DIDACTIC FEATURES OF TEACHING PSYCHOLOGICAL DISCIPLINES DURING THE TRAINING OF MILITARY PERSONNEL

  • I. Ya. Krivoruchko National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi
Keywords: future border officers, psychological training, professional activity, border department, educational process

Abstract

The article is devoted to modern problems of higher military education in Ukraine. In the context of the issue, the issue of psychological training of specialists in non-psychological specializations of the State Border Guard Service of Ukraine is singled out. The content of psychological training in general in higher education, as well as in the border department is analysed. The purpose of the article is to analyse the didactic features of teaching psychological disciplines to future border guards. The purpose and tasks of psychological training in the higher military educational institution of the border service are presented. For a detailed analysis of the didactic features of teaching psychological disciplines, the discipline “Moral and psychological support” was taken. The main specifics of this discipline are determined on the basis of the analysis of the content of professional activity of officers of frontier divisions. The main didactic features of teaching the above discipline are highlighted: accessible teaching (psychology uses quite complex terminology, and for future border guards, psychological education can be considered primary); the lack of systematic psychological training of future border guards requires research and teaching staff to carefully build a thematic plan (consistent, logical, rational) and selection of pedagogical technologies, methods, techniques, techniques and tools; formation of bases of the critical analysis of scientific positions; determining the level of acquaintance of border cadets with the achievements of pop psychology (popular psychology, which forms erroneous phenomena of scientific psychology) and directing efforts to replace erroneous knowledge and skills with professional ones; allocation of a significant share of classroom hours for practical training (mastering the skills of psychological research in the border team and processing their results); adherence to the principle of interdisciplinary (connection of academic discipline with humanities, natural sciences and military-professional disciplines); providing sensory content of psychological training (the ability to reason about the psyche of others); adherence to the principle of the value of scientific professional skills over knowledge. The conclusions of the research work (the need for psychological training and didactic features of teaching psychological sciences) and prospects for further research (devoted to the study of foreign experience and proposals to improve the content of psychological training of military professionals) are formulated.

References

1. Атанов Г.А. Возрождение дидактики – залог развития высшей школы. Донецьк, 2003. 175 с.
2. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекцій. Киев : МАУП, 2001. 224 с.
3. Боровик Л.В. Місце психологічної компетентності офіцера-прикордонника у структурі його професіоналізму. Сучасна наука в мережі інтернет : матеріали шостої всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. URL : http://intkonf.org/kand-psih-n-borovik-lv
4. Войцехівський О.Л. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Хмельницький, 2012. 252 с.
5. Івашкова Т.О. Формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів правоохоронних органів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04. Хмельницький, 2008. 20 с.
6. Матюх С.А. Вплив глобалізаційних процесів на формування освітніх послуг вищих навчальних закладів. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 3. Том 2. С. 259–263.
7. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи : навчальний посібник для магістрантів і аспірантів. К. : ТОВ « Філ-студія», 2006. С. 195–209.
8. Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека освітньої політики; під заг. ред. О.В. Овчарук. К. : «К.І.С.», 2004. 112 с.
9. Семиченко В.А. Методичні проблеми викладання психології у вищій школі [Електронний ресурс]. URL: //library.uipa.kharkov.ua/
10. Мороз Н.В. Формування соціокультурної компетенції як складової професійної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2007. 20 с.
11. Торічний О. Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2016. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_2_9
Published
2021-04-29
How to Cite
Krivoruchko, I. Y. (2021). DIDACTIC FEATURES OF TEACHING PSYCHOLOGICAL DISCIPLINES DURING THE TRAINING OF MILITARY PERSONNEL. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , 2(3), 196-200. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-29