного освітнього середовища. Сучасні інформаційні системи дають змогу інтегрувати освітні ресурси та засоби презентації навчального контенту з мультимедійними ефектами, що інтенсифікує процеси ознайомлення студентів із теоретичним матеріалом різними способами, дає змогу використовувати програмне забезпечення для виконання практичних (лабораторних) робіт, розроблення творчих проектів, інфографіки. Інтенсивний розвиток інформаційного суспільства посилює вимоги до фахівців із видавничо-поліграфічної справи. Це зумовлює пошук нових шляхів і методів у їх професійній підготовці й відкриває перспективи для нових досліджень.

Посилання

1. Боженко О.М. Підготовка фахівців для видавничо-поліграфічного комплексу в Українській академії друкарства: досягнення, проблеми, перспективи. Поліграфія і видавнича справа. 2002. № 39. С. 198–203.
2. Величко О.М., Мамонов Ю.П. Впевнений поступ у майбутнє. Технологія і техніка друкарства. 2010. № 2. С. 208–212. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2010_2_34 (дата звернення: 15. 12. 2020).
3. Денисенко С.М. Професійна підготовка фахівців видавництва і поліграфії у ВНЗ: стан, проблеми, шляхи вдосконалення. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2017. № 56–57. С. 49–57.
4. Котляревський Я. Удосконалення системи підготовки кадрів для видавничо-поліграфічної діяльності. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. 2014. Вип. 24.5. С. 384–389.
5. Кравченко В.М. Модернізація професійної підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури: теорія і практика : монографія. Запоріжжя : КПУ, 2016. 435 с.
6. Литунов С.Н., Обухова Е.Б. Анализ подготовки трудовых ресурсов для полиграфии в ОмПИ-ОмГТУ. Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2013. № 3. С. 214–222.
7. Матросова И.Г. Проблемы подготовки будущих специалистов полиграфического профиля в условиях информационного общества. Педагогический альманах. 2013. № 20. С. 123–129.
8. Пушкар О.І., Сергієнко О.В. Підготовка інноваційних фахівців спеціальності «Технології електронних мультимедійних видань». Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2013. № 40/41. С. 228–235.
9. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE : методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Герасименко, В.М. Франчук. Черкаси. 220 с.
10. Федорова М.А. Педагогическая синергетика как основа моделирования и реализации деятельности преподавателя высшей школы : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Ставрополь, 2004. 169 с.
11. Шпак В.І. Розвиток видавничої справи України в 1990–2010 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук. : 07.00.01. Переяслав-Хмельницький, 2011. 20 с.
12. Юденкова О.П. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як педагогічна умова підготовки кваліфікованих робітників для видавничо-поліграфічної галузі. Теорія і методика електронного навчання. 2010. № 1. С. 256–262.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Дяченко, М. Д. (2021). МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ ДО ФОРМУВАННЯ МЕДІАПРОСТОРУ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 50-55. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-07
Розділ
РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ