ВЕКТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: професійний розвиток учителів, післядипломна педагогічна освіта, неперервна освіта, освіта дорослих, освіта упродовж життя

Анотація

У статті на основі аналізу науково-педагогічної літератури визначено, що в останні два десятиліття істотною парадигмою розвитку систем освіти у багатьох країнах є відкритість освітнього середовища, поширення принципів якої проявляється у впровадженні вимог відкритості у стандартах діяльності не лише громадських і державних освітніх установ, а й цілих національних освітніх систем. Зазначено, що побудова системи відкритої освіти стає провідною стратегією розвитку освіти дорослих загалом та післядипломної педагогічної зокрема, оскільки ґрунтується на світоглядних і методологічних основах відкритості та неперервності процесу пізнання. Це стало особливо актуальним у сучасних реаліях пандемії COVID-2019. Вказано, що нова якість вітчизняних закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти формується завдяки впровадженню вимог, зазначених у чинних нормативно-правових, організаційно-управлінських та концептуально-програмних державних документах. У результаті створення освітнього середовища в закладах вищої та післядипломної педагогічної освіти має бути забезпечений професійний розвиток учителів з пріоритетних напрямів. У цьому разі акцент робиться на врахування впливу інтеграційних процесів, що сприяють впровадженню інновацій у процес професійного розвитку вчителів в умовах вищої та післядипломної педагогічної освіти. Встановлено, що відкрита освіта – це складна соціальна система, особливістю якої є її здатність реагувати на швидкозмінні соціально- економічні ситуації, персональні та загальні освітні потреби і запити. Головні її принципи – відкритість і неперервність гносеологічного процесу, а основою є планомірна, контрольована, посилена самостійна робота здобувачів освіти у зручному місці за індивідуальним навчальним планом чи розкладом за умов використання комплекту спеціальних засобів навчання і здатність спілкування з викладачем та тими, хто навчається. Дано власне визначення поняття «відкрите освітнє середовище професійного розвитку вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти».

Посилання

1. Братко М.В. Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект. Педагогічний процес: теорія і практика. 2015. № 1–2 (46–47). С. 11–17.
2. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія Київ : Атіка, 2008. 684 с.
3. Воротникова І.П. Взаємодія суб’єктів у відкритому освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку вчителів на основі теорій коннективізму та конструктивізму з використанням ІКТ. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2016. № 2. С. 145–155.
4. Гуревич Р.С. Інформаційне суспільство як важливий чинник розвитку освітнього середовища у ВНЗ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Київ–Вінниця : ТОВ фірма «Планер». 2015. Вип. 43. С. 8.
5. Каташов А.І. Педагогічні основи розвитку інноваційного освітнього середовища сучасного ліцею : автореф. дис. … канд. пед. наук. Луганськ, 2001. 20 с.
6. Локшина О. Відкрита освіта в європейському просторі: стратегія розбудови. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 2 (76). С. 75–86.
7. Прийма С.М. Теоретико-методологічні засади проєктування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні : дис. … д-ра пед. наук. Харків, 2015. 488 с.
8. Шапран О.І., Шапран Ю.П. Створення інноваційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя. URL: http://www. sportpedagogy.org.ua/html/journal/2010-09/10soitpt.pdf.
9. Шуневич Б. Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання. Проблеми української термінології: вісник. 2003. № 490. С. 95–104.
10. Ярошенко А.О. Розвиток освіти як «відкритої системи» в умовах інформаційного суспільства. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. 2007. № 3 (21). Ч. 1. С. 80–83.
11. Voitovska O. Computer diagnostics of level of professional competence formation of future physical culture teachers in the biological disciplines study. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. Kharkiv, 2013. Vol. 17. No. 3. P. 11–17.
Опубліковано
2021-09-07
Як цитувати
Войтовська, О. М. (2021). ВЕКТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 137-142. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-21
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ