КЛАСИЧНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

Ключові слова: братство, просвітництво, братські школи, друкарня, письменність, культурні традиції, історико- педагогічний процес

Анотація

Стаття є аналізом історії розвитку університетської освіти саме на західноукраїнських землях у другій половині XVII – на початку XX ст., спробою обґрунтувати процес становлення та розвитку класичної університетської освіти в Західній Україні і виділити основні етапи. Незважаючи на досить широкі хронологічні межі дослідження, у сучасній літературі тема становлення класичної університетської освіти саме в Західній Україні розкрита недостатньо. Це свідчить про потребу у висвітленні цих питань та актуальність вибору теми статті. Кожен народ у своєму історичному розвитку впродовж багатьох століть створював і акумулював свій головний капітал – морально-духовні цінності як основу формування культури. Але культура того чи іншого народу постає й розвивається як частина загальнолюдської культури. Усе, що було напрацьовано людством до ХХ ст., слугувало певною базою для створення нової системи вищої освіти. Знання її історії дасть змогу більш глибоко проаналізувати перебіг процесів, що відбувалися в процесі її розвитку, і відібрати те найцінніше, що дасть можливість надалі розвивати сучасну систему освіти. Історія розвитку вищої школи є об’єктом історико-педагогічних досліджень. Більше того, ці дослідження необхідні для створення нової моделі вищої освіти в Україні в новому столітті. Вивчення педагогічної спадщини минулого з її досягненнями й упущеннями дає можливість ученим узагальнити реальну картину розвитку вітчизняної педагогічної думки як цілісного багатогранного явища, виокремити національні концептуальні дискусії та проаналізувати їх відповідно до сучасних вимог. Розвиток науки у період зародження університетської освіти був тісно пов’язаний із тими загальнокультурними процесами, які переживало українське суспільство у цей період. Радикальний поворот до Заходу позначився новими якісними зрушеннями в усіх сферах освітньо- наукового життя українського народу.

Посилання

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підручник. Київ : Либідь, 1998. 560 с.
2. Артемова Л.В. Історія педагогіки України : підручник. Київ : Либідь, 2006. 424 с.
3. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. Київ, 1998. 232 с.
4. Духовные нужды православия в Галиции. В связи с религиозным прошлым / ЦДІАК України (Центральний державний історичний архів України, м. Київ) Ф. 363. Оп. 1. Спр. 142. Арк. 60–62.
5. Історія українського шкільництва та педагогіки. URL: http://studentam.net.ua/content/view/2295/97/(дата звернення: 24.12. 2020).
6. Кугай К.Б. Вплив братств на становлення та розвиток класичної університетської освіти в Західній Україні (XVII ст.). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Історія. Філософія. Політологія». 2019. № 16. C. 4–7.
7. Кугай К.Б. Організаційно-педагогічні передумови становлення і розвитку Львівського університету. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 29. Т. 2. C. 259–263.
8. Міщинська І.В. Особливості розвитку університетської освіти в Україні. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. 2013. Вип. 39(4). С. 41–47.
9. Огієнко I. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. Київ, 1992. С. 140–142.
10. Пінчук Ю.А., Завальнюк О.М. Огієнко Іван Іванович. Енциклопедія історії України ; Інститут історії України НАН України. Київ : Наук. думка, 2010. Т. 7. 520 с.
11. Сірополко С. Історія освіти в Україні. Київ : Наук. думка, 2001. 912 с.
Опубліковано
2021-09-07
Як цитувати
Кугай, К. Б. (2021). КЛАСИЧНА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 21-26. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-03
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ