ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧА

  • Л. Т. Тишакова Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
  • Н. Ф. Хайруліна Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Ключові слова: якості викладача ВНЗ, інноваційна діяльність педагога, інноваційна діяльність правоохоронців, готовність до педагогічної діяльності, інноваційні технології, професіоналізм, професійна компетентність

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню процесу оновлення вимог до викладача закладу вищої освіти та його ролі у професійній підготовці майбутніх правоохоронців у навчальному середовищі університету. Проаналізовано проблему формування полікультурної компетентності майбутнього фахівця, яка пов’язана із формуванням особистості педагога, його загальної культури, педагогічної майстерності. У публікації визначено, що у педагогіці сукупність професійно-зумовлених вимог до педагога визначається готовністю до педагогічної діяльності. Ознаками готовності викладача закладу вищої освіти до педагогічної діяльності, на нашу думку, є: педагогічна самосвідомість; емоційне позитивне ставлення до суб’єкта (курсанта), об’єкта (педагогічного процесу) і засобу діяльності (виховання та навчання); знання про структуру особистості курсанта, його вікові зміни, цілі й засоби педагогічного впливу в процесі її формування та розвитку; педагогічні уміння щодо організації і здійснення навчального та виховного впливів на особистість; прагнення спілкуватися зі слухачами, передаючи їм свої досвід та знання, відповідно до змісту і способів досягнення соціально значущих цілей. Доведено, що інноваційна діяльність викладача закладу вищої освіти передбачає: впровадження інноваційних технологій навчання, спрямованих на удосконалення цілісного навчально-виховного процесу ЗВО; стимулювання інноваційної, пошукової, творчої професійної діяльності; створення інноваційно-творчої атмосфери взаємодії між учасниками процесу навчання; формування інноваційних здібностей, а саме інноваційного мислення, уяви тощо. Виявлено, що сучасні освітні процеси у правоохоронній галузі зумовлюють нагальну потребу створення цілісної педагогічної системи, що передбачає оптимальне поєднання традиційних і новаторських підходів педагогів до проблеми формування професійної компетентності майбутніх працівників правоохоронних органів, використання інноваційного досвіду наукових досліджень такої проблеми. Авторами визначено, що сучасна професійна підготовка майбутніх працівників правоохоронних органів має орієнтуватись на перспективи міжнародної співпраці, забезпечення мобільності як науковців, викладачів, так і курсантів у межах глобального освітнього і наукового просторів.

Посилання

1. Авхутська С. Полікультурна компетентність як чинник професійного й особистісного зростання майбутнього учителя історії. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. Ч. 1. С. 110–111.
2. Євтух М. Актуальні проблеми педагогіки : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Слов’янськ : Маторін Б.І., 2013. 366 с.
3. Задояний М. Сучасні підходи щодо модернізації юридичної освіти в Україні. Публічне право. 2012. № 4(8), С. 276–284.
4. М’ясоїд Г. Сучасні вимоги до викладача вищої школи: огляд тенденцій світової педагогічної практики. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015. № 3(47), С. 111.
5. Савіцька В. Готовність майбутнього соціального працівника до професійної діяльності як запорука її ефективності. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2013. Ч. 2. С. 325. URL: http://nbuv.gov.ua/j pdf/znpudpu_2013_2_44.pdf.
6. Світовська Л. Сучасний погляд на підготовку майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі в педагогічній теорії. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Сер.: Педагогічні та історичні науки. 2014. Вип. 120, С. 127–134.
7. Сурмін Ю. Методология анализа ситуаций. Киев : Центр инноваций и развития, 1999. 94 с.
8. Узунова О. Проблемні питання вивчення права працівниками міліції та підготовки юристів-професіоналів в органах внутрішніх справ: радянський та сучасний аспекти. Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Юридичні науки. 2013. № 1(2), С. 227. URL: http://nbuv.gov.ua/j pdf/Vznu_Jur_2013_1(2)__40 pdf.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Тишакова, Л. Т., & Хайруліна, Н. Ф. (2021). ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧА. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(3), 221-226. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-33