ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  • Н. П. Онищенко Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: завдання проєктної технології, параметри зовнішньої оцінки проєкту, класифікація проєктів, дослідницькі проєкти, творчі проєкти, інформаційні проєкти, практико-орієнтовані проєкти, прикладні проєкти, телекомунікаційні проєкти, ігрові проєкти

Анотація

У статті розкрито особливості використання методу проєктів під час викладання педагогічних дисциплін. Визначено, що сутність проєктної технології полягає у застосуванні цілісної системи засобів, що передбачає системне і послідовне моделювання розв’язання проблемних ситуацій, які вимагають від учасників освітнього процесу значних пошукових зусиль, їхньої творчої активності, дослідження й розробки оптимальних шляхів розв’язання проєктів, їх публічного захисту й аналізу підсумків упровадження. Доведено, що метою проєктування освітнього процесу є створення викладачем таких умов під час його проходження, за яких результатом проєктування виступає індивідуальний досвід проєктної діяльності кожного конкретного студента. Виділено основні вимоги до використання проєктної технології: наявність конкретного завдання, що потребує інтегрованих знань, наявності певних умінь і навичок, дослідницького пошуку з метою розв’язання значущої проблеми в дослідницькому, творчому плані; теоретична і практична пізнавальна значущість результатів, передбачуваних у процесі виконання певних завдань; індивідуальна і групова самостійна діяльність студентів щодо розв’язання певних проєктів; поетапне структурування змістової частини проєкту з виділенням результатів конкретних його частин; застосування дослідницьких методів (аналізу, синтезу, підведення підсумків, коректування, узагальнення висновків тощо). У статті розкрито особливості різних типів проєктів, які можна використовувати під час викладання педагогічних дисциплін, а саме: дослідницьких, творчих, інформаційних, практико-орієнтованих, прикладних, телекомунікаційних, ігрових, рольових. Виділено параметри зовнішньої оцінки проєкту та вимоги до структурування проєкту. Зроблено висновок, що використання проєктних технологій у вищій школі розвиває пізнавальну сферу та особистісні якості студентів, перетворює викладача із носія готових знань на організатора творчої діяльності майбутніх учителів. Зазначено, що проєктні технології вчать студентів самостійно шукати шляхи вирішення різних проблем, що мають теоретичне і практичне значення.

Посилання

1. Педагогічна інноватика: термінологічний словник / авт. кол. за заг. ред. О.І. Шапран. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я.М., 2019. 384 с.
2. Бем І., Шнайдер Й. Складові системи продуктивного навчання. Завуч. 2009. № 14. С. 16.
3. Пєхота О.М. Освітні технології : навч.-метод. посіб. Київ : «А.С.К.», 2001. 254 с.
4. Педагогічні технології в підготовці вчителів : навч. посіб. / за ред. І.Ф. Прокопенка ; М-во освіти і науки України, НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди / 3-тє вид., допов. і перероб. Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2018. 454 с.
5. Сучасні педагогічні технології у професійній підготовці вчителів : навч. посіб. / за ред. О.І. Шапран. Переяслав-Хмельницький : «Видавництво К С В», 2012. 280 с.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Онищенко, Н. П. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 201-206. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-30