ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: професійна компетентність, знання, уміння, майбутні учителі фізичної культури, освітній процес

Анотація

У статті наголошується на тому, що вдосконалення державних стандартів в освітній галузі є одним із ключових напрямів реформування системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури, оскільки педагогічна діяльність фахівця, який формує особистість дитини, певною мірою складна. Визначено, що підготовка студента як майбутнього вчителя фізичної культури неможлива без усвідомлення себе як суб’єкта педагогічної діяльності, яка повинна включати як набуття спеціальних знань, умінь та навичок, так і формування професійних компетентностей відповідно до вимог сучасних закладів середньої освіти. Узагальнено досвід фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури, який набувається у процесі вивчення психолого-педагогічних, медико- біологічних та спеціальних дисциплін. Установлено, що одним із першочергових завдань фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури, які постають перед сучасною системою вищої педагогічної освіти, є ефективний пошук та використання оптимальних шляхів підвищення ефективності навчальних технологій, спрямованих на формування професійних компетентностей майбутніх педагогів. Доведено, що формуванню професійної компетентності у закладах вищої освіти педагогічного профілю має приділятися велика увага. Майбутні учителі фізичної культури повинні вміти різноаспектно вирішувати комплексні завдання і проблеми в галузі фізичної культури, керуючись принципами толерантної комунікації, творчої й інноваційної професійної діяльності у виробничих ситуаціях, що характеризуються невизначеністю умов та вимог сьогодення. Обґрунтовано структуру особистості вчителя фізичної культури, в якій знаходять своє відображення загальні та фахові (предметні) компетенції, а також програмні результати навчання (знання), уміння й комунікація. Акцентується увага на оволодінні системою практичних умінь та навичок займатися головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності в закладах середньої освіти; збереженні й зміцненні здоров’я, розвитку і вдосконаленні психофізичних можливостей, якостей та властивостей особистості; набутті досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності для досягнення особистих і професійних цілей; формуванні загальної культури, гуманістичної спрямованості, компетентності, педагогічних здібностей та педагогічної техніки; умінні спілкуватися з колегами, учнями та їхніми батьками.

Посилання

1. Дручик В.Д. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних технологій у старшій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2017. 20 с.
2. Євстігнєєва І.В., Захаріна Є.А. Формування вмінь використання нестандартного обладнання на уроках фізичної культури у майбутніх фахівців із фізичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2019. Вип. 3 К (110)19. С. 194–197.
3. Каплінський В.В., Асаулюк І.О. Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури : навчальний посібник. Київ : КНТ, 2017. 294 с.
4. Карпюк Р.П. Підготовка вчителя фізичної культури до розв’язання професійних ситуацій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2004. 20 с.
5. Курдюков Б.Ф. Теория и методология модернизации процесса профессиональной подготовки специалистов физической культуры в системе высшего образования : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 ; Кубанский гос. ун-т физ. культ. спорта и туризма. Краснодар, 2004. 303 с.
6. Митяненко Ю.В. Теоретичні основи формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної взаємодії у фізкультурно-оздоровчій діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2019. Вип. 3 К (110)19. С. 365–368.
7. Педагогічна майстерність учителя фізичної культури : навчальний посібник / Г.В. Презлята та ін. Івано-Франківськ : «ЦСТПРІ «ІНІН» ВОІ «СОІУ», 2011. 314 с.
8. Радул В.В., Кравцов В.О. Методологічні основи професійного становлення особистості вчителя : навчальний посібник. Кіровоград : Александрова М.В., 2011. 264 с.
9. Сохань Л.В., Єрмакова І.І., Нессен Г.М. Життєва компетентність особистості : науково-методичний посібник. Київ : Богдана, 2003. 520 с.
Опубліковано
2021-09-07
Як цитувати
Стасенко, О. А. (2021). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 242-247. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-37
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ