ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ, ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Ключові слова: професійна компетентність, учитель іноземних мов, критерії, показники, рівні професійної компетентності, розвиток, післядипломна освіта, компетентнісний підхід

Анотація

У статті визначено та представлено критерії, показники та рівні розвитку професійної компетентності вчителя іноземних мов, роз'яснено їх сутність і значення. В Україні основним підходом в освіті сьогодні є компетентнісний. Так, від рівня професійної компетентності сучасних педагогів залежить результат реформ освіти, тому проблема професійного вдосконалення й розвитку вчителя ствердилася до теоретичного розгляду і практичної реалізації, до того ж дедалі стає більше актуальною. Так, визначення рівнів професійної компетентності вчителів іноземних мов неможливе без виявлення критеріїв оцінки професійної компетент- ності та встановлення відповідних показників таких критеріїв. У про- цесі нашого педагогічного дослідження виникає необхідність постійного спостереження за змінами у процесі професійного розвитку. Автором розглянуто різні підходи й аспекти щодо використання основних дослі- джуваних понять «критерій», «показник», «рівень» у вітчизняній та зару- біжній педагогіці. Необхідно зауважити, що оцінювання рівня розвитку професійної компетентності вчителя іноземної мови повинно віддзерка- лювати наявність всіх складників її компетенцій. Ознаками того, що вчи- тель володіє певним рівнем знань і умінь, є їх прояв у конкретній про- фесійно-педагогічній діяльності. Таким чином, критерій співвідноситься з компетенцією, а показник співвідноситься з умінням, що у сумарній ознаці проявляється рівнем професійної компетентності вчителя. У статті детально вивчено й описано рівні розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов, ґрунтовно описано досліджувані рівні розвитку професійної компетентності зазначених педагогів. Проаналізовано активний вплив компетентнісного підходу до розвитку і вдосконалення професійного рівня вчителя іноземних мов у післядипломній освіті в умовах реформування освіти України. Концепція Нової української школи вказує на нову й ключову роль педагога, який є не єдиним джерелом інформації та наставником, а перш за все стає активним агентом змін. Представлена система сучасної підготовки вчителя іноземних мов у контексті розвитку його професійної компетентності базується не лише на принципах безперервності та спадкоємності, а й за умови вибору вільного вибору стратегії власного професійного розвитку. Від рівня професійної компетентності педагогів у тому числі залежить результат реформ.

Посилання

1. Завалевський Ю.І., Дем'янюк Т.Д. Управління процесом формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця : посібник. Київ ; Рівне : РДГУ, 2007.
2. Запорожцева Ю.С. Сучасний професійний розвиток вчителя іноземної мови (на прикладі англійської мови) : навчально-методичний посібник. Житомир, 2013. 206 с.
3. Лісова Н.І. Розвиток психолого-педагогічної компетентності молодих учителів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; Ін-т педаг. і психолог. проф. освіти АПН України. Київ, 2005. 20 с.
4. Николенко Л.Т. Особистісно-орієнтована освіта та шляхи реалізації в системі підвищення кваліфікації. Ученые записки. 2005. № 3. С. 23–27.
5. Наукові засади розроблення прогностичної моделі розвитку післядипломної освіти в Україні / В.В. Олійник та ін. Післядипломна освіта в Україні. 2007. № 1. С. 18–23.
6. Андрогогічні проблеми в підготовці викладачів для системи післядипломної освіти / О.М. Пєхота та ін. Київ, 2006. 96 с.
7. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013. С. 85.
8. Професійно-педагогічна освіта і сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку : монографія / О.А. Дубасенюк та ін. ; за заг. ред. проф. О.А. Дубасенюк ; вид. 2-е, доп. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. 396 с.
9. Типове положення про атестацію педагогічних працівників із мінами та доповненнями. Офіційний вісник України. 21012. № 4.
10. Common European in Framework of Reference for languages: Learning, Teaching, Assessing, – Strasbourg: CUP, Counsil for Cultural Cooperation, Education Committee, and Modern Language Division, 2001. 476 p.
11. Kubrak Snezhana Extra curriculum work as a means of long-term professional development. ХVI TESOL Ukraine International Conference. Current studies in English: Linguistics and methodology perspectives: Збірник наукових праць (англ. м.). Zhytomyr, Kamianets-Podilsky : Апостроф, 2011. P. 76–77.
Опубліковано
2021-09-07
Як цитувати
Запорожцева, Ю. С. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ, ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 172-178. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-26
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ