ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Ключові слова: інформаційна культура, комп’ютерна грамотність, поліцейський, інформаційні технології, інтерактивне навчання

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування інформаційної культури та комп’ютерної грамотності майбутніх поліцейських. Подано тлумачення понять «інформаційна культура» та «комп’ютерна грамотність» у вітчизняній науковій думці, визначено особливості формування інформаційної культури та комп’ютерної грамотності в умовах закладу вищої освіти для майбутніх поліцейських. Автори зазначають, що формування інформаційної культури та комп’ютерної грамотності майбутніх працівників поліції має бути всебічним, використання інформаційних технологій має бути на кожному занятті. Розглянуто основні форми, методи та засоби формування інформаційної культури та комп’ютерної грамотності здобувачів закладів вищої освіти. Описано інтерактивні методи (Plickers, Padlet, LearningApps тощо), використання яких у класі сприяє кращому засвоєнню та формуванню інформаційної культури здобувачів. Надано рекомендації щодо організації семінарів та практичних занять з використанням інформаційних технологій, а саме: організація вебконференцій, які тривають довше, ніж семінари, мають більше учасників та дозволяють тематичний розподіл учасників за секціями; використання комп’ютерних дидактичних ігор на семінарах та практичних заняттях, які допоможуть викладачу створити належні умови для роботи здобувачів вищої освіти у комп’ютерному середовищі та дадуть змогу краще закріпити (чи повторити залежно від ситуації) вже вивчений матеріал, узагальнити або систематизувати його; використання комп’ютерного тестування для контролю знань здобувачів та підвищення їх пізнавальної активності. У дослідженні наголошується на доцільності використання на заняттях хмарних технологій, що надає можливість одночасно працювати здобувачам і викладачам над одним проєктом – виконувати завдання, проходити тестові завдання або розв’язувати задачі, допомагає розвинути вміння працювати в команді, уміння відстоювати свої ідеї, застосовувати мозковий штурм і ділитися своїми знаннями. Автори наголошують на доцільності використання системи національних інформаційних ресурсів для пошуку необхідної інформації з певних тем. Прикладом такого ресурсу є Інтернет-ресурс «Правова наука», що містить відомості щодо організації Національної академії правових наук України та її науково- дослідних установ та висвітлює основні нормативно-правові акти у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Посилання

1. Нетьосов С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках правознавства. Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. № 3 (23). URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/489/417 (дата звернення: 28.10.2020).
2. Воронкін О. Розвиток комп’ютерних технологій підтримки навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина 50-х – початок 90-х років ХХ ст.). Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. № 1 (39), URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/960/724 (дата звернення: 28.10.2020).
3. Вакалюк Т. Можливості використання хмарних технологій в освіті. Актуальні питання сучасної педагогіки : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Острог, 2013. С. 97–99.
4. План заходів з реалізації стратегії розвитку органів системи міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року : розпорядження КМУ від 21.08.2019 р. № 693-р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190693.html (дата звернення: 29.10.2020).
5. Богачик М. Формування інформаційної компетентності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2009_4/Bogach ik.pdf.
6. Клімушин П.С. Кваліфікаційні вимоги інформаційної компетентності державних службовців. Теорія та практика державного управління. 2011. Вип. 2 (33). С. 1–6.
7. Матвієнко О.В., Цивін Н.М. Основи менеджменту інформаційних систем : навчальний посібник [вид. 2-ге, перероб. та доп.]. Київ : Центр навч. літ., 2005. 176 с.
8. Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1. Санкт-Петербург : Университетская книга, 1998. C. 135.
9. Олійник Ю.І. Інформаційна культура особистості – актуальна освітня проблема. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». 2013. Вип. 63. С. 187–193. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2013_63_39 (дата звернення: 27.10.2020).
10. Кузнецов О.С. Сучасна модель інформативної компетентності майбутніх правоохоронців. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/Kuznietsov%20O.pdf (дата звернення: 27.10.2020).
11. Буртовий С. Хмарні технології в освіті: Microsoft, Google, IBM. URL: http://oin.in.ua/osvitnihmary-microsoft-google-ibm-suchasni-instrumenty-formuvannyaosvitnoho-seredovyscha-navchalnodoslidnytskoji-diyalnosti-ditej (дата звернення: 1.11.2020).
12. Клепко С. Компетенізація освіти: обмеження і перспективи. Постметодика. 2005. № 1. С. 9–17.
13. Правова наука. Електронна база даних НАПрН України. Головна сторінка. Правила користування БД «Правова наука» URL: http://db.ippi.org.ua/ (дата звернення: 1.11.2020).
Опубліковано
2021-09-07
Як цитувати
Ромашенко, В. Є., & Коротков, Є. П. (2021). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 224-230. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-34
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ