ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Т. В. Літвінова Громадська організація «Школа юних лідерів громадянського суспільства»
Ключові слова: соціальне здоров’я, здоров’язберігаючі технології, професійна підготовка, майбутні менеджери соціокультурної діяльності

Анотація

У статті розкрито особливості формування соціального здоров’я майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності у процесі їх професійної підготовки. Окреслено поняття «здоров’язберігаюча соціальна технологія» та мету і завдання формування соціального складника здоров’язберігаючої компетентності майбутніх менеджерів СКД. Встановлено, що здоров’язберігаючі освітні технології є технологічною основою формування соціального складника збереження здоров’я майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності з врахуванням індивідуальних характеристик особистості. Уточнено, що на ефективність формування соціального здоров’я майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності відбувається у процесі професійної підготовки на засадах дуальної форми навчання. Визначено важливість дуальної форми навчання в професійній підготовці майбутнього менеджера соціокультурної діяльності, що зумовило окреслити взаємопов’язані педагогічні умови формування соціального здоров’язберігаючого складника професійної компетентності: системне формування мотивації до соціальної відповідальності, цінності про мораль і моральність, про соціальні наслідки прийняття управлінських рішень та свідомого ведення здорового способу життя; забезпечення взаємозв’язку теорії та практики професійної підготовки майбутніх менеджерів СКД, спрямованої на формування свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я за допомогою дуальної форми навчання; створення здоров’язберігаючого соціокультурного середовища через включення майбутніх менеджерів СКД у соціальне проектування і реалізацію соціальних програм збереження соціального здоров’я. З’ясовано, що до здоров’язберігаючих технологій, які використовуються в освітньому середовищі майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності, відносять: медико-гігієнічні, фізкультурно-оздоровчі, екологічно- здоров’язберігаючі, технології забезпечення безпеки життєдіяльності та соціально-здоров’язберігаючі. Зроблено висновок про те, що соціально-здоров’язберігаючі технології майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки за характером дії поділяють на: захисно-профілактичні, компенсаторно-нейтралізуючі, стимулюючі, інформаційно-навчальні, та особистісно-розвиваючі.

Посилання

1. Анікєєв, Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Київ, 2012.
2. Bakhmat N. V., Dudka T. Y., Liubarets V. V. Multimedia education technologies usage as the condition for quality training of the managers of socio-cultural activity. Information technologies and learning tools. 2018. Vol. 64, no. 2. P. 98–109.
3. Бойко Ю.С. Формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Умань, 2015. 268 с.
4. Бойчук Ю.Д. Створення здоров’язберігаючого освітнього середовища як проблема сучасної освіти. Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту імені В. Винниченка. Серія: Пед. науки: зб. наук. праць. Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2009. Вип. 77. Ч. 2. С. 153–158.
5. Башавець, Н.А. Теоретико-методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів : автореф. дис. ... док. пед. наук. Одеса, 2012.
6. Власов, Г.В. Формування здорового способу життя студентів вищих медичних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ...канд. пед. наук. Луганськ, 2012.
7. Гусак П.М. Відповідальне ставлення до здоров’я: теорія та технології : монографія ; М-во освіти і науки України, Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. 219 с.
8. Іващук Л. Ю. Валеологія : навчальний посібник / Л.Ю. Іващук, С.М. Онишкевич. Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 2010. 400 с.
9. Кириленко, С.В. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Київ, 2004.
10. Любарець В.В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності: теоретичні обґрунтування: монографія. Суми : П.Ф «Видавництво «Університетська книга», 2018. 382 с.
11. Любарець В.В. Освітні кластери як шлях підвищення конкурентоздатності закладів вищої освіти. Освіта майбутнього: концепції, методи, підходи : монографія / за ред. В.В. Любарець, Н.В. Бахмат. Київ : Міленіум, 2020. 310 с.
12. Носко Ю.М. Теоретичні аспекти застосування здоров’язбережувальних технологій у сучасній школі. Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т.Г. Шевченка. Вип. 91, Т. ІІ. / Серія: пед. науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів : ЧНПУ, 2011. С. 79–83.
13. Омельченко С.О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків. Монографія. Луганськ : Альма-матер, 2007. 352 с.
14. Отравенко О.В. Організація інноваційної навчальної діяльності майбутніх фахівців з фізичного виховання через інтеграцію здоров’язбережувальних технологій. Науковий часопис нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 15: зб. наук. пр. / педрада : В.П. Андрущенко (голова) [та ін. ]. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 3К (45) 2014. С. 249–253.
15. Палічук Ю.І. Модель здоров’язбереження в навчально-виховному процесі вищої економічної школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 6(40). СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. С. 230–236.
16. Палічук Ю.І. Педагогічні здоров’язбережувальні технології в системі підготовки фахівців економічного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 Тернопіль, 2011. 215 с.
17. Федорук О.М. Здоров’язбереження як об’єкт наукового дослідження. Вісник Національного університету оборони України. № 6(43). 2014. С. 219–223.
18. Царенко А., Лопатка Г. Гігієнічні аспекти педагогічної валеології. Актуальні проблеми гігієни дітей і підлітків. Харків, 1995. С. 142–143.
19. Чайка В.М. Основи дидактики : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2011. 240 с.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Літвінова, Т. В. (2021). ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 78-84. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-12
Розділ
РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ