THE STATE OF RESEARCH OF THE LANGUAGE COMPETENCE DEVELOPMENT IN OFFICERS OF MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

  • V. M. Liutyi National Academy of the National Guard of Ukraine
Keywords: language competence; professional training of officers; scientific approaches; technologies; conditions for the formation of language competence

Abstract

The relevance of the article is due to differences in the interpretation of the concept of “language competence”, awareness of this problem, as well as the need to research the state of the language competence development in NGU officers for more effective formation. The aim of the article is to clarify the meaning of the term “language competence” and its place in the structure of NGU officer professional competence, to generalize theoretical approaches to its formation taking into account the principles of teaching, to determine the use of various teaching technologies, methods and forms of teaching language competence development in the officer. According to the analysis of the scientific literature, scientists have studied certain aspects of the problem. Therefore, we conducted a synthesis of the material obtained during the analysis to summarize the results. The scientific novelty is to clarify the meaning of the term “language competence” and its place in the structure of NGU officer general and professional competence. It is determined that the concept of “foreign language competence”, “foreign language professional competence”, “foreign language communicative competence” is a mirror image of the essence and structure of the basic concept of “language competence” taking into account the peculiarities of professional training and distinguishes them from language competence, and language competence can be formed both on the basis of the native language and on the basis of a foreign language. Theoretical approaches and technologies, methods of formation of language competence taking into account principles of training are generalized, use of various technologies of training, methods and forms of training, introduction of pedagogical, didactic, organizational conditions of formation of language competence of the officer is defined. The results of the study are that it is proved that all existing studies relate mainly to the formation of language competence of future officers, which we will take into account in our further study and rely on them. The prospect of further research is to diagnose the state of language competence development in NGU officers in military units, the development of tools for its diagnosis.

References

1. Богуш А.М., Трифонова О.С., Кисельова О.І. та ін. Формування мовної особистості на різних вікових етапах : монографія. Одеса : ПНЦ АПН України, 2008. 272 с.
2. Лагодинський О.С. Англомовна комунікативна компетентність як компонент змісту англомовної підготовки курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_3_15.
3. Каменський О.І. Методика формування англомовної компетенції студентів економічних спеціальностей засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Одеса, 2009. 20 с.
4. Вигранка Т.В. Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності студентів філологічних спеціальностей в освітньому середовищі закладів вищої освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2019. 20 с.
5. Дрозд Т.М. Розвиток комунікативної компетентності вчителів філологічних спеціальностей у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : спец. : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Вінниця. 2017. 275 с.
6. Заслужена А.А. Методичні рекомендації з удосконалення підготовки майбутніх філологів з англійської мови та літератури у ВНЗ України. Вісник національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. № 7. 2015. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/viewFile/10226/13427.
7. Маслак Л.П. Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Житомирський державний університет імені Івана Франка. Житомир, 2010. 20 с.
8. Мороз Н.В. Формування соціокультурної компетенції як складової професійної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2007. 234 с.
9. Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання/ пер. з англ. Національного експерта з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, д-ра техн. наук, проф. Ю.М. Рашкевича. Київ : ТОВ «Поліграф плюс», 2016. 80 с.
10. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in. URL: http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/Education_brochure.pdf.
11. Коленко Ю.В. Использование информационных технологий как средства формирования профессиональной компетентности курсантов военных вузов : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Ставрополь, 2005. С. 29–30.
12. Бегека Д.А. Підготовка майбутніх магістрів іноземної філології до формування фахової комунікативної компетентності студентів педагогічного університету [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2015. 18 с.
13. Крикун В.Д. Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ : [б.в.], 2018. 19 с.
14. Сорокіна Н.В. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх філологів засобами мультимедійних технологій : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; наук. кер. В.Г. Редько ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2016. 22 с.
15. Гріднєва Л.М. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх працівників правоохоронних органів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2010. 20 с.
16. Мамонова О.І. Контекстна модель професійно спрямованої мовної підготовки майбутніх правоохоронців : дисертація канд. пед. наук : 13.00.04, Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». Старобільськ, 2015. 200 с.
17. Волкова І.В. Сутність мовних компетентностей та їх проекція на методику навчання мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. 2017. Вип. 67. С. 73–76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_67_21.
18. Ковальчук В.І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно-орієнтованого підходу : тренінг. Київ : Шк. світ, 2009. 136 с.
19. Вихрущ В.О. Контекстний підхід до освіти дорослих: теоретичний та техноматичний аналіз. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / за заг. ред. акад. Н.Г. Ничкало, акад. І.Ф. Прокопенка. Інститут освіти дорослих імені І. Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків. 2020. С. 47–57.
20. Бойко О.В. Сутність формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів у ВВНЗ. Військова освіта : зб. наук. пр. Національного університету оборони України. 2013. № 2. С. 32–42
21. Галецький С.М. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. Житомир. 2020. 20 с.
22. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека : в 5 кн. Москва : Изд-во РАГС. Кн. 1: Методолого-прикладные основы акмеологических исследований. 1999. 392 с.
23. Кузибецкий А.Н. Научные основы и техники управленческой коммуникации руководителей с персоналом образовательных учреждений : уч.-метод. пособ. (дидактический комплекс коммуникативно-ориентированного курсового обучения руководителей учреждений образования). Волгоград : Изд-во ВГИПК РО, 2004. 120 с.
24. Волобуєва О.Ф. Формування професійно-комунікативної спрямованості у слухачів мовної спеціальності військових вузів (психолого-лінгвістичний аспект) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 20.02.02 ; Акад. Прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 1999. 18 с.
25. Тармаева Е.В. Развитие коммуникативной компетентности у будущих учителей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Улан-Удэ, 2007. 174 с.
26. Боса В.П. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 160 с.
27. Єфімова О.М. Формування іншомовної комунікативної компетентності курсантів під час оволодіння фахом у вищих військових навчальних. Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка : збірник наукових праць. 2013. Вип. 1. С. 95–105.
28. Лозинський П.І. Проблеми підвищення професійної комунікативної компетентності майбутнього офіцера. Педагогіка вищої та середньої школи. 2015. Вип. 44. С. 77–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2015_44_16.
29. Скибун Н.Д. Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців туристичного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 ; Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2016. 20 с.
30. Пономарьова О.І. Новітні технології викладання іноземної мови в технічному вузі. Проблеми гуманізму і освіти: зб. матеріалів науково-метод. конф., (Вінниця, 21–22 травня 2002 р.). В 2-х томах. Том 2. Вінниця : Універсам – Вінниця, 2002. С. 140–142.
31. Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гребенюк Леся Володимирівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2020. 20 с. ; рис., табл.
32. Голівець С.В. Сучасні погляди на поняття іншомовної мовленнєвої компетенції. Військова освіта. 2016. № 2. С. 59–66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2016_2_10.
33. Долинський Є.В. Модель формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів в процесі дистанційного навчання. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Київ : НУОУ. 2011. Вип. 6 (25). С. 34–40.
34. Нанівська Л.Л. Особливості комунікативної компетентності майбутніх офіцерів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2018. Вип. 2. С. 192–195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_2_38.
35. Булахова Я.В. Педагогічні умови навчання іноземних мов майбутніх інженерів-програмістів засобами мультимедійних програм : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2007. 20 с.
36. Вдовін В.В. Комунікативний підхід як оптимальний засіб вивчення іноземної мови у ВНЗ. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2007. С. 15–20.
37. Потебня О.О. Полн. собр. трудов: Мысль и язык. Т. І. Москва, 1999.
38. Руденко В.М. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх філологів засобами інтерактивних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Руденко Вікторія Миколаївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Черкаси, 2010. 20 с.
Published
2021-04-29
How to Cite
Liutyi, V. M. (2021). THE STATE OF RESEARCH OF THE LANGUAGE COMPETENCE DEVELOPMENT IN OFFICERS OF MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , 2(3), 85-95. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-13
Section
SECTION VI. THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION