СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

  • В. М. Лютий Національна академія Національної гвардії України
Ключові слова: мовна компетентність, професійна підготовка офіцерів, наукові підходи, технології, умови формування мовної компетентності

Анотація

Актуальність статті зумовлена наявністю розбіжностей у тлумаченні поняття «мовна компетентність», усвідомлення означеної проблеми, а також потребою вивчення стану розробленості проблеми формування мовної компетентності офіцера НГУ для більш ефективного її формування. Метою статті є з’ясування зміст терміна «мовна компетентність» і її місця в структурі професійної компетентності офіцера НГУ, узагальнення теоретичних підходів її формування із урахуванням принципів навчання, визначення використання різноманітних технологій навчання, методів і форм навчання, впровадження педагогічних, дидактичних, організаційних умов формування мовної компетентності офіцера. Як свідчить аналіз наукової літератури, вченими досліджено певні аспекти порушеної проблеми. А отже, нами проведено синтез отриманого в ході аналізу матеріалу для узагальнення результатів. Наукова новизна полягає у з’ясуванні змісту терміна «мовна компетентність» і її місця у структурі загальної та професійної компетентності офіцера НГУ. Визначено, що поняття «іншомовна компетентність», «іншомовна професійна компетентність», «іншомовна комунікативна компетентність» є дзеркальним відображенням сутності і структури базового поняття «мовна компетентність» з урахуванням особливостей професійної підготовки фахівця, і відрізняє їх від мовної компетентності лише додатковий фактор вивчення іноземної мови, а мовну компетентність можна формувати як на базі рідної мови, так і на базі іноземної мови. Узагальнено теоретичні підходи і технології, методики формування мовної компетентності із урахуванням принципів навчання, визначено використання різноманітних технологій навчання, методів і форм навчання, впровадження педагогічних, дидактичних, організаційних умов формування мовної компетентності офіцера. Доведено, що всі наявні дослідження стосуються переважно формування мовної компетентності майбутніх офіцерів, що ми і будемо враховувати у своєму подальшому дослідженні та спиратися на них. Перспективою подальших досліджень є діагностування стану сформованості мовної компетентності офіцерів НГУ у військових частинах, розробка інструментів її діагностики.

Посилання

1. Богуш А.М., Трифонова О.С., Кисельова О.І. та ін. Формування мовної особистості на різних вікових етапах : монографія. Одеса : ПНЦ АПН України, 2008. 272 с.
2. Лагодинський О.С. Англомовна комунікативна компетентність як компонент змісту англомовної підготовки курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_3_15.
3. Каменський О.І. Методика формування англомовної компетенції студентів економічних спеціальностей засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Одеса, 2009. 20 с.
4. Вигранка Т.В. Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності студентів філологічних спеціальностей в освітньому середовищі закладів вищої освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2019. 20 с.
5. Дрозд Т.М. Розвиток комунікативної компетентності вчителів філологічних спеціальностей у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : спец. : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Вінниця. 2017. 275 с.
6. Заслужена А.А. Методичні рекомендації з удосконалення підготовки майбутніх філологів з англійської мови та літератури у ВНЗ України. Вісник національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. № 7. 2015. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/viewFile/10226/13427.
7. Маслак Л.П. Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Житомирський державний університет імені Івана Франка. Житомир, 2010. 20 с.
8. Мороз Н.В. Формування соціокультурної компетенції як складової професійної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2007. 234 с.
9. Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання/ пер. з англ. Національного експерта з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, д-ра техн. наук, проф. Ю.М. Рашкевича. Київ : ТОВ «Поліграф плюс», 2016. 80 с.
10. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in. URL: http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/Education_brochure.pdf.
11. Коленко Ю.В. Использование информационных технологий как средства формирования профессиональной компетентности курсантов военных вузов : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Ставрополь, 2005. С. 29–30.
12. Бегека Д.А. Підготовка майбутніх магістрів іноземної філології до формування фахової комунікативної компетентності студентів педагогічного університету [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2015. 18 с.
13. Крикун В.Д. Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ : [б.в.], 2018. 19 с.
14. Сорокіна Н.В. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх філологів засобами мультимедійних технологій : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; наук. кер. В.Г. Редько ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2016. 22 с.
15. Гріднєва Л.М. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх працівників правоохоронних органів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2010. 20 с.
16. Мамонова О.І. Контекстна модель професійно спрямованої мовної підготовки майбутніх правоохоронців : дисертація канд. пед. наук : 13.00.04, Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». Старобільськ, 2015. 200 с.
17. Волкова І.В. Сутність мовних компетентностей та їх проекція на методику навчання мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. 2017. Вип. 67. С. 73–76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_67_21.
18. Ковальчук В.І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно-орієнтованого підходу : тренінг. Київ : Шк. світ, 2009. 136 с.
19. Вихрущ В.О. Контекстний підхід до освіти дорослих: теоретичний та техноматичний аналіз. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / за заг. ред. акад. Н.Г. Ничкало, акад. І.Ф. Прокопенка. Інститут освіти дорослих імені І. Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків. 2020. С. 47–57.
20. Бойко О.В. Сутність формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів у ВВНЗ. Військова освіта : зб. наук. пр. Національного університету оборони України. 2013. № 2. С. 32–42
21. Галецький С.М. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. Житомир. 2020. 20 с.
22. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека : в 5 кн. Москва : Изд-во РАГС. Кн. 1: Методолого-прикладные основы акмеологических исследований. 1999. 392 с.
23. Кузибецкий А.Н. Научные основы и техники управленческой коммуникации руководителей с персоналом образовательных учреждений : уч.-метод. пособ. (дидактический комплекс коммуникативно-ориентированного курсового обучения руководителей учреждений образования). Волгоград : Изд-во ВГИПК РО, 2004. 120 с.
24. Волобуєва О.Ф. Формування професійно-комунікативної спрямованості у слухачів мовної спеціальності військових вузів (психолого-лінгвістичний аспект) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 20.02.02 ; Акад. Прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 1999. 18 с.
25. Тармаева Е.В. Развитие коммуникативной компетентности у будущих учителей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Улан-Удэ, 2007. 174 с.
26. Боса В.П. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 160 с.
27. Єфімова О.М. Формування іншомовної комунікативної компетентності курсантів під час оволодіння фахом у вищих військових навчальних. Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка : збірник наукових праць. 2013. Вип. 1. С. 95–105.
28. Лозинський П.І. Проблеми підвищення професійної комунікативної компетентності майбутнього офіцера. Педагогіка вищої та середньої школи. 2015. Вип. 44. С. 77–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2015_44_16.
29. Скибун Н.Д. Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців туристичного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 ; Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2016. 20 с.
30. Пономарьова О.І. Новітні технології викладання іноземної мови в технічному вузі. Проблеми гуманізму і освіти: зб. матеріалів науково-метод. конф., (Вінниця, 21–22 травня 2002 р.). В 2-х томах. Том 2. Вінниця : Універсам – Вінниця, 2002. С. 140–142.
31. Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гребенюк Леся Володимирівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2020. 20 с. ; рис., табл.
32. Голівець С.В. Сучасні погляди на поняття іншомовної мовленнєвої компетенції. Військова освіта. 2016. № 2. С. 59–66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2016_2_10.
33. Долинський Є.В. Модель формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів в процесі дистанційного навчання. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. Київ : НУОУ. 2011. Вип. 6 (25). С. 34–40.
34. Нанівська Л.Л. Особливості комунікативної компетентності майбутніх офіцерів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2018. Вип. 2. С. 192–195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_2_38.
35. Булахова Я.В. Педагогічні умови навчання іноземних мов майбутніх інженерів-програмістів засобами мультимедійних програм : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2007. 20 с.
36. Вдовін В.В. Комунікативний підхід як оптимальний засіб вивчення іноземної мови у ВНЗ. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2007. С. 15–20.
37. Потебня О.О. Полн. собр. трудов: Мысль и язык. Т. І. Москва, 1999.
38. Руденко В.М. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх філологів засобами інтерактивних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Руденко Вікторія Миколаївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Черкаси, 2010. 20 с.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Лютий, В. М. (2021). СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 85-95. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-13
Розділ
РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ