КОМУНІКАТИВНА САМОЕФЕКТИВНІСТЬ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ЯК КОНЦЕПТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ключові слова: самоефективність, комунікація, комунікативна ефективність, майбутній судноводій, морський заклад вищої освіти

Анотація

Статтю присвячено проблемі вдосконалення рівня професійної підготовки курсантів – майбутніх судноводіїв. Мета статті полягає у висвітленні концептуальних основ феномену «самоефективність» у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях, визначенні сутності комунікативної самоефективності майбутніх судноводіїв як важливого детермінанту вдосконалення підготовки курсантів морських закладів вищої освіти до професійної діяльності. Доведено, що діяльність судноводія являє собою систему сукупності комунікацій, що вимагає від фахівця сформованих соціально- комунікативних умінь та якостей. Відсутність налагодженої комунікації між береговими службами, членами екіпажу тощо веде до неузгодженості дій команди судна, тому ефективна комунікація є запорукою безаварійної роботи суднової команди й одним із суттєвих показників успішної професійної діяльності судноводія. Комунікативність має неоднозначну ступінь значущості для різних підрозділів плавскладу. Для судноводія спрямованість на спілкування займає вищу позицію, тому комунікація в усіх її проявах має суттєвий вплив на професійну діяльність судноводіїв. Розглянуто феномен «самоефективність» у психолого-педагогічних розвідках вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень А. Бандури, Г. Лефрансуа, Скаалвік і Ранкін Б. Циммермана, С. Гончар, О. Вовк та ін. Акцентовано, що характерною особливістю само ефективності є розуміння того, що вона є проявом упевненості особистості у своїх потенційних можливостях, здатності людини впливати на діяльнісну і соціальну ситуації, відображає уявлення особистості відносно рівня власної ефективності. Визначено сутність і структурні компоненти комунікативної самоефективності майбутніх судноводіїв у процесі підготовки у морських закладах вищої освіти, які включають рефлексивний (самоідентифікація із судноводіями як еталонами: професіоналізму, наявність адекватної самооцінки своїх дій у сфері професійного спілкування, усталена рефлексивна позиція); когнітивно-операційний (обізнаність у комунікативній сфері морської професійної діяльності, вміння, навички професійного спілкування); афективно-поведінковий (упевненість у можливості здійснення продуктивної комунікації в професійної діяльності, емоційність, активність, відповідальність, етнокультурна толерантність, здібність до саморегуляції та самопідкріплення).

Посилання

1. Бугакова Е.С. Формирование коммуникативной компетентности у курсантов морского профиля. Теория и практика общественного развития 2015. № 9. 252 с.
2. Гончар С.Н. Самоэффективность как профессиональное качество будущих педагогов-психологов. Педагогическое майстерство : материалы І Межд. науч. конф., г. Москва, апрель 2012 г. Москва : Буки-Веди, 2012. С. 250–253.
3. Дмитрищук Н.В., Линенко А.Ф. Комунікативна самоефективність майбутніх судноводіїв. Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. Педагогіка. 2019. Вип. 1(286). С. 65–70.
4. Кузьменко Г.В., Роменский О.М. Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема 2015. № 1(18). С. 72–81.
5. Лефрансуа Г. Теории научения. Формирование поведения человека. Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 278 с.
6. Лефрансуа Г. Прикладная педагогическая психология. Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 416 с.
7. Линенко А.Ф. Професійна самоефективність як педагогічна проблема. Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. Педагогіка. 2019. Вип. 1(286). С. 66–68.
8. Немцев О.В., Иванова А.А., Бочарникова Г.Ю. Подготовка морских специалистов в вузе. Владивосток : Дальрыбвтуз. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-morskih-spetsialistov-v-vuze.
9. Погорелов А.А. Самоэффективность как предиктор эффективного и безопасного поведения личности. Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. № 4(129). С. 140–145.
10. Пузько В.И. Психологический аспект отбора успешных руководителей плавсостава. Сб. материалов уч-метод. семинара «Проблемы подготовки морских специалистов и пути их решения». Владивосток : МгУ, 2008. С. 46–64.
11. Смирнов С.В. Формування конкурентоздатності майбутніх судноводіїв у процесі професійної підготовки у морських закладах вищої освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2018. 325 с.
12. Bandura. Self-Efficacy in Changing Societies / ed. A. Bandura. New York : Cambridge. University Press, 1995. Р. 1–45.
13. Bandura, A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review. 1977. Vol. 84. Р. 191–215.
14. Corkett, Julie; Hatt, Blaine; Benevides, Tina. Student and Teacher Self-Efficacy and the Connection to Reading and Writing. Canadian Journal of Education. 2011. Vol. 34 № 1. Р. 65–98.
15. LaRose R. The Psychology of Interactive Media Habits. The Handbook of the Psychology of Communication Technology, John Wiley & Sons, 2015. Р. 365–383.
16. Sanders L., Sander Р. Academic Behavioural Confidence: A comparison of medical and psychology students. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 13(4): December 2007. Р. 633–649 URL: https://www.researchgate.net/publication/233747695.
17. Zimmerman В. Dedication: Albert Bandura. Contemporary Educational Psychology (October 1986), 11 (4), p. 306.
18. Wigfield, A., & Eccles, J. S. Expectancy–value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25 (1), р. 68–72. URL: https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1015.
Опубліковано
2021-09-07
Як цитувати
Дмитрищук, Н. В. (2021). КОМУНІКАТИВНА САМОЕФЕКТИВНІСТЬ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ЯК КОНЦЕПТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 158-164. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-24
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ