ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТА ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

  • Ю. О. Шакура Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Ключові слова: мовна культура, принципи мовної культури, психолого- педагогічні умови формування мовної культури, мовна особистість, позитивна мотивація до вивчення рідної мови, інноваційні методи навчання мови

Анотація

У статті розкривається сутність поняття «мовна культура студента» як підсистема педагогічної культури сучасного вчителя, як важлива складова частина його професійної компетентності. Автор доводить думку про те, що мовна культура майбутніх учителів великою мірою залежить від рівня сформованості у них мотивації до вивчення рідної мови, усвідомлення ними потреби у професійному мовленнєвому розвитку та самовдосконаленні, актуального рівня сформованості культури їхнього мовлення. Основна увага автора зосереджена на обґрунтуванні психолого-педагогічних умов формування мовної культури майбутнього фахівця через створення позитивної мотивації до вивчення рідної мови у навчальному закладі, усвідомленої потреби у професійному мовленнєвому розвитку та самовдосконаленні; збагаченні системи професійно-значущих знань, умінь і навичок у процесі фахової підготовки, зокрема оволодінні культурою професійного мовлення на основі фахової лексики, української фразеології, професійно- орієнтованих текстів та опрацювання професійно-комунікативних ситуацій та впровадження системи форм, методів і прийомів організації освітнього процесу, що забезпечують високу інтенсивність і якість спілкування студентів. Також у роботі наголошується на необхідності впровадження системи форм, методів і прийомів організації освітнього процесу, що забезпечують високу інтенсивність і якість спілкування студентів через залученням студентів до індивідуальної чи колективної роботи під час інноваційних занять. Авторка також зосереджує увагу на аналізі основних шляхів реалізації психолого-педагогічних умов через організацію освітнього процесу в педагогічному коледжі та виділенні найефективніших з них. Ключовою позицією змісту дослідження є висновок про те, що від творчості, професійної майстерності, високої ерудиції залежать успіхи у вирішенні завдань становлення майбутніх фахівців, які володіють культурою професійного мовлення.

Посилання

1. Вознюк Л.М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музики до виховання підлітків засобами дзвонарства. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2012. Вип. 5. Ч. 2. C. 14–19.
2. Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : монографія. Житомир : ПП «Рута», 2010. 560 с.
3. Клименко С.І. Формування мовної особистості майбутнього вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах. Освіта, мова та культура у процесі глобальних трансформацій. Київ, 2016. С. 86–88.
4. Куварова О.К. Роль культури мовлення у формуванні мовної особистості. Культура професійного мовлення. Дніпропетровськ, 2006. С. 142–145.
5. Мацько Л. Аспекти мовної особистості у проекції педагогічного дискурсу. Дивослово. 2006. № 7. С. 2–5.
6. Мельник Т.В. Соціологічний аспект удосконалення мовної особистості майбутнього педагога. Педагогічний альманах. 2010. Вип. № 5. С. 145–151.
7. Пономарьова Г.Ф. Педагогічні умови формування екологічної культури студентів педагогічного коледжу : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка, історія педагогіки та освіти». Харків, 1997. 175 с.
8. Черкаська О. Формування мовної і комунікативної компетенції мовної особистості у вищій школі. Вища школа. 2010. № 12. С. 63–72.
9. Хомула А.М., Фесенко В.В. Позитивна мотивація як засіб формування інтеграційної комунікації. URL : https://sworld.com.ua/simpoz2/45.pdf.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Шакура, Ю. О. (2021). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТА ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 129-136. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-19
Розділ
РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ