HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF SOCIAL HEALTH OF FUTURE MANAGERS OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES

  • T. V. Litvinova Public Organization “School of Young Civil Society Leaders”
Keywords: social health, health-saving technologies, vocational training, future managers of socio-cultural activities

Abstract

The article reveals the features of the formation of social health of future managers of socio-cultural activities in the process of their professional training. The concepts of “Health-preserving social technology” and the goals and objectives of the formation of the social component of health-preserving competence of future SKD managers are defined. It has been established that health-preserving educational technologies are the technological basis for the formation of the social component of preserving the health of future managers of sociocultural activity, taking into account the individual characteristics of the individual. It is clarified that the effectiveness of the formation of social health of future managers of socio-cultural activity occurs in the process of professional training based on a dual form of education. The importance of the dual form of education in the professional training of the future manager of socio-cultural activity has been determined, which has determined the interrelated pedagogical conditions for the formation of social health-preserving component of professional competence: the systematic formation of motivation for social responsibility, values about morality and ethics, about the social consequences of making managerial decisions and consciously leading a healthy lifestyle; ensuring the relationship between the theory and practice of professional training of future SKD managers aimed at forming a conscious and careful attitude to their own health using a dual form of training; creation of a health-preserving socio-cultural environment through the inclusion of future managers of SKS in social design and implementation of social programs for the preservation of social health. It was found that health-preserving technologies used in the educational environment of future managers of socio-cultural activities include: medical and hygienic, physical culture and health, environmentally health-preserving, life safety and social health-preserving technologies. It is concluded that the social and health-preserving technologies of future managers in the process of vocational training by the nature of the action are divided into protective-preventive, compensatory-neutralizing, stimulating, information-training, and personal-developmental.

References

1. Анікєєв, Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Київ, 2012.
2. Bakhmat N. V., Dudka T. Y., Liubarets V. V. Multimedia education technologies usage as the condition for quality training of the managers of socio-cultural activity. Information technologies and learning tools. 2018. Vol. 64, no. 2. P. 98–109.
3. Бойко Ю.С. Формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Умань, 2015. 268 с.
4. Бойчук Ю.Д. Створення здоров’язберігаючого освітнього середовища як проблема сучасної освіти. Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту імені В. Винниченка. Серія: Пед. науки: зб. наук. праць. Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2009. Вип. 77. Ч. 2. С. 153–158.
5. Башавець, Н.А. Теоретико-методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів : автореф. дис. ... док. пед. наук. Одеса, 2012.
6. Власов, Г.В. Формування здорового способу життя студентів вищих медичних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ...канд. пед. наук. Луганськ, 2012.
7. Гусак П.М. Відповідальне ставлення до здоров’я: теорія та технології : монографія ; М-во освіти і науки України, Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. 219 с.
8. Іващук Л. Ю. Валеологія : навчальний посібник / Л.Ю. Іващук, С.М. Онишкевич. Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 2010. 400 с.
9. Кириленко, С.В. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Київ, 2004.
10. Любарець В.В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності: теоретичні обґрунтування: монографія. Суми : П.Ф «Видавництво «Університетська книга», 2018. 382 с.
11. Любарець В.В. Освітні кластери як шлях підвищення конкурентоздатності закладів вищої освіти. Освіта майбутнього: концепції, методи, підходи : монографія / за ред. В.В. Любарець, Н.В. Бахмат. Київ : Міленіум, 2020. 310 с.
12. Носко Ю.М. Теоретичні аспекти застосування здоров’язбережувальних технологій у сучасній школі. Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т.Г. Шевченка. Вип. 91, Т. ІІ. / Серія: пед. науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів : ЧНПУ, 2011. С. 79–83.
13. Омельченко С.О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків. Монографія. Луганськ : Альма-матер, 2007. 352 с.
14. Отравенко О.В. Організація інноваційної навчальної діяльності майбутніх фахівців з фізичного виховання через інтеграцію здоров’язбережувальних технологій. Науковий часопис нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 15: зб. наук. пр. / педрада : В.П. Андрущенко (голова) [та ін. ]. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 3К (45) 2014. С. 249–253.
15. Палічук Ю.І. Модель здоров’язбереження в навчально-виховному процесі вищої економічної школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 6(40). СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. С. 230–236.
16. Палічук Ю.І. Педагогічні здоров’язбережувальні технології в системі підготовки фахівців економічного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 Тернопіль, 2011. 215 с.
17. Федорук О.М. Здоров’язбереження як об’єкт наукового дослідження. Вісник Національного університету оборони України. № 6(43). 2014. С. 219–223.
18. Царенко А., Лопатка Г. Гігієнічні аспекти педагогічної валеології. Актуальні проблеми гігієни дітей і підлітків. Харків, 1995. С. 142–143.
19. Чайка В.М. Основи дидактики : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2011. 240 с.
Published
2021-04-29
How to Cite
Litvinova, T. V. (2021). HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF SOCIAL HEALTH OF FUTURE MANAGERS OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , 2(3), 78-84. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-12
Section
SECTION VI. THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION