FORMATION OF BARRIER COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION

Keywords: barrier, pedagogical barrier, communication barrier, professional competence, barrier competence of the future educator

Abstract

The problem of forming the barrier competence of the individual as a component of the professional competence of the future specialist is extremely timely to solve. This problem is actualized in the study of professional activity of future educators of a modern preschool institution, which is based exclusively on the interpersonal interaction of the educator and children and their parents. The aim of the article is to analyze the process of formation of barrier competence of future educators as the ability to prevent and constructively overcome various professional barriers. From the analysis of the interpretation of the studied concept by scientists and taking into account the specifics of professional activity, the barrier competence of the future educator is defined as the formed personal ability of the future preschool specialist to successfully perform his professional activity, preventing or constructively overcoming professional barriers. The components of barrier competence are the following components: motivational-value, cognitiveinformational, activity-communicative and reflexive-self-regulatory, which most fully reflect the peculiarities of the readiness of future educators for professional activity in modern preschool institutions. The formation of barrier competence of the future educator of preschool education is a purposeful, complex process of acquiring professional knowledge, formation of practical skills and skills of interpersonal interaction with children, their parents, colleagues, the public, as well as systematic self-knowledge and self-improvement. the presence of certain barriers and specifically identify ways to overcome them. The algorithm of formation of barrier competence of the future educator is: motivation of professional activity and formation of professional value orientation of the educator’s personality; formation of a system of professional (psychological, pedagogical and methodological) knowledge; acquisition of practical skills and abilities; formation of communicative skills; self-knowledge and self-analysis with the development of a program of self-improvement.

References

1. Бєлєнька Г.В. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах ступеневої підготовки : дис. … докт. пед. наук : 13.00.08. Київ, 2012. С. 35.
2. Глазкова І. Компетентність запобігання та подолання бар’єрів: методологічні орієнтири дослідження. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія «Педагогічні науки». 2013. Вип. 120. С. 109–116
3. Дубасенюк О.А., Семенюк Т.В., Антонова О.Є. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності : монографія. Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. С. 7.
4. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. Москва, 1987. С. 97–100, 110, 114–117.
5. Коновальчук І.І. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти на засадах компетентнісного підходу: теоретичний аналіз. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2015. Вип. 764. С. 65–72.
6. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. С. 12–25.
7. Массанов А. Психологічні бар’єри у професійному самовизначенні особистості. Психологія і суспільство. 2014. № 2. С. 73–89.
8. Машкіна Л.А. Професійна підготовка майбутніх фахівців із дошкільної освіти в процесі педагогічної практики. Наукові записки кафедри педагогіки. 2012. Вип. 28(1). С. 129–136.
9. Нестеренко В.В. Підготовка майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя : автореф. дис. … канд. пед. наук. Одеса, 2003. 20 с.
10. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн та ін. ; за ред. І.А. Зязюна. Київ : Вища школа, 1997. 349 с.
11. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : Наказ МОіНУ від 21.11.2019 № 1456. Київ, 2019.
12. Сваталова Т. Профессиональные ключевые компетенции педагога дошкольного образования как основа программ повышения квалификации. URL: pedagoga-doshkolnogo-obrazovaniya-kak-osnovaprogramm-povysheniya-kvalifikatsii (дата звернення: 14.04.2021).
13. Сопілко Н.В. Особливості подолання психологічних бар’єрів у студентів у процесі навчання : автopeф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Хмельницький, 2008. 21 с.
14. Яковлева Н.В. Психолого-педагогічні умови подолання комунікативних бар’єрів у процесі вивчення іноземної мови : автopeф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2003. 20 с.
15. Ярославська Л.І. Дидактичні умови подолання педагогічних бар’єрів у процесі навчального співробітництва викладачів і студентів : дис. … канд. пед. наук. Харків, 2010. 178 с.
16. Щілінська Г.В. Комунікативні бар’єри у процесі міжкультурної взаємодії студентів та шляхи їх вирішення. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. 2015. Вип. 18. С. 50–58.
Published
2021-09-07
How to Cite
Durmanenko, O. L. (2021). FORMATION OF BARRIER COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , 1(1). https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-25
Section
SECTION IV. THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION