ПРИНЦИП ДІАЛОГІЗМУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Ключові слова: діалог, діалогізм, діалогічне мовлення, усне мовлення, комунікативне завдання, навчальний процес, реплікування, мікродіалог

Анотація

Статтю присвячено дослідженню принципу діалогізму у процесі навчання усного мовлення іноземних студентів, викладено теоретичний аналіз щодо принципу діалогізму. Загальновизнано, що на заняттях студент повинен отримати різні вміння та навички вести усне мовлення. Насамперед саме це вміння допоможе студентам не лише адаптуватися до нової країни, а й повноцінно спілкуватися як у процесі навчання, так і в повсякденному житті. Визначено, що у процесі навчання принципу діалогізму іноземні студенти в першу чергу мають засвоїти основні одиниці діалогічного мовлення, а саме: репліка як стимул, інша репліка як відповідь чи реакція, що неодмінно ґрунтується на правильно побудованій логічній системі мовної взаємодії: питання – відповідь, питання – контрпитання, повідомлення – питання, повідомлення – запрошення або прохання, повідомлення – згода або незгода, повідомлення-наказ чи повідомлення-прохання – емоційна реакція. Констатовано, що у процесі навчання діалогу студент отримує не лише навички усного мовлення, а й уміння вільно взаємодіяти з представниками іншомовної культури, тому що добір лексики, її опрацювання, запам’ятовування якихось окремих мовних зразків чи мовних цілісних конструкцій сприяє не тільки швидкому вивченню нової для них мови, а й виходу в монологічне мовлення. Зроблено акцент на тому, що у процесі навчання усному мовленню необхідно дотримуватися принципу «від простого до складного». Це допоможе на початковому рівні навчання відшліфувати правила наголосу слів та ритміки речень; дізнатися про основні типи інтонаційних конструкцій нової для них мови. З’ясувалося, що тематична спрямованість навчальних діалогів повинна відповідати найтиповішим мовним ситуаціям, нову лексику, що вводиться у діалоги, обов’язково необхідно пов’язувати з певною темою. Отже, основне комунікативне завдання є тією рушійною силою, яка виводить студента в самостійну мовленнєву діяльність. Одним з актуальних чинників кращого засвоєння усного мовлення іноземними студентами є діалог.

Посилання

1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. Львів : Світ, 1990. 232 с.
2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови : навчальний посібник. Львів : Світ, 2003. 432 с.
3. Богуш А.М. Лінгводидактичні засади мовленнєвого спілкування : монографія / за заг. наук. ред. А.М. Богуш. Одеса : ПНЦ АПН України, 2006. 306 с.
4. Гром’як Р.Т. Літературознавчий словник-довідник. Київ : Академія, 1997. 752 с.
5. Педагогический энциклопедический словарь / под ред. Б.М. Бим. Москва : Большая рос. энцикл., 2002. 528 с.
6. Фоміна І.Л. Діалог в навчанні та в спілкуванні (початковий етап вивчення української мови як іноземної) : навчальний посібник. Одеса : ПНПУ, 2009. 38 с.
7. Щерба Л.В. Современный русский литературный язык: избранные работы по русскому языку. Москва : Просвещение, 1957. С. 113–129.
8. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : учебное пособие для вузов. Москва : Высш. шк., 2003. 334 с.
9. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. Москва : Большая российская энциклопедия, 1998. 685 с.
Опубліковано
2021-09-07
Як цитувати
Фоміна, І. Л. (2021). ПРИНЦИП ДІАЛОГІЗМУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 99-103. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-15
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)