ІСТОРІОГЕНЕЗ РОЗВИТКУ ІДЕОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ КОНТЕКСТІ

  • О. В. Шукатка Львівський національний університет імені Івана Франка
  • І. В. Криворучко Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: охорона здоров’я, здоровий спосіб життя, соціальна політика, нормативні документи

Анотація

У статті здійснено аналіз напрямів міжнародної та вітчизняної політики щодо збереження та зміцнення здоров’я молоді. Досліджено історію розвитку ідеології здоров’я, проаналізовано нормативно-правові документи та рішення світових конференцій щодо збереження здоров’я. Констатовано, що в Україні формується соціальна освітня політика з питань забезпечення здорового способу життя, яка б відповідала європейським та світовим стандартам. Проаналізовано, що в Україні існують певні недоліки, які перешкоджають реалізації напрямів соціальної політики у сфері охорони здоров’я. Вказано, що найголовнішими напрямами вирішення недоліків є створення максимальних можливостей для засвоєння та усвідомлення фізичного виховання відповідно до індивідуального потенціалу, фізичних особливостей студентів. Узагальнено, що в Конституції України та інших нормативно-правових документах вказані права на соціальне страхування, медичну допомогу та охорону здоров’я на основі рішень хартій, конвенцій та засідань Організа́ції Об’є́днаних На́цій та Всесвітньої організації охорони здоров’я. Проаналізовано рішення Оттавської хартії 1986 року як доказ того, що на міжнародній арені права на збереження здоров’я відіграють важливу роль у формуванні здорового способу життя молоді. Здійснено загальний аналіз філософських поглядів античних вчених, вчених Середньовіччя, Ренесансу щодо збереження і зміцнення здоров’я. Оцінено роль «медичної поліції» у формуванні санітарно-правових норм у провідних країнах Європи. Констатовано, що перші кроки у формуванні міжнародної політики збереження здоров’я були здійснені в середині ХІХ століття, а перші законодавчі акти були створені у 1948 році. Проаналізовано підсумки першої міжнародної конвенції в Парижі, Алма- Атинської та Оттавської конференцій. Підсумовано, що держава несе відповідальність за здоров’я кожного громадянина, надавши медичне та соціальне забезпечення, відповідні умови для правильно ведення здорового способу життя молоді, особливо студентів; що питання про збереження та зміцнення здоров’я молоді активно обговорюється в урядах країн, всесвітніх міжнародних організаціях, конференціях.

Посилання

1. Баластрик Л.О. Механізм реалізації соціальних функцій держави: інституціональний аспект. Фінанси України. 2013. № 5. С. 90–99.
2. Дарья Смирнова. Парацельс и его актуальные правила здоровья из XVI века. My handbook: веб-сайт. URL : https://myhandbook.com/paracels/ (дата звернення: 17.11.2020).
3. Радиш Я.Ф. Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр. : у 2 ч. / НАДУ, 2013. Ч. 1. 396 с.
4. Ибн Сина А.А. Канон врачебной науки. Ташкент : Фан, 1981. Кн. 1. 550 с.
5. Кудин С.Ф., Козерук Ю. В. Понятие о валеологии – науке о формировании, сохранении и укрепления здоровья человека. Здоровье для всех: материалы VI междунар. науч.-практ. конф., г. Брест, 12–13 ноября 2015. Брест, 2010. С. 97–101.
6. Новікова О.Ф. Інноваційні підходи до формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 2. С. 80–88.
7. Становление международного сотрудничества в области здравоохранения. История медицины: веб-сайт. URL : https://www.historymed.ru/training_aids/candidates_at_least/ (дата звернення: 17.11.2020).
8. Сточик А.М., Затравкин С.Н., Сточик А.А. Становление государственной медицины (вторая половина века – первая половина). Сообщение 1. Возникновение концепции медицинской полиции, органов управления медико-санитарным делом, врачебно-санитарного законодательства. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2013 г. № 1. С. 44–49.
9. Фокин С.Л. Болезнь и здоровье в философии Рене Декарта. Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. Том 34. 2018. № 3. С. 381–390.
10. Шукатка О.В. Основні стратегічні напрями міжнародної та вітчизняної соціальної політики щодо питань забезпечення та зміцнення здоров’я молоді. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2018. № 3(14). С. 582–593.
11. Yannis Toutas. The historical origins of the basic concepts of health promotion and education: the role of ancient Greek philosophy and medicine. Health Promotion International, Volume 24, Issue 2, June 2009, Pages 185–192.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Шукатка, О. В., & Криворучко, І. В. (2021). ІСТОРІОГЕНЕЗ РОЗВИТКУ ІДЕОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ КОНТЕКСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 137-142. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-20
Розділ
РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ