ЕЛЕКТРОННЕ ПОРТФОЛІО ЯК ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Ключові слова: індивідуальний (суб’єктний) досвід, методична діяльність, онлайн-інструменти, післядипломна педагогічна освіта, предметно- методична компетентність, проєктування, професійний розвиток, технологія науково- методичного супроводу

Анотація

Розглянуто сутність та особливості електронного портфоліо (далі – е-портфоліо) викладача/вчителя як технології фіксування результату його професійного розвитку. Визначено методичні підходи до конструювання та використання портфоліо за технологією науково-методичного супроводу з метою впровадження в практику післядипломної педагогічної освіти. У нашому розумінні е-портфоліо – сформована викладачем/ учителем в електронному вигляді добірка матеріалів, що свідчить про його педагогічну майстерність. Запропоновано структуру е-портфоліо, яка співвідноситься з трьома рівнями методичної діяльності викладача/вчителя (проєктувальним, виконавським, рефлексивним) і дає можливість фахівцю відповідально й творчо підійти до узагальнення, систематизації та презентації набутого професійного досвіду. Е-портфоліо демонструє стиль та вміння педагогічного, науково-педагогічного працівника закладу освіти вибирати стратегію і тактику професійної поведінки, а також дає змогу проаналізувати власні можливості та досягнення і краще підготуватися до реалізації певних функцій, як-от: тьютора, ментора, консультанта, коуча, фасилітатора. У процесі теоретичного дослідження проблеми та за результатами аналізу педагогічної практики з’ясовано, що електронний варіант портфоліо – це публічна інформація, яка працює на викладача/вчителя, може стати підґрунтям для участі в конкурсних, грантових програмах і має низку переваг: поліфункціональність, оперативність, яскравість, наочність, інтерактивність, ергономічність, відкритість і прозорість. Пропонована методика конструювання е-портфоліо характеризується єдністю умов, мети, змісту, форм, методів, прийомів, технологій і засобів, зокрема онлайн-інструментів, орієнтованих на оцінювання роботи викладача/вчителя із самоосвіти, характеру його діяльності, відстеження творчого і професійного зростання, сприяння формуванню навичок рефлексії (самооцінки). Виконане дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми, зокрема подальшого вивчення потребують питання розроблення дієвих механізмів формування й оцінювання е-портфоліо викладачів/учителів за освітніми галузями (технологічною, інформатичною, соціальною і здоров’язбережувальною, громадянською та історичною тощо).

Посилання

1. Бойко О.І. Електронне портфоліо викладача – альтернативна форма оцінки його педагогічної діяльності та професіоналізму. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки. 2017. № 1. С. 150–155.
2. Кузьменчук І. Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога. Всесвітня література в школах України. 2015. № 3. С. 12–17.
3. Морзе Н.В., Варченко-Троценко Л.О. Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2014. № 53. С. 36–41.
4. Назаренко В.С., Назаренко Л.М., Одайник С.Ф. Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна проблема : у 2-х ч. Ч. 2. Харків : Основа, 2015. 80 с.
5. Перехейда О.М. Портфоліо як сучасна технологія оцінювання досягнень. Управління школою. 2017. № 16–18. С. 85–92.
6. Сікора Н.М. Портфоліо вчителя. Англійська мова та література. 2020. № 13–15. С. 10–15.
7. Фамілярська Л.Л. Особливості створення вчителем електронного портфоліо. Житомирщина педагогічна. 2019. № 1. URL: https://imso.zippo.net.ua/wp-content/uploads/2019/04/familyarskaya-E-portfolio.pdf (дата звернення: 28.04.2021).
8. Шарко В.Д., Коробова В.І., Гончаренко Т.Л. Нові технології в шкільній і вузівській дидактиці фізики : монографія / за ред. В.Д. Шарко. Херсон : Грінь Д.С., 2015. 258 с.
9. Юрійчук І. Як створити зразкове е-портфоліо: 4 підказки. Практика управління закладом освіти. 2019. № 7. С. 22–24.
Опубліковано
2021-09-07
Як цитувати
Люшин, М. О., & Люшина, В. М. (2021). ЕЛЕКТРОННЕ ПОРТФОЛІО ЯК ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 198-203. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-30
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ