ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ

  • Ю. М. Краснобокий Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  • І. А. Ткаченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Ключові слова: система, підсистема, елемент, освіта, освітньо-професійна програма, інтеграція, природознавство, учитель

Анотація

У пропонованій статті об’єкт дослідження складає системний підхід у галузі освіти; предметом дослідження є системний аналіз освітнього процесу з підготовки вчителів природознавчих дисциплін для закладів середньої освіти; мета роботи – продемонструвати можливості методу системного підходу (системного аналізу) для наукового обґрунтування складових та їх змісту освітньо-професійних програм на прикладі підготовки інтегрованого вчителя природознавства. Для досягнення поставленої мети використовувалися методи узагальнення результатів наявних публікацій різних авторів у науково-педагогічних виданнях та авторських напрацювань з експериментального впровадження означеної проблематики у педагогічну практику. У статті освітня галузь аналізується як складна ієрархічна система, якій притаманні емержентність, самоорганізація, відкритість, взаємо- залежність від ринку освітніх послуг тощо. Спираючись на методологію системного підходу, система освіти розглядається як цілісна єдність, що складається з таких підсистем, як органи управління освітою, науково-дослідні інститути, підвідомчі МОН, мережа дошкільних закладів, мережа закладів середньої освіти, мережа закладів професійно-технічної освіти, мережа закладів позашкільної освіти, мережа закладів вищої освіти тощо. Із виникненням об’єктивної необхідності модернізації (реформування) цих підсистем варто враховувати, що вони складаються з певних взаємозалежних елементів, наприклад: органи управління освітою – це центральний (МОН), регіональні (обласні), місцеві; дошкільні заклади – це дитячі ясла і садки; заклади середньої освіти – це школи, гімназії; заклади профтехосвіти – це ліцеї, училища, коледжі, технікуми тощо; заклади позашкільної освіти – це об’єднання дітей (учнів) за інтересами; заклади вищої освіти – це інститути, академії, університети. Обираючи в якості предмета психолого-педагогічних або ж науково- методичних досліджень функціонування перерахованих елементів системи освіти (за певних умов, які здебільшого визначаються межами автономності), їх теж можна розглядати як підсистеми, адже вони об’єднують у собі, наприклад, такі елементи: органи управління освітою – відповідні департаменти, управління, відділи тощо; НДІ МОН – профільні лабораторії цих інститутів; дитячі ясла, садки – групи дітей за віком; заклади загальної середньої освіти – класи учнів; об’єднання дітей за інтересами – це «станції»: юних техніків, юних натуралістів, моделістів, краєзнавців, слідопитів тощо; університети – факультети, кафедри. У результаті проведеного дослідження показано, що застосування системного підходу до аналізу системи освіти та до процесу підготовки учителів освітньої галузі «Природознавство» на основі відповідної освітньо- професійної програми, як визначеної системної цілісності, що складається з окремих підсистем і елементів, дає можливість методологічно і методично науково обґрунтовано забезпечити планування, організацію і реалізацію відповідного освітнього процесу.

Посилання

1. Аверьянов А.Н. Системное познание мира. Москва, 1985. 263 с.
2. Рузавин Г.И. Системный подход и единство научного знания. Единство научного знания. Москва, 1988. С. 237–252.
3. Хакен Г. Синергетика. Москва, 1980. 406 с.
4. Винер Н. Кибернетика и общество. Москва, 1958. 200 с.
5. Растригин Л.А. Кибернетика и познание. Рига, 1978. 144 с.
6. Бриллюэн Л. Научная неопределенность и информация. Москва, 2006. 272 с.
7. Бондарев В.П. Концепции современного естествознания. Москва : Альфа, 2016. 512 с.
8. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу : підручник для вищих навчальних закладів. Київ : Вид. гр-па ВНV, 2007. 546 с.
9. Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем. Системные исследования: Ежегодник. Москва, 1973. С. 20–37.
10. Шабанова Ю.О. Системний підхід у вищій школі : підруч. для студентів магістратури. Донецьк : НГУ, 2014. 120 с.
11. Кочубей Т.Д., Іващенко К.В. Системний підхід у вищій школі : навч. посібник. Умань, 2014. 131 с.
12. Кайдалова Л.Г., Сабатовська І.С. Системний підхід у вищій школі : методичні рекомендації для магістрантів. Педагогіка вищої школи. Харків : НФаУ, 2013. 39 с.
13. Гуменюк Т.Б., Корець М.С. Системний підхід як складова освітньої інноватики. Наука і освіта. № 7, 2014. С. 63–67.
14. Камалеева А.Р. Системный подход в педагогике. Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 3(9), 2015. С. 13–23.
15. Литавар В.С. Системный подход как интегративный в образовательном процессе. Проблемы и перспективы развития образования. Пермь : Меркурий, 2012. С. 142–149.
16. Краснобокий Ю.М., Ткаченко І.А., Ільніцька К.С. Підготовка вчителя освітньої галузі «Природознавства» (інтегрований підхід). Фізика та астрономія в рідній школі, 2018. № 6 (141). С. 17–22.
17. Краснобокий Ю.М., Ткаченко І.А. Методологічні засади формування змісту підручника інтегрованого характеру : зб. наук. праць. Вип. 24. Кам’янець-Подільський, 2018. С. 11–14.
18. Краснобокий Ю.М., Ткаченко І.А. Системний підхід і метод моделювання у природознавстві. Зміни та синергія в розвитку науки та освіти : колективна монографія. Том IV. Конін, Ужгород, Херсон, Київ : Посвіт, 2020. С. 95–107.
19. Ткаченко І.А., Краснобокий Ю.М. Критерії та принципи конструювання змістової складової інтегрованих підручників освітньої галузі «Природознавство». Гуманітарний вісник. Полтава : ПолтНТУ, 2019. Вип.5, 6. С. 18–27.
20. Ткаченко І.А., Краснобокий Ю.М. Системний підхід у вивченні природничих наук. «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» : матер. IX Міжнар. наук.-практ. конф. Том. IX. Конін, Ужгород, Херсон, Київ : Посвіт, 2020. С. 244–246.
21. Ткаченко И.А., Краснобокий Ю.Н., Ильницкая Е.С. Особенности применения технологий формирования профессиональных компетенций будущего учителя «естествознания». The scientific-practical conference with international participation ( December 7-8, 2018, Rep. of Moldova Alecu Russo Balti State Univ.). Р. 33–40.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Краснобокий, Ю. М., & Ткаченко, І. А. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 181-189. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-27