ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ

  • І. О. Бодрова Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: самовизначення, професійне самовизначення соціальних працівників, процес становлення соціального працівника, професійний розвиток, освітнє середовище

Анотація

У статті описано особливості формування самовизначення майбутніх соціальних працівників в умовах університету. Репрезентовано вплив університету на професійну діяльність майбутнього соціального працівника – це можливість вибору фахівцем соціальної роботи власного шляху самовизначення, який обирається самостійно, не нав’язується ззовні; використання достовірних інформаційних потоків для отримання професійної освіти через урахування впливу різних громадських організацій, культурно-просвітницької діяльності. Описано етапи професійного самовизначення майбутніх соціальних працівників в умовах університету: професійне самовизначення, професійний розвиток, професійне становлення. Охарактеризовано особливості кожного з етапів професійного самовизначення майбутніх соціальних працівників в умовах університету: усвідомлений вибір професії з урахуванням власних можливостей і здібностей, вимог професійної діяльності та соціально-економічних умов, професійна адаптація, підвищення рівня професіоналізму, набуття професійного авторитету, досягнення активності, самостійності, творчого підходу у професійній діяльності. Доведено роль університету у формуванні самовизначення майбутніх соціальних працівників. З’ясовано, що наслідком такого процесу є підвищення рівня професійного самовизначення майбутніх соціальних працівників за умов повного розкриття фахового потенціалу та використання наявних можливостей особистісного самовизначення. Роль університету у процесі формування самовизначення майбутніх соціальних працівників репрезентовано через освітнє середовище університету. Освітнє середовище університету описано як багатокомпонентну систему, де головною є наявність науково-обґрунтованого, професійно спрямованого плану освітнього процесу, який базується на самовизначенні майбутніх соціальних працівників. Зроблено висновок про те, що самовизначення майбутніх соціальних працівників в умовах університету диференціюється насамперед за рівнем освіти, професійної кваліфікації, особистісних якостей та ресурсів.

Посилання

1. Братко М.В. Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій управління. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2014. № 22. С.15–21.
2. Богатырева О.О. Личностные факторы профессиональной самореализации : дис. … канд. психол. наук : спец 19.00.01 Общая психология. История психологии. Москва, 2009. 162 с.
3. Гупаловська В.А. Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ, 2005. 25 с.
4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К. : Либідь, 1997. 376 с.
5. Дячок Н.В. Формування професійної мобільності майбутніх учителів інозених мов в освітньому середовищі університету: дис... канд. пед. наук : 13.00.04 ; Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2019, 268 с.
6. Руденко Ю.Ю. Професійна самореалізація майбутніх соціальних працівників. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019 р., № 64, Т. 2. С. 112–117.
7. Соціальна педагогіка : словник-довідник / за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. Вінниця : Планер, 2009. 374 с.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Бодрова, І. О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 156-161. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-23