РОЗВИТОК ІДЕЇ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ В 50-ТІ – 70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Ключові слова: принцип індивідуалізації навчання, принцип проблемності навчання, нормативно- правова база, індивідуально- типологічні особливості учнів, рівень вирішення проблемних ситуацій, методи проблемного навчання, етапи розумового процесу, критерії реалізації

Анотація

У статті схарактеризовано підходи до тлумачення ключових понять дослідження, надано власні їх визначення, згідно з якими індивідуалі- зація навчання трактується як процес, спрямований на розвиток інди- відуальності, формування індивідуальної стратегії самовизначення та самореалізації, що передбачає найповніше урахування індивідуальних особливостей кожного його учасника, реалізацію системи індивідуалізо- ваних способів і прийомів, взаємозумовлених дій вчителя та учнів на всіх етапах навчальної діяльності; проблемне навчання – як вид навчання, що передбачає створення вчителем на уроці проблемних ситуацій та органі- зацію їх вирішення на рівні навчальних можливостей учнів. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито сутність принципу проблемності, мету проблемного навчання, психологічну структуру проблемної ситуації, розумові дії учнів щодо її вирішення. Наведено фактори, які сприяли актуалізації ідеї індивідуалізації проблемного навчання у 50-ті роки; напрями досліджень вітчизняних педагогів та психологів, що слугували у ці часи науковим підґрунтям для розвитку в подальшому індивідуалізації проблемного навчання; нормативні документи, положення яких були підставою для активної розробки теорії індивідуалізації проблемного навчання вітчизняними науковцями у 60-ті – 70-ті роки. Підкреслено визнання науковцями однією з основних вимог до організації проблемного навчання його здійснення на межі трудності, тобто в зоні найближчого розвитку учнів; визначення у якості показника трудності ступеня узагальнення, якого повинен досягти учень у процесі виявлення нового знання в проблемній ситуації; обґрунтування важливості поступового зростання рівня складності проблеми для розвитку учнів; виділення певних індивідуально-типологічних особливостей школярів як умов ефективності проблемного навчання, умовних рівнів вирішення проблемних ситуацій, підстав для переводу школярів з досягнутого рівня на вищий. Наголошено на зведенні науковцями різних рівнів проблемності у ранг об'єктивної основи для виділення різних методів навчання; доведенні ефективності здійснення індивідуалізації на всіх етапах проблемного навчання, застосування конкретних способів диференціації проблемного навчання учнів на уроці, обрання певних критеріїв реалізації проблемного навчання з огляду на індивідуальні особливості учнів.

Посилання

1. Аристова Л. Активность учения школьников. Москва : Просвещение, 1968. 137 с.
2. Барабаш В.П., Євдокімов В.І. Індивідуальний підхід до учнів в умовах проблемного навчання. Питання проблемного навчання. Київ : Радянська школа, 1978. С. 108–121.
3. Барабаш В.П. Индивидуальный поход к учащимся в условиях проблемно-поисковой деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Одесса, 1975. 26 с.
4. Барабаш В.П. Особливості індивідуального підходу до учнів в умовах проблемного навчання. Радянська школа. 1974. № 5. С. 29–33.
5. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н. А. Психология усвоения знаний в школе. Москва : АПН РСФСР, 1959. 346 с.
6. Векслер С.І. Умови підвищення ефективності проблемного навчання. Радянська школа. 1978. № 11. С. 18–22.
7. Габибулин А.С., Вилькеев Д.В. Методика организации поисковой познавательной деятельности учащихся на проблемних уроках физики в VI классах. Казань, 1974. 45 с.
8. Гільбух Ю.З., Ричік М.В. Актуальні психологічні питання застосування проблемного навчання. Радянська школа. 1974. № 8. С. 32–37.
9. Данилов М.А. Процесс обучения в советской школе. Москва : Учпедгиз, 1960. 299 с.
10. Делікатний К.Г., Ржецький М.М. Про сутність проблемного навчання. Радянська школа. 1983. № 2. С. 12–17.
11. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности у школьников. Советская педагогика. 1959. № 6. С. 78–86.
12. Крутецький В.А. Формування і розвиток здібностей учнів. Радянська школа. 1972. № 4. С. 44–51.
13. Ланда Л.Н. О формировании мыслительной деятельности при решении задач. Вопросы психологии. 1959. № 3. С. 14–27.
14. Марков В.В., Буряк Н.І. Про необхідність диференційованого підходу до учнів у проблемному навчанні. Радянська школа. 1981. № 12. С. 17–22.
15. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. Москва: Педагогика, 1972. 208 с.
16. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для учителей. Москва.: Просвещение, 1977. 240 с.
17. Махмутов М.И. Принцип проблемности в обучении. Вопросы психологии. 1984. № 5. С. 30–36.
18. Повысить уровень учебной работы в школе. Советская педагогика. 1956. № 5. С. 3–11.
19. Самарин Ю. Развитие и воспитание ума. Народное образование. 1964. № 8. С. 50–51.
20. Тхоржевський Д.О., Гетта В.Г. Проблемне навчання на уроках праці. Київ : Радянська шола, 1980. 150 с.
Опубліковано
2021-09-07
Як цитувати
Пісоцька, М. Е., & Кадашевич, К. О. (2021). РОЗВИТОК ІДЕЇ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ В 50-ТІ – 70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 27-34. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-04
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ