ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • І. П. Жукевич Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • О. В. Спірічева Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, структурні компоненти комунікативної компетентності, дистанційний формат навчання, рівень володіння іноземною мовою, форми дистанційного формату навчання, компетентнісний підхід

Анотація

Статтю присвячено питанню формування іншомовної комунікативної компетентності військовослужбовців Інституту Управління державної охорони України в умовах дистанційного навчання. Проаналізовано основні підходи до визначення сутності поняття іншомовної комунікативної компетентності, визначено основні структурні компоненти та особливості її формування для військовослужбовців Інституту УДО України. Іншомовну комунікативну компетентність військовослужбовців Інституту УДО України слід розглядати як набуту у навчальному процесі здатність особистості до реалізації комунікативних моделей іншомовної поведінки у стереотипних комунікативних ситуаціях професійного спрямування. Навчання іноземної мови передбачає узагальнення та вдосконалення базового рівня володіння іноземною мовою у зв’язку з поглибленою профільною мовною підготовкою, спрямованою на використання отриманих знань у сфері подальшої професійної діяльності. Враховуючи реалії сучасного життя, проаналізовано особливості застосування дистанційного формату навчання, з’ясовано основні його форми та способи реалізації. Формування іншомовної комунікативної компетентності можливе в результаті організації таких заходів, як: використання месенджерів та соціальних мереж для організації зворотного зв’язку зі студентами/ слухачами (Google Meet, Microsoft Teams, Moodle тощо); систематична організація роботи з аутентичними відео- та аудіоресурсами професійного та загального спрямування; використання інтерактивних технологій, що здатні активізувати комунікативні уміння у дистанційному форматі (рольові ігри, метод проєктів, кейс-методи, презентації тощо); застосування цифрових засобів візуалізації (Quizlet, Duolingo, Mindmap, Classtoolsnet). Визначено поняття дистанційних технологій навчання іноземної мови та охарактеризовано оптимальні умови їх використання. Перспективним виявляється раціональне та методично обґрунтоване поєднання дистанційних форм навчання, які дадуть змогу створити та реалізувати компетентісно орієнтовані завдання, що сприятимуть оволодінню студентами знаннями, уміннями, навичками та набуттю особистісних якостей, поведінкових та комунікативних стратегій, характерних для формування іншомовної комунікативної компетентності військовослужбовців Інституту УДО України. Визначено перспективи подальших досліджень, які вимагають проведення аналізу нових форм дистанційного навчання та можливості їх застосування з урахуванням компетентісного підходу у навчанні іноземної мови.

Посилання

1. Нефедов О.В. Индикаторы рациональности рациональной методики обучения иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов. Теория и практика общественного развития. 2015. № 4. С. 143–148. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/indikatory-ratsionalnostiratsionalnoy-metodikiobucheniya-inoyazychnoy-kommunikativnoy-kompetentsii-studentovneyazykovyh-vuzo.
2. Ростовцева В.М. Парадигмальные научно-педагогические ориентиры совершенствования процесса подготовки преподавательских кадров для инновационного университета. Известия Самарского научного центра Российской академии. 2013. Т. 15. № 2–3. С. 635–637. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/paradigmalnye-nauchno-pedagogicheskieorientiry-sovershenstvovaniya-protsessapodgotovkiprepodavatelskih-kadrov-dlya.
3. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. Москва: Просвещение, 1991. 222 с.
4. Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment – Companion volume with new descriptors / Council of Europe. Strasburg: Council of Europe publishing. URL: www.coe.int/lang-cefr.
5. Рубцова Е.А. Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранному языку на базе LMS Moodle. Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2018. Т. 24. № 2. С. 63–69. URL: https://doi.org/10.18287/2542-0445-2018-24-2-63-69.
6. Современные формы удаленного обучения. 2020. URL: https://edunews.ru/onlajn/info/vidydistantsionnogo-obucheniya.html.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Жукевич, І. П., & Спірічева, О. В. (2021). ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 56-61. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-08
Розділ
РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ