ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Ключові слова: інтерактивні технології навчання, тренінг, освітній тренінг, тренінгові техніки, учні старшої середньої школи

Анотація

У статті розглянуто проблему впровадження тренінгових технологій на уроках з іноземної мови у старшій школі. Розкрито поняття «тренінг», «освітній тренінг» та «тренінгові технології». Освітній тренінг у дослі- дженні розглядається як оптимальний спосіб створення суб’єктам освіт- нього процесу можливостей для надання й отримання соціально значи- мої інформації, поповнення та поновлення знань, формування ставлень, умінь і навичок, що забезпечується шляхом послідовної реалізації впо- рядкованих, взаємопов’язаних дій, які базуються на певних принципах, у спеціально створюваних умовах. Авторкою описано специфічні риси освітнього тренінгу та переваги тренінгу як активної форми навчання. Обґрунтовано доцільність та ефективність використання тренінгових технологій на уроках іноземної мови саме з учнями старших класів. Зазначено, що старшокласники досконаліше володіють морфологічними та синтаксичними аспектами мовлення, зв’язністю, логічністю та послі- довністю висловлювання. У мовленні старшокласників проявляються вміння аналізувати, робити висновки, прогнозувати. Визначено найефек- тивніші тренінгові техніки, що призначені для використання на уроках іноземної мови в старшій школі та описано основні етапи підготовки освітнього тренінгу з іноземної мови: аналіз психолого-педагогічної літератури, визначення структури тренінгу, вибір найбільш ефективних прийомів активізації пізнавальної активності учнів, підбір тренінгових технік, які полегшують процес відвертого і доброзичливого спілкування учасників, тощо. Зазначено, що тренінгові технології сприяють розвитку сили волі, цілеспрямованості учнів, адаптації їх до напруженої праці та самовдосконалення; формуванню позитивного ставлення до професії вчителя; виявленню сильних та слабких боків кожної особистості; фор- муванню почуттів обов’язку та відповідальності; співставленню запла- нованих цілей із власними можливостями та навчанню способів пове- дінки, типових для людини з високорозвиненою мотивацією.

Посилання

1. Про загальну середню освіту : Закон України від 13.05.1999 № 651-XVI, станом на 18 березня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14#Text (дата звернення: 29.04.2021).
2. Білик О.О., Пуга О.О. Використання інтерактивних технологій і методів навчання іноземних мов у контексті студентоцентризму. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи ; 67-ме вид. Київ, 2019. С. 22–25. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27251 (дата звернення: 29.04.2021).
3. Лютий В. Технологія соціальної роботи : конспект лекцій. Київ : Акад. пр. та соціал. відносин ФПУ, 2013. 75 с.
4. Aisner L.Yu. Effective ways of learning a foreign language. Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference: Science and Education: Experience, Problems, Prospects for Development. 2012. P. 151–152.
5. Коваль Т.І. Інтерактивні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2011. Вип. 21. С. 86–92.
6. Бопко І.З. Роль інноваційних технологій у формуванні педагогічної техніки майбутніх учителів іноземних мов. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2015. Вип. 2. URL: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/3429 (дата звернення: 28.04.2021).
7. Мельніченко Р.К. Тренінг як форма інтерактивної педагогічної технології та його роль у підготовці вчителя біології та основ здоров’я. URL: http://eprints.zu.edu.ua/29775/1/Мельниченко%20тре-нинг-63-67.pdf (дата звернення: 29.04.2021).
8. Антонова О.Є., Поліщук Н.М. Підготовка вчителя до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів : монографія. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 248 с.
9. Сагер Л.Ю., Сигида Л.О., Колесник А.А. Інтерактивні методи навчання як інструмент маркетингу освітніх послуг. Вісник СумДУ ; 4-е вид. 2018. С. 13–24. URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/media/attachments/2020/03/20/saher_4_2018.pdf (дата звернення: 22.04.2021).
10. Giorgdze M., Dgebuadze М. Interactive teaching methods: challenges and perspectives. International E-Journal of Advances in Education. December 2017. Vol. III, Issue 9. Р. 544–548.
11. Sava Raluca. Using interactive methods in teaching accounting. Studies in Business and Economics. 2016. № 11(2). Р. 130–139.
12. Авдєєва І.М., Мельникова І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи : навчальний посібник. Київ : Професіонал, 2007. 304 с.
13. Yakovleva N., Yakovlev V. Interactive teaching methods in contemporary higher education. Pacific Science Review. 2015. Р. 1–6.
Опубліковано
2021-09-07
Як цитувати
Золотько, Ю. С. (2021). ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 67-73. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-10
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)